Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXI/120/2012 Rady Gminy Krypno

z dnia 29 grudnia 2012r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Krypno na rok 2013

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "d" oraz lit. "i" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.), oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art.242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240)

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu w wysokości 15.831.283 zł, z tego :

- bieżące w wysokości 12.666.546zł,

- majątkowe w wysokości 3.164.737zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Wydatki budżetu w wysokości 16.159.283 zł, z tego :

- bieżące w wysokości 11.376.973 zł,

- majątkowe w wysokości 4.782.310 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości - 142.000 zł,

2) celową w wysokości - 35.000 zł, z przeznaczeniem na:

a) zarządzanie kryzysowe w kwocie - 35.000 zł,

§ 4. 1. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2013 zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 5. 1. Deficyt budżetu w wysokości 328.000zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie - 328.000 zł,

§ 6. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 1.067.500 zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 739.500 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 7. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 2.000.000 zł;

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 328.000 zł;

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 739.500 zł;

4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - w kwocie 1.561.928 zł

§ 8. Łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielanych w roku budżetowym w kwocie 25.000zł

§ 9. 1. Ustala się dochody w kwocie 51.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 52.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 3.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

3. Ustala się dochody w kwocie 100.000zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami oraz wydatki w kwocie 100.000zł na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami.

4. Ustala się dochody w kwocie 40.000zł oraz wydatki w kwocie 40.000zł związane z realizacją zadań określonych ustawą z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska.

§ 10. Wyodrębnia się w budżecie kwotę 169.603,19 zł, do dyspozycji sołectw, z tego dla :

1. sołectwa Bajki Zalesie kwotę 13.219,49zł,

2. sołectwa Kruszyn kwotę 10.211,30zł,

3. sołectwa Dębina kwotę 7.396,29zł,

4. sołectwa Długołęka II kwotę 11.149,63zł,

5. sołectwa Góra kwotę 17.469,60zł,

6. sołectwa Krypno Kościelne kwotę 16.006,90zł,

7. sołectwa Krypno Wielkie kwotę 21.912,89zł,

8. sołectwa Kulesze Chobotki kwotę 8.113,84zł

9. sołectwa Morusy kwotę 6.540,75zł,

10. sołectwa Peńskie kwotę 12.722,72zł,

11. sołectwa Rekle kwotę 7.230,70zł,

12. sołectwa Ruda kwotę 22.422,53zł,

13. sołectwa Zastocze kwotę 15.206,55zł.

§ 11. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 12. Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody - 120.000 zł; wydatki - 120.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 13. Upoważnia się Wójta do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:

a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 2.000.000 zł;

b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 328.000zł;

c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 739.500 zł;

d) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - w kwocie 1.561.928 zł.

2. a) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

b) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

3. dokonywania zmian w planie wydatków w zakresie wydatków na uposażenia iwynagrodzenia ze stosunku pracy - z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

4. dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych, polegających na przenoszeniu planowanych wydatków między zadaniami z wyłączeniem rozszerzania ich zakresu rzeczowego oraz wprowadzania nowych zadań,

5. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.

6. udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 25.000zł.

§ 14. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku i podlega publikacjiw Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Bogdan Jurgielewicz


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXI/120/2012
Rady Gminy Krypno
z dnia 29 grudnia 2012 r.


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/120/2012
Rady Gminy Krypno
z dnia 29 grudnia 2012 r.

\


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXI/120/2012
Rady Gminy Krypno
z dnia 29 grudnia 2012 r.


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXI/120/2012
Rady Gminy Krypno
z dnia 29 grudnia 2012 r.


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXI/120/2012
Rady Gminy Krypno
z dnia 29 grudnia 2012 r.


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXI/120/2012
Rady Gminy Krypno
z dnia 29 grudnia 2012 r.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-02-05
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe