Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XVIII/102/2013 Rady Gminy Rudka

z dnia 28 stycznia 2013r.

w sprawie podziału Gminy Rudka na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 14 ust. 1 i art. 16 ust. 3 i 4 z dnia 5 stycznia 2011 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 113, Nr 102, poz. 588, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889 i z 2012 r. poz. 1399 oraz art. 12 § 2, § 11 i § 12 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016, Nr 217, poz. 1281 oraz z 2012 r. poz. 849 i poz. 951) uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się podziału Gminy Rudka na stałe obwody głosowania, ustala ich numery, granice oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych, w sposób określony w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Na uchwałę w sprawie podziału Gminy na obwody głosowania, wyborcom w liczbie co najmniej 15 przysługuje prawo wniesienia skargi do komisarza wyborczego, w terminie 5 dni od daty podania jej do publicznej wiadomości.

§ 3. Po jednym egzemplarzu uchwały przekazuje się niezwłocznie Wojewodzie Podlaskiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Białymstoku.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Do nowych, przedterminowych i uzupełniających wyborów do Rady Gminy Rudka oraz przedterminowych i uzupełniających wyborów Wójta Gminy Rudka przeprowadzonych w trakcie kadencji, w czasie której uchwała weszła w życie, stosuje się dotychczasowy podział gminy na stałe obwody głosowania.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodniczący Rady


mgr inż. Bogdan Kresso


Załącznik do Uchwały Nr XVIII/102/2013
Rady Gminy Rudka
z dnia 28 stycznia 2013 r.

Podział Gminy Rudka na stałe obwody głosowania

Numer obwodu głosowania

Granice obwodu

Siedziba obwodowej komisji wyborczej

1

Sołectwa:
Rudka, Olendy, Karp

Świetlica wiejska w Rudce
ul. Wolności 1
17-123 Rudka

2

Sołectwa:
Koce Borowe, Niemyje-Jarnąty, Niemyje Nowe, Niemyje-Skłody, Niemyje Stare, Niemyje-Ząbki

Świetlica wiejska w Kocach Borowych
Koce Borowe 1
17-123 Rudka

Przewodniczący Rady


mgr inż. Bogdan Kresso

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-02-05
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe