Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXII/141/13 Rady Gminy Kolno

z dnia 30 stycznia 2013r.

o zmianie uchwały w sprawie podziału Gminy Kolno na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 12 § 13, art. 14 ust. 1 i art. 16 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 113, z późn. zm.[1]))) oraz art. 12 § 2, § 11 i § 12 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.[2]))) na wniosek Wójta Gminy Kolno uchwala się, co następuje:

§ 1. W załączniku nr 1 do uchwały Nr XXV/108/12 Rady Gminy Kolno z 31 sierpnia 2012 r. w sprawie podziału Gminy Kolno na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych (Dz.Urz.Woj.Podl. z 2012 r. poz. 2571), wprowadza się następujące zmiany:

1) Tabela otrzymuje brzmienie:

Nr
obwodu

Granice obwodu

Siedziba obwodowej komisji wyborczej

1

Czerwone

Centrum Kulturalno-Rozrywkowe w Czerwonem

2

Górszczyzna, Kozioł, Waszki, Wincenta

Centrum Kultury Gminy Kolno w Koźle

3

Kolimagi, Zabiele

Centrum Kulturalno-Rozrywkowe w Zabielu

4

Janowo, Gietki, Łosewo, Niksowizna

Szkoła Podstawowa w Janowie

5

Borkowo

Szkoła Podstawowa w Borkowie

6

Bialiki, Brzozowo, Brzózki, Górskie, Rupin, Wykowo

Szkoła Podstawowa w Wykowie

7

Koziki-Olszyny, Obiedzino, Wścieklice, Zaskrodzie

Szkoła Podstawowa w Zaskrodziu

8

Czernice, Gromadzyn-Wykno, Pachuczyn, Stary Gromadzyn, Tyszki-Łabno

Remiza OSP w Starym Gromadzynie

9

Lachowo, Tyszki-Wądołowo

Centrum Kulturalno -Rozrywkowe w Lachowie

10

Danowo, Filipki Duże, Filipki Małe, Kiełcze-Kopki, Kossaki, Okurowo, Rydzewo-Świątki, Stare Kiełcze, Wszebory, Żebry

Szkoła Podstawowa w Lachowie

11

Glinki, Kowalewo, Kumelsk, Truszki-Kucze, Truszki-Patory, Truszki-Zalesie

Remiza OSP w Kumelsku

".

§ 2. Na ustalenia Rady Gminy w sprawie obwodów głosowania, wyborcom, w liczbie co najmniej 15, przysługuje prawo wniesienia skargi do Komisarza Wyborczego w Łomży w terminie 5 dni od daty podania uchwały do publicznej wiadomości.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.


[1]) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2011 r. Nr 102, poz. 588, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz.889, Nr 171, poz. 1016 i Nr 217, poz. 1281 oraz z 2012 r. poz. 849 i poz. 951.

[2]) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016, Nr 217, poz. 1281 oraz z 2012 r. poz. 1399.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-02-06
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe