Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXIV/125/13 Rady Gminy Wizna

z dnia 30 stycznia 2013r.

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży tych napojów na terenie gminy

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 12 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2012r.,poz. 1356 z późń. zm) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr VI/41/03 Rady Gminy Wizna z dnia 7 marca 2003 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży tych napojów na terenie gminy ( Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 24,poz. 611 z późń. zm.) § 1 otrzymuje brzmienie:

"Ustala się maksymalną dopuszczalną liczbę punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu ( z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży w ilości 17 punktów".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-02-06
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe