Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXVII/229/13 Rady Gminy Suwałki

z dnia 25 stycznia 2013r.

zmieniająca uchwałę Nr XXVI/214/12 Rady Gminy Suwałki z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Suwałki

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567) oraz art. 4 ust. 1,2 i 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 i 951, z 2013 r. poz. 21), Rada Gminy Suwałki uchwala co następuje:

§ 1. W załączniku nr 1 do uchwały Nr XXVI/214/12 Rady Gminy Suwałki z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Suwałki wprowadza się następujące zmiany :

1) § 3. ust. 2 otrzymuje brzmienie: "2. Odpady wielogabarytowe (w tym zużyte opony), odpady zielone, odpady budowlane i rozbiórkowe, przeterminowane leki, chemikalia, mieszkańcy, właściciele nieruchomości lub upoważniona przez właściciela nieruchomości jednostka, może dostarczyć do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w ilościach nie większych niż ilości określone w uchwale w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.";

2) § 16 ust.6 otrzymuje brzmienie: "6. Zabrania się pozostawiania zwierząt bez opieki, chyba, że zwierzę znajduje się w pomieszczeniu zamkniętym lub na terenie ogrodzonym, w sposób uniemożliwiający opuszczenie go przez zwierzę.".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Maciej Suchocki

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-02-06
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe