Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXVI/157/13 Rady Gminy Narew

z dnia 23 stycznia 2013r.

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

Tekst pierwotny

Na podstawie 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2011 r. Nr 142 poz. 1591; z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203; z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 175 poz. 1417, Nr 181 poz. 1337; z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218; z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 233 poz. 1458; z 2009 r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241; z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz. 675; z 2011 r. Nr 21 poz. 113, Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777, Nr 149 poz. 1281; z 2012 r. poz. 567) oraz art. 6r ust 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391), uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zakresie:

1) rodzajów i ilości odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości;

2) częstotliwości odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości;

3) sposobu świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych;

4) sposób zagospodarowania odpadów komunalnych.

§ 2. Określa się następujące rodzaje i ilość odpadów odbieranych od właścicieli nieruchomości:

1) zmieszane odpady komunalne;

2) tworzywa sztuczne;

3) opakowania metalowe;

4) opakowania wielomateriałowe;

5) makulatura i tekstylia;

6) szkło białe i kolorowe;

7) odpady "zielone" (trawa, liście);

8) odpady wielkogabarytowe wyposażenia mieszkań i wyeksploatowany sprzęt elektroniczny i elektryczny AGD i RTV;

9) popiół i żużel.

§ 3. 1. Częstotliwość odbioru odpadów komunalnych, o których mowa w § 2 pkt 1 - 7, jest realizowana zgodnie z harmonogramem odbioru odpadów komunalnych, określonym przez Przedsiębiorcę uprawnionego do odbioru odpadów komunalnych, jednakże nie rzadziej niż:

a) dla zabudowy jednorodzinnej - co najmniej jeden raz w miesiącu,

b) dla zabudowy wielorodzinnej - co najmniej jeden raz w miesiącu,

2. Odpady wielkogabarytowe należy odbierać na rzadziej niż dwa razy w roku, w terminach określonych przez Przedsiębiorcę.

3. W przypadku odbioru odpadów budowlanych i rozbiórkowych powstających na terenie nieruchomości, właściciel nieruchomości ustala termin indywidualnie z przedsiębiorcą uprawnionym do odbioru odpadów komunalnych w zależności od potrzeb.

4. Zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny, zużyte baterie i akumulatory, przeterminowane leki i chemikalia oraz zużyte opony powinny być odbierane przez przedsiębiorcę nie rzadziej niż dwa razy do roku, lub według zapotrzebowania dostarczone przez właściciela nieruchomości do punktów selektywnej zbiórki lub innych punktów zbiórki organizowanych przez podmioty na terenie gminy.

§ 4. Określa się następujący sposób zagospodarowania odpadów komunalnych:

1) odebrane od właścicieli nieruchomości odpady komunalne zmieszane, odpady zielone oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przekazane zostaną do składowania do regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych;

2) odpady zebrane w sposób selektywny zostaną poddane procesowi odzysku i unieszkodliwiania zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Narew.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego, z mocą obowiązującą od 1 lipca 2013 r.

Przewodnicząca Rady Gminy


mgr Ewa Urbanowicz

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-02-05
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe