Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XVII/117/12 Rady Gminy Boćki

z dnia 31 grudnia 2012r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2012

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591; z 2002 roku Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003 roku Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 roku Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, ; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173 poz. 1218; z 2008 roku Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; 2011 roku Nr 21, poz. 113, Nr 117 poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz.887, Nr 217, poz. 1281; z 2012r., poz. 567), art. 211, 212, 216, 217 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 roku Nr 157, poz. 1240 ; z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726; z 2011 r. Dz. U. Nr 185 poz.1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707) uchwala się , co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 9.856 zł

- zgodnie z Załącznikiem Nr 1 i Nr 2.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych w kwocie 14.650 zł

- zgodnie z załacznikiem Nr 2.

§ 3. Objaśnienie dokonanych zmian zawarto w załączniku Nr 3.

§ 4. 1. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) dochody ogółem: 18.743.406 zł z tego:

- dochody bieżące w kwocie 14.431.231 zł

- dochody majątkowe w kwocie 4.312.175 zł

2) wydatki ogółem: 17.633.839 zł z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 12.361.595 zł

- wydatki majątkowe w kwocie 5.272.244 zł

3) Nadwyżka budżetowy w kwocie 1.109.567 zł, zostanie przeznaczona na:

- spłatę pożyczki na wyprzedzajace finansowanie w kwocie 967.366 zł,

- spłatę rat kapitałowych kredytów długoterminowych w kwocie 142.201 zł.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Krzysztof Bazylewski


PLAN DOCHODÓW BUDŻETU NA 2012 ROK
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII/117/12
Rady Gminy Boćki z dnia 31 grudnia 2012 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2012

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU NA 2012 ROK
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVII/117/12
Rady Gminy Boćki z dnia 31 grudnia 2012 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2012

OBJAŚNIENIE ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2012 ROK

Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVII/117/12
Rady Gminy Boćki z dnia 31 grudnia 2012 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2012

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-02-05
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe