Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXX/181/12 Rady Miasta Grajewo

z dnia 28 listopada 2012r.

w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Grajewo

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2012 r. poz. 391) oraz art. 40 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 214, poz. 1806; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 217, poz. 1281, Nr 149, poz. 887; z 2012 r. poz. 567) po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Grajewie uchwala się, co następuje:

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. Uchwała określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Grajewo, dotyczące:

1) wymagań w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości obejmujących:

a) prowadzenie we wskazanym zakresie selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych, w tym powstających w gospodarstwach domowych przeterminowanych leków i chemikaliów, zużytych baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, odpadów budowlanych i rozbiórkowych oraz zużytych opon, a także odpadów zielonych,

b) uprzątanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego,

c) mycie i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi;

2) rodzaju i minimalnej pojemności pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunków rozmieszczania tych pojemników i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, przy uwzględnieniu:

a) średniej ilości odpadów komunalnych wytwarzanych w gospodarstwach domowych bądź w innych źródłach,

b) liczby osób korzystających z tych pojemników;

3) częstotliwości i sposobu pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego;

4) innych wymagań wynikających z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami;

5) obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku;

6) wymagań utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, w tym także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczególnych nieruchomościach;

7) wyznaczania obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej przeprowadzania.

Rozdział 2.
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości

§ 2. 1. Właściciele nieruchomości obowiązani są do prowadzenia selektywnego zbierania, a odbierający odpady do odbierania następujących rodzajów odpadów:

1) niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, nie zawierających odpadów wymienionych w pkt 2-14,

2) przeterminowanych leków i chemikaliów,

3) zużytych baterii i akumulatorów,

4) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,

5) mebli i innych odpadów wielkogabarytowych,

6) odpadów budowlanych i rozbiórkowych,

7) zużytych opon,

8) odpadów zielonych,

9) papieru i tektury,

10) szkła bezbarwnego,

11) szkła kolorowego,

12) tworzywa sztucznego typu PET,

13) tworzywa sztucznego typu plastik przemysłowo-gospodarczy,

14) metali.

2. Odpady, o których mowa w ust. 1, właściciele nieruchomości obowiązani są zbierać i gromadzić niezwłocznie od chwili ich powstania.

3. Odpady określone w ust. 1 pkt 1,9,10,11,12,13,14 odbierane są w sposób gwarantujący ich niezmieszanie z innymi rodzajami odpadów zbieranych selektywnie. Odpady te należy odbierać z częstotliwością określoną w rozdziale 4.

4. Odpady określone w ust. 1 pkt 2,3,4,5,6,7,8, odbierane są w Punktach Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych oraz w czasie zorganizowanych akcji zbierania wyodrębnionych rodzajów odpadów.

§ 3. 1. Właściciele nieruchomości mają obowiązek uprzątnięcia błota, śniegu, lodu oraz innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego, jeśli:

a) powstały w godzinach nocnych - do 7 rano,

b) powstały w godzinach od 7 do 22 - w ciągu ośmiu godzin od momentu ich powstania.

2. Nieusunięty w terminie, o którym mowa w ust. 1, lód należy posypać piaskiem lub innym stosownym środkiem w celu zlikwidowania jego śliskości.

§ 4. 1. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami dozwolone jest wyłącznie na terenie nieruchomości nie przeznaczonych do użytku publicznego, w miejscu utwardzonym i skanalizowanym, przy użyciu środków ulegających biodegradacji, w sposób gwarantujący odprowadzenie powstających ścieków do kanalizacji sanitarnej lub zbiornika bezodpływowego.

2. Naprawa pojazdów samochodowych poza warsztatami samochodowymi może odbywać się wyłącznie pod warunkiem:

1) niezanieczyszczania środowiska i gromadzenia powstających odpadów w urządzeniach do tego przeznaczonych,

2) że naprawa pojazdów samochodowych nie stwarza uciążliwości dla właścicieli sąsiednich nieruchomości.

Rozdział 3.
Rodzaje i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych oraz warunki rozmieszczania tych pojemników i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym

§ 5. 1. Ustala się następujące rodzaje pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych:

1) pojemniki na odpady o pojemności 60 litrów (L);

2) pojemniki na odpady o pojemności 110 L;

3) pojemniki na odpady o pojemności 120 L;

4) pojemniki na odpady o pojemności 240 L;

5) pojemniki na odpady o pojemności 1100 L;

6) pojemniki (KP 5, KP 7, KP 10) o pojemności od 5 do 10 m3;

7) pojemniki z tworzywa sztucznego oznaczone odpowiednimi kolorami w stosunku do każdego rodzaju odpadu selektywnie zbieranego, o rozmiarach 30, 60, 90, 120 i 150 L;

8) kosze uliczne o pojemności od 20 do 70 L;

9) inne znormalizowane pojemniki i kontenery oraz worki do segregacji odpadów.

2. Zastosowane pojemniki powinny być dopuszczone do stosowania i winny spełniać wymagania techniczne określone Polską Normą.

§ 6. 1. Ustala się minimalną pojemność pojemnika przeznaczonego do zbierania na terenie nieruchomości niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych dla właścicieli nieruchomości, zamieszkujących w budynkach jednorodzinnych, jeżeli z takiego pojemnika korzysta:

1) nie więcej niż dwie osoby - w rozmiarze 60 L,

2) 3 osoby - w rozmiarze 110 L;

3) 4 osoby - w rozmiarze 120 L;

4) nie mniej niż 5 osób i nie więcej niż 8 osób - w rozmiarze 240 L;

5) nie mniej niż 9 osób i nie więcej niż 11 osób - o łącznej pojemności 360 L

6) nie mniej niż 12 osób i nie więcej niż 16 osób - o łącznej pojemności 480 L.

2. Dopuszcza się - przy zachowaniu minimalnej pojemności - stosowanie do gromadzenia niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych innych pojemników, niż zostały określone w ust. 1.

3. Ust. 1 stosuje się odpowiednio do właścicieli nieruchomości, jeżeli z pojemnika przeznaczonego do zbierania odpadów korzysta więcej osób, niż określono w ust. 1 pkt 6.

4. Z zastrzeżeniem § 8, do właścicieli nieruchomości budynków wielorodzinnych, o których mowa w § 8 ust. 1, stosuje się odpowiednio.

§ 7. 1. Ustala się dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w budynkach jednorodzinnych, minimalną pojemność pojemnika przeznaczonego do zbierania na terenie nieruchomości odpadów:

1) papieru i tektury, jeżeli z takiego pojemnika korzysta:

a) nie więcej niż dwie osoby - w rozmiarze 30 L;

b) nie mniej niż 3 osoby i nie więcej niż 4 osoby - w rozmiarze 60 L;

c) nie mniej niż 5 osób i nie więcej niż 6 osób - w rozmiarze 90 L;

d) więcej niż 6 osób - w rozmiarze 120 L,

2) szkła bezbarwnego, jeżeli z takiego pojemnika korzysta:

a) nie więcej niż dwie osoby - w rozmiarze 30 L;

b) nie mniej niż 3 osoby i nie więcej niż 4 osoby - w rozmiarze 60 L;

c) nie mniej niż 5 osób i nie więcej niż 6 osób - w rozmiarze 90 L;

d) więcej niż 6 osób - w rozmiarze 120 L,

3) szkła kolorowego, jeżeli z takiego pojemnika korzysta:

a) nie więcej niż dwie osoby - w rozmiarze 30 L;

b) nie mniej niż 3 osoby i nie więcej niż 4 osoby - w rozmiarze 60 L;

c) nie mniej niż 5 osób i nie więcej niż 6 osób - w rozmiarze 90 L;

d) więcej niż 6 osób - w rozmiarze 120 L,

4) tworzywa sztucznego typu PET, jeżeli z takiego pojemnika korzysta:

a) nie więcej niż dwie osoby - w rozmiarze 30 L;

b) nie mniej niż 3 osoby i nie więcej niż 4 osoby - w rozmiarze 60 L;

c) nie mniej niż 5 osób i nie więcej niż 6 osób - w rozmiarze 90 L;

d) więcej niż 6 osób - w rozmiarze 120 L,

5) tworzywa typu plastik przemysłowo-gospodarczy, jeżeli z takiego pojemnika korzysta:

a) nie więcej niż dwie osoby - w rozmiarze 30 L;

b) nie mniej niż 3 osoby i nie więcej niż 4 osoby - w rozmiarze 60 L;

c) nie mniej niż 5 osób i nie więcej niż 6 osób - w rozmiarze 90 L;

d) więcej niż 6 osób - w rozmiarze 120 L,

6) metalu, jeżeli z takiego urządzenia korzysta:

a) nie więcej niż dwie osoby - w rozmiarze 30 L (worek);

b) nie mniej niż 3 osoby i nie więcej niż 4 osoby - w rozmiarze 60 L (worek);

c) nie mniej niż 5 osób i nie więcej niż 6 osób - w rozmiarze 90 L (worek);

d) więcej niż 6 osób - w rozmiarze 120 L (worek),

2. Ustala się dla właścicieli nieruchomości w budynkach jednorodzinnych, minimalną pojemność pojemnika przeznaczonego do zbierania na terenie nieruchomości odpadów mebli lub innych odpadów wielkogabarytowych na poziomie pojemnika 1100 L. Dopuszcza się możliwość zbierania i gromadzenia odpadów wielkogabarytowych na terenie nieruchomości, na chodnikach albo na innym miejscu publicznym położonym w bezpośrednim sąsiedztwie nieruchomości, z terenu której dany odpad pochodzi. Gromadzenie odpadów wielkogabarytowych w sposób określony w zdaniu poprzednim nie może naruszać przepisów szczególnych.

3. Ust. 2 stosuje się odpowiednio do zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

4. Dopuszcza się, aby odpady ulegające biodegradacji, zbierać i gromadzić na przydomowych kompostowniach.

5. Dopuszcza się, aby odpady o których mowa w ust. 1 pkt 1-6, zbierać i gromadzić w workach o odpowiedniej pojemności, odpowiednio oznaczonych na potrzeby selektywnej zbiórki odpadów.

6. Ust. 1 pkt 1 stosuje się odpowiednio do pozostałych rodzajów selektywnie zbieranych i odbieranych rodzajów odpadów, wskazanych w § 2 ust. 1.

7. Ust. 1 stosuje się odpowiednio, jeżeli z pojemnika przeznaczonego do zbierania odpadów korzysta więcej osób, niż określono w poszczególnych punktach ust. 1.

§ 8. 1. Ustala się dla właścicieli nieruchomości, o których mowa w art. 2 ust. 3 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz właścicieli nieruchomości w innego rodzaju budynkach wielolokalowych, jeśli w lokalach tych zamieszkują mieszkańcy, minimalną pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania na terenie nieruchomości niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, jeżeli z tego pojemnika korzysta:

1) nie więcej niż 25 osób - w rozmiarze 240 L;

2) nie mniej niż 26 osób i nie więcej niż 50 osób - w rozmiarze 2 x 240 L;

3) nie mniej niż 51 osób i nie więcej niż 75 osób - w rozmiarze 3 x 240 L;

4) nie mniej niż 76 osób i nie więcej niż 110 osób - w rozmiarze 1100 L.

2. Dopuszcza się stosowanie innych pojemników do gromadzenia niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, niż zostały określone w ust. 1 przy zachowaniu minimalnej pojemności określonej w tym ustępie.

3. Ust. 1 stosuje się odpowiednio do pojemników, z których korzysta większa liczba osób niż określona w ust. 1.

4. W przypadku trudności w ustaleniu minimalnego rozmiaru pojemnika do gromadzenia odpadów na zasadach określonych w ust. 3, przyjmuje się minimalną pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania na terenie nieruchomości niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych dla właścicieli nieruchomości, o których mowa w art. 2 ust. 3 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz właścicieli nieruchomości w innego rodzaju budynkach wielolokalowych, jeśli w lokalach tych prowadzone są gospodarstwa domowe, w ten sposób, iż na każdą osobę korzystającą z urządzenia należy przeznaczyć pojemność pojemnika w wielkości nie mniejszej niż 20 litrów. Norma powyższa ma zastosowanie również do innych właścicieli nieruchomości w przypadku zaistnienia trudności w ustaleniu minimalnego rozmiaru urządzeń do gromadzenia odpadów.

§ 9. 1. Ustala się dla właścicieli nieruchomości, o których mowa w art. 2 ust. 3 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz właścicieli nieruchomości w innego rodzaju budynkach wielolokalowych, jeśli w lokalach tych zamieszkują mieszkańcy, minimalną pojemność pojemnika przeznaczonego do zbierania na terenie nieruchomości odpadów:

1) papieru i tektury, jeżeli z takiego pojemnika korzysta:

a) nie więcej niż 10 osób - w rozmiarze 120 L;

b) nie mniej niż 11 osób i nie więcej niż 20 osób - w rozmiarze 240 L;

c) nie mniej niż 21 osób i nie więcej niż 30 osób - w rozmiarze 240 L i 120 L;

d) nie mniej niż 31 osób i nie więcej niż 40 osób - w rozmiarze 2 x 240 L,

2) szkła bezbarwnego, jeżeli z takiego pojemnika korzystają:

a) nie więcej niż 10 osób - w rozmiarze 120 L;

b) nie mniej niż 11 osób i nie więcej niż 20 osób - w rozmiarze 240 L;

3) szkła kolorowego, jeżeli z takiego pojemnika korzysta:

a) nie więcej niż 10 osób - w rozmiarze 120 L;

b) nie mniej niż 11 osób i nie więcej niż 20 osób - w rozmiarze 240 L;

4) tworzywa sztucznego typu PET, jeżeli z takiego pojemnika korzystają:

a) nie więcej niż 10 osób - w rozmiarze 120 L;

b) nie mniej niż 11 osób i nie więcej niż 20 osób - w rozmiarze 240 L;

5) tworzywa typu plastik przemysłowo gospodarczy, jeżeli z takiego pojemnika korzystają:

a) nie więcej niż 10 osób - w rozmiarze 120 L;

b) nie mniej niż 11 osób i nie więcej niż 20 osób - w rozmiarze 240 L;

6) metalu, jeżeli z takiego pojemnika korzystają:

a) nie więcej niż 20 osób - w rozmiarze 120 L;

b) nie mniej niż 21 osób i nie więcej niż 40 osób - w rozmiarze 240 L;

2. Ustala się dla właścicieli nieruchomości, o których mowa w ust. 1, minimalną pojemność pojemnika przeznaczonego do zbierania na terenie nieruchomości mebli oraz innych odpadów wielkogabarytowych na poziomie pojemnika KP 5. Dopuszcza się możliwość zbierania i gromadzenia mebli oraz innych odpadów wielkogabarytowych na terenie nieruchomości lub na chodnikach albo innym miejscu publicznym położonym w bezpośrednim sąsiedztwie nieruchomości, z terenu której dany odpad pochodzi. Gromadzenie mebli oraz innych odpadów wielkogabarytowych w sposób określony w zdaniu poprzednim nie może naruszać przepisów szczególnych.

3. Ust. 2 stosuje się odpowiednio do zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

4. Dopuszcza się, aby odpady ulegające biodegradacji zbierać i gromadzić na przydomowych kompostowniach.

5. Ust. 1 pkt 1 stosuje się odpowiednio do pozostałych rodzajów selektywnie zbieranych i odbieranych rodzajów odpadów, wskazanych w § 2 ust. 1

6. Ust. 1 stosuje się odpowiednio, jeżeli z pojemnika przeznaczonego do zbierania odpadów korzysta więcej osób, niż określono w poszczególnych punktach ust. 1.

§ 10. 1. Ustala się, z zastrzeżeniem § 12, minimalną pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania na terenie nieruchomości niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych dla właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, jeżeli z takiego pojemnika korzystają osoby w liczbie:

1) nie więcej niż 5 osób - w rozmiarze 60 L;

2) nie mniej niż 6 osób i nie więcej niż 10 osób - w rozmiarze 120 L;

3) nie mniej niż 11 osób i nie więcej niż 20 osób - w rozmiarze 240 L;

2. Dopuszcza się - przy zachowaniu minimalnej pojemności - stosowanie innych pojemników do gromadzenia niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, niż zostały określone w ust. 1.

3. Ust. 1 stosuje się odpowiednio, jeżeli z pojemnika przeznaczonego do zbierania odpadów komunalnych korzysta więcej osób, niż określono w ust. 1 pkt 3.

§ 11. 1. Ustala się, z zastrzeżeniem § 12, dla właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, minimalną pojemność pojemnika przeznaczonego do zbierania na terenie nieruchomości odpadów komunalnych:

1) papieru i tektury, jeżeli z takiego pojemnika korzysta:

a) nie więcej niż 5 osób - w rozmiarze 30 L;

b) nie mniej niż 6 osoby i nie więcej niż 10 osób - w rozmiarze 60 L;

c) nie mniej niż 11 osób i nie więcej niż 15 osób - w rozmiarze 90 L;

d) nie mniej niż 16 osób i nie więcej niż 20 osób - w rozmiarze 120 L;

2) szkła bezbarwnego, jeżeli z takiego pojemnika korzysta:

a) nie więcej niż 10 osób - w rozmiarze 30 L;

b) nie mniej niż 11 osób i nie więcej niż 20 osób - w rozmiarze 60 L;

3) szkła kolorowego, jeżeli z takiego pojemnika korzysta:

a) nie więcej niż 10 osób - w rozmiarze 30 L;

b) nie mniej niż 11 osób i nie więcej niż 20 osób - w rozmiarze 60 L;

4) tworzywa sztucznego typu PET, jeżeli z takiego pojemnika korzysta:

a) nie więcej niż 10 osób - w rozmiarze 30 L;

b) nie mniej niż 11 osób i nie więcej niż 20 osób - w rozmiarze 60 L;

5) tworzywa typu plastik przemysłowo-gospodarczy, jeżeli z takiego pojemnika korzysta:

a) nie więcej niż 10 osób - w rozmiarze 30 L;

b) nie mniej niż 11 osób i nie więcej niż 20 osób - w rozmiarze 60 L;

6) metalu, jeżeli z takiego pojemnika korzysta :
a) nie więcej niż 20 osób - w rozmiarze 30 L;

b) nie mniej niż 21 i nie więcej niż 40 osób - w rozmiarze 60 L;

2. Ustala się dla właścicieli nieruchomości, prowadzących działalność gospodarczą, minimalną pojemność urządzenia przeznaczonego do zbierania na terenie nieruchomości mebli oraz innych odpadów wielkogabarytowych na poziomie pojemnika 1100 L. Dopuszcza się możliwość zbierania i gromadzenia mebli oraz innych odpadów wielkogabarytowych na terenie nieruchomości lub chodnikach albo innych miejscach publicznych położonych w bezpośrednim sąsiedztwie nieruchomości, z terenu której dany odpad pochodzi. Gromadzenie mebli oraz innych odpadów wielkogabarytowych w sposób określony w zdaniu poprzednim nie może naruszać przepisów odrębnych.

3. Ust. 2 stosuje się odpowiednio do zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

4. Dopuszcza się, aby odpady ulegające biodegradacji, zbierać i gromadzić na przydomowych kompostowniach.

5. Ust. 1 pkt 1 stosuje się odpowiednio do pozostałych rodzajów selektywnie zbieranych i odbieranych rodzajów odpadów, wskazanych w § 2 ust. 1.

6. Ust. 1 stosuje się odpowiednio, jeżeli z urządzenia przeznaczonego do zbierania odpadów korzysta więcej osób, niż określono w poszczególnych punktach ust. 1.

§ 12. § 6-11 stosuje się odpowiednio do właścicieli nieruchomości, na których częściowo zamieszkują mieszkańcy oraz na których częściowo nie zamieszkują mieszkańcy.

§ 13. 1. Ustala się minimalną pojemność pojemnika przeznaczonego do zbierania na terenie nieruchomości niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych dla właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, prowadzących gastronomiczną lub hotelarską działalność gospodarczą, jeżeli z takiego pojemnika korzystają osoby w liczbie:

1) nie więcej niż 10 osób - w rozmiarze 240 L,

2) nie mniej niż 11 i nie więcej niż 20 osób - w rozmiarze 2 x 240 L,

3) nie mniej niż 21 osób i nie więcej niż 50 osób - w rozmiarze 1100 L,

2. Dopuszcza się - przy zachowaniu minimalnej pojemności - stosowanie innych pojemników do gromadzenia niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, niż zostały określone w ust. 1.

3. Ust. 1 stosuje się odpowiednio do właścicieli nieruchomości, prowadzących gastronomiczną lub hotelarską działalność gospodarczą, jeżeli z pojemnika przeznaczonego do zbierania odpadów korzysta więcej osób, niż określono w ust. 1 pkt 3.

4. Z zastrzeżeniem ust. 5, § 11 ust. 1 - 5 stosuje się odpowiednio do właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, prowadzących gastronomiczną lub hotelarską działalność gospodarczą.

5. Ustala się dla właścicieli nieruchomości, prowadzących gastronomiczną lub hotelarską działalność gospodarczą, minimalną pojemność pojemnika przeznaczonego do zbierania na terenie nieruchomości odpadów:

1) szkła bezbarwnego, jeżeli z takiego pojemnika korzysta:

a) nie więcej niż 5 osób - w rozmiarze 30 L;

b) nie mniej niż 6 osób i nie więcej niż 10 osób - w rozmiarze 60 L;

2) szkła kolorowego, jeżeli z takiego pojemnika korzysta:

a) nie więcej niż 5 osób - w rozmiarze 30 L;

b) nie mniej niż 6 osób i nie więcej niż 10 osób - w rozmiarze 60 L;

3) tworzywa sztucznego typu PET, jeżeli z takiego pojemnika korzysta:

a) nie więcej niż 5 osób - w rozmiarze 30 L;

b) nie mniej niż 6 osób i nie więcej niż 10 osób - w rozmiarze 60 L;

6. Ust. 5 stosuje się odpowiednio jeżeli z pojemnika przeznaczonego do zbierania odpadów korzysta więcej osób, niż określono w poszczególnych punktach ust. 5.

§ 14. 1. Ustala się minimalną pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania w sposób nieselektywny odpadów komunalnych na terenie nieruchomości dla właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, prowadzących działalność w zakresie użyteczności publicznej, w szczególności szkół, szpitali, jeżeli z takiego urządzenia korzystają osoby (w szczególności pracownicy oraz klienci korzystający z usług tych instytucji) w liczbie:

1) nie więcej niż 20 - 120 L,

2) nie mniej niż 21 i nie więcej niż 40 - 240 L

3) nie mniej niż 41 i nie więcej niż 60 - 360 L,

2. Ust. 1 stosuje się odpowiednio, jeżeli z pojemnika przeznaczonego do zbierania odpadów korzysta więcej osób, niż określono w ust. 1 pkt 2.

3. § 11 ust. 1-5 stosuje się odpowiednio do właścicieli nieruchomości prowadzących działalność w zakresie użyteczności publicznej.

§ 15. Ustala się minimalną pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania w sposób nieselektywny odpadów komunalnych na drogach publicznych:

1) w terenie niezabudowanym - 20 L, usytuowane w odległości co najmniej 5 km od kolejnego urządzenia;

2) w terenie zabudowanym - od 20 L do 70 L usytuowane w odległości co najmniej 200 m od kolejnego urządzenia.

§ 16. 1. W stosunku do właścicieli nieruchomości, dla których nie ustalono w § 6-14 rodzaju minimalnych pojemników, przepisy te stosuje się odpowiednio; do właścicieli nieruchomości prowadzących ogrody działkowe § 10 i 11 stosuje się odpowiednio z zastrzeżeniem, iż do odpadów biodegradowalnych w zakresie liści i traw (odpady zielone) ustala się minimalny rozmiar pojemnika przeznaczonego na zbieranie tego rodzaju odpadów na poziomie 1100 L, jeżeli liczba osób korzystających jest nie mniejsza niż 10 osób.

2. Do zbierania większej ilości odpadów komunalnych właściciele nieruchomości mogą stosować pojemniki określone w § 5.

3. Pojemniki, o których mowa w rozdziale 3, należy umieszczać na terenie nieruchomości, z której zbierane są odpady, z zastrzeżeniem przepisów szczególnych.

4. Urządzenia, o których mowa w rozdziale 3, powinny być utrzymywane w odpowiednim stanie sanitarnym, w szczególności poprzez ich dezynfekcje i dezynsekcje co najmniej dwa razy do roku.

5. Urządzenia, o których mowa w rozdziale 3, powinny być utrzymywane w odpowiednim stanie technicznym, w szczególności poprzez stałą naprawę dla zapewnienia ich szczelności.

Rozdział 4.
Częstotliwość i sposoby pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego

§ 17. 1. Właściciele nieruchomości obowiązani są do pozbywania się odpadów komunalnych z terenu nieruchomości w sposób systematyczny, gwarantujący zachowanie czystości i porządku na nieruchomości.

2. Pozbywanie się odpadów komunalnych przez właścicieli nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego odbywa się poprzez ich umieszczenie w odpowiednich pojemnikach, a następnie odebranie ich przez odbierającego odpady.

3. Właściciel nieruchomości obowiązany jest udostępnić pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, na czas odbierania tych odpadów, w szczególności poprzez ich wystawienie poza teren nieruchomości, w miejsce umożliwiające swobodny do nich dojazd.

§ 18. 1. Właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w budynkach jednorodzinnych,, obowiązani są do pozbywania się niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych z terenu nieruchomości co najmniej 1 raz na dwa tygodnie.

2. Właściciele nieruchomości o których mowa w art. 2 ust. 3 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz właściciele nieruchomości w innego rodzaju budynkach wielolokalowych, jeśli w lokalach tych zamieszkują mieszkańcy, obowiązani są do pozbywania się niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych z terenu nieruchomości co najmniej 2 razy w tygodniu.

3. Właściciele nieruchomości prowadzący gastronomiczną lub hotelarską działalność gospodarczą lub działalność użyteczności publicznej obowiązani są do pozbywania się niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych z terenu nieruchomości co najmniej 1 raz w tygodniu.

§ 19. 1. Właściciele nieruchomości, obowiązani są do pozbywania się z terenu nieruchomości segregowanych odpadów komunalnych, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 2-13 co najmniej 1 raz w miesiącu.

2. Właściciele nieruchomości obowiązani są do pozbywania się z terenu nieruchomości segregowanych odpadów komunalnych, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 14 co najmniej 1 raz w roku.

3. Właściciele nieruchomości prowadzący gastronomiczną lub hotelarską działalność gospodarczą lub działalność użyteczności publicznej obowiązani są do pozbywania się z terenu nieruchomości segregowanych odpadów komunalnych, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 2-14 co najmniej 1 raz w miesiącu.

§ 20. 1. Właściciele nieruchomości obowiązani są do pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości w sposób systematyczny, nie dopuszczając do przepełnienia się urządzeń do gromadzenia nieczystości ciekłych, gwarantując zachowanie czystości i porządku na nieruchomości.

2. Właściciele nieruchomości, obowiązani są do pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości co najmniej raz na dwa miesiące, z zastrzeżeniem ust. 1.

Rozdział 5.
Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami

§ 21. Właściciele nieruchomości w celu ograniczenia możliwości powstawania odpadów komunalnych obowiązani są do minimalizowania używania jednorazowych toreb (opakowań).

§ 22. Podmioty prowadzące działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych obowiązane są rejestrować masę odbieranych poszczególnych rodzajów segregowanych odpadów komunalnych odbieranych od poszczególnych właścicieli nieruchomości zbierających te odpady w sposób selektywny.

§ 23. 1. Prowadzenie selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych obejmuje następujące frakcje odpadów komunalnych:

1) odpady zielone z pielęgnacji ogrodów i parków,

2) odpady kuchenne biodegradowalne,

3) papier i tektura (w tym opakowania, gazety i czasopisma),

4) odpady opakowaniowe ze szkła w podziale na szkło bezbarwne i kolorowe,

5) opakowania wielomateriałowe,

6) tworzywa sztuczne typu PET,

7) tworzywa sztuczne typu plastik przemysłowo-gospodarczy,

8) metale,

9) zużyte baterie i akumulatory,

10) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

11) przeterminowane leki,

12) chemikalia (farby, rozpuszczalniki, oleje opałowe, itd.),

13) meble i inne odpady wielkogabarytowe,

14) odpady budowlano - remontowe,

15) zużyte opony.

2. Odpady zebrane selektywnie należy gromadzić i transportować w sposób zapobiegający ich zmieszaniu.

§ 24. Organizacja selektywnego zbieranie odpadów komunalnych obejmuje:

1) system odbierania "u źródła", w którym wyselekcjonowane frakcje odpadów odbierane zostają bezpośrednio z posesji, z częstotliwością określoną niniejszym regulaminem,

2) system "donoszenia", w którym mieszkańcy muszą dostarczyć zebrane przez siebie frakcje odpadów do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.

§ 25. W ramach selektywnego zbierania odpadów komunalnych "u źródła" mieszkańcy zobowiązani są do selektywnego zbierania frakcji odpadów wymienionych w § 23 ust. 1, natomiast podmiot odbierający odpady od właścicieli nieruchomości zobowiązany jest odebrać selektywnie co najmniej następujące frakcje odpadów:

1) tworzywa sztuczne typu PET,

2) tworzywa sztuczne typu plastik przemysłowo-gospodarczy,

3) metale,

4) papier i makulaturę,

5) szkło kolorowe i bezbarwne,

6) odpady zmieszane.

§ 26. 1. Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przyjmuje nieodpłatnie następujące frakcje odpadów komunalnych:

1) odpady wielkogabarytowe,

2) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

3) odpady budowlano - remontowe,

4) odpady zielone z pielęgnacji ogrodów,

5) przeterminowane leki,

6) zużyte baterie i akumulatory,

7) papier i tektura (w tym opakowania, gazety i czasopisma),

8) odpady opakowaniowe ze szkła w podziale na szkło bezbarwne i kolorowe,

9) tworzywa sztuczne typu PET,

10) tworzywa sztuczne typu plastik przemysłowo-gospodarczy,

11) metale,

12) chemikalia (farby, rozpuszczalniki, oleje opałowe, itd.),

13) opony.

2. Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych nie przyjmuje takich odpadów jak:

1) materiały zawierające azbest,

2) papy,

3) szyby samochodowe,

4) szkło zbrojone i hartowane,

5) części samochodowe (zderzaki, reflektory itp.),

6) styropian,

7) odpady nieoznaczone, bez możliwości wiarygodnej identyfikacji (brak etykiet),

8) odpady w opakowaniach cieknących.

9) odpady w ilościach wskazujących na to, iż pochodzą z działalności gospodarczej - wszelkie odpady w ilościach masowych (w beczkach, workach, skrzynkach np. zawierających kilkanaście opakowań tego samego odpadu),

10) wszystkie odpady wskazujące na źródło pochodzenia inne niż z gospodarstwa domowego,

11) odpady komunalne zmieszane.

Rozdział 6.
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku

§ 27. 1. Utrzymywanie zwierząt domowych nie może stanowić zagrożenia lub uciążliwości dla ludzi.

2. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe, w szczególności psy, zobowiązane są trzymać je na terenie swojej nieruchomości.

3. Wyprowadzanie psa w miejsca publiczne jest możliwe po spełnieniu następujących warunków:

1) właściciel lub opiekun psa zobowiązany jest do wyprowadzania psa na smyczy, a psy ras dużych i olbrzymich bądź uznanych za agresywne lub zachowujące się w sposób agresywny - na smyczy i w kagańcu oraz wyłącznie przez osoby dorosłe,

2) zwolnienie psa ze smyczy dozwolone jest tylko wtedy, gdy pies jest w kagańcu, w miejscach mało uczęszczanych przez ludzi i tylko wtedy, gdy opiekun psa ma możliwość sprawowania bezpośredniej kontroli nad jego zachowaniem.

4. Ust. 3 stosuje się odpowiednio do innych zwierząt domowych mogących stanowić zagrożenie dla ludzi.

5. Należy zapewnić stały dozór nad psem, jeżeli nie jest on należycie uwiązany lub nie znajduje się w pomieszczeniu zamkniętym albo na terenie ogrodzonym w sposób uniemożliwiający wydostanie się psa na zewnątrz.

6. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe zobowiązane są do usuwania zanieczyszczeń spowodowanych przez te zwierzęta w miejscach publicznych oraz w innych miejscach przeznaczonych do wspólnego użytku.

7. Padlinę zwierząt należy usuwać niezwłocznie, dostarczając ją do najbliżej położonego grzebowiska zwłok zwierzęcych i ich części lub najbliżej położonej spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.

Rozdział 7.
Wymagania utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej

§ 28. 1. Na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej zwierzęta gospodarskie mogą być utrzymywane pod warunkiem przestrzegania zasad określonych w niniejszej uchwale.

2. Prowadzący hodowlę zwierząt gospodarskich jest zobowiązany:

1) zapewnić gromadzenie i usuwanie powstających w związku z hodowlą odpadów i nieczystości w sposób zgodny z prawem, w tym z wymogami niniejszej uchwały,

2) nie dopuszczać do zanieczyszczenia terenu nieruchomości,

3) nie dopuszczać do powstawania wobec innych osób zamieszkujących na nieruchomości lub nieruchomościach sąsiednich uciążliwości takich jak: hałas, odór.

3. Zakazuje się utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach przeznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod tereny mieszkaniowe oraz w obrębie istniejącej zabudowy budynkami wielolokalowymi.

Rozdział 8.
Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzania

§ 29. W przypadku znacznego wzrostu populacji gryzoni lub na wniosek Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego zostanie podjęta akcja odszczurzania na określonych terenach i inne działania wskazane przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Grajewie.

Rozdział 9.
Postanowienia końcowe

§ 26. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 27. Traci moc uchwała Nr IV/20/11 Rady Miasta Grajewo z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Grajewo (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 66, poz. 742).

§ 28. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 r., i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Grajewo


mgr Grzegorz Curyło

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-02-06
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe