Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXII/142/13 Rady Gminy Kolno

z dnia 30 stycznia 2013r.

w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz.391), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchyla się uchwałę Nr XXIX/126/12 Rady Gminy Kolno z dnia 14 grudnia 2012 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXII/142/13
Rady Gminy Kolno
z dnia 30 stycznia 2013 r.

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kolno

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

1) właścicielach nieruchomości - należy przez to rozumieć współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością; jeżeli nieruchomość jest zabudowana budynkami wielolokalowymi, w których ustanowiono odrębną własność lokali, obowiązki właściciela nieruchomości obciążają osoby sprawujące zarząd nieruchomością wspólną, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz.U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 oraz z 2004 r. Nr 141, poz. 1492), lub właścicieli lokali, jeżeli zarząd nie został wybrany; wykonawcy robót budowlanych w przypadku budowy;

2) odpadach komunalnych - należy przez to rozumieć odpady powstające w gospodarstwach domowych, z wyłączeniem pojazdów wycofanych z eksploatacji, a także odpady niezawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych;

3) odpadach wielkogabarytowych - należy przez to rozumieć odpady komunalne, które ze względu na swoje rozmiary lub masę nie mogą być zbierane w typowych pojemnikach na odpady;

4) odpadach zielonych - należy przez to rozumieć stanowiące części roślin odpady komunalne pochodzące z pielęgnacji terenów zieleni oraz targowisk, z wyjątkiem odpadów pochodzących z czyszczenia ulic i placów;

5) odpadach opakowaniowych - należy przez to rozumieć opakowania z papieru i tektury, tworzyw sztucznych, szkła, metalu, wielomateriałowe;

6) odpadach budowlanych - należy przez to rozumieć odpady materiałów budowlanych pochodzące z remontów i budów;

7) nieczystościach ciekłych - należy przez to rozumieć ścieki gromadzone przejściowo w zbiornikach bezodpływowych;

8) zwierzętach domowych - należy przez to rozumieć zwierzęta tradycyjnie przebywające wraz z człowiekiem w jego domu lub innym odpowiednim pomieszczeniu, utrzymywane przez człowieka w charakterze jego towarzysza;

9) zwierzętach gospodarskich - należy przez to rozumieć zwierzęta gospodarskie w rozumieniu przepisów o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich.

Rozdział 2.
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości

§ 2. 1. Właściciele nieruchomości są obowiązani do selektywnego zbierania następujących rodzajów odpadów:

1) zielonych;

2) papieru i tektury, w tym opakowań, gazet, czasopism itp.;

3) odpadów opakowaniowych ze szkła, w podziale na szkło bezbarwne i kolorowe;

4) tworzyw sztucznych i metali;

5) zużytych baterii i akumulatorów;

6) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego;

7) przeterminowanych leków;

8) chemikalii;

9) mebli i innych odpadów wielkogabarytowych;

10) zużytych opon;

11) odpadów budowlanych i rozbiórkowych;

12) opakowań wielomateriałowych.

2. Zmieszane odpady komunalne nie powinny zawierać rodzajów odpadów wymienionych w ust. 1.

§ 3. 1. Właściciele nieruchomości mają obowiązek uprzątnięcia, z części nieruchomości służących do użytku publicznego, błota, śniegu i lodu, niezwłocznie po ich wystąpieniu, a innych zanieczyszczeń w miarę występujących potrzeb.

2. Uprzątnięte błoto, śnieg, lód oraz inne zanieczyszczenia mogą być gromadzone w miejscach niepowodujących zakłóceń w ruchu pieszym i pojazdów, a w przypadku braku możliwości takiego gromadzenia usunięte z nieruchomości.

3. W przypadku oblodzenia należy część nieruchomości służącej do użytku publicznego posypać piaskiem lub innym środkiem w celu zlikwidowania jej śliskości.

§ 4. 1. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami może odbywać się pod warunkiem:

1) mycia jedynie nadwozia samochodu;

2) mycia na wydzielonych, utwardzonych częściach nieruchomości oraz przy użyciu środków ulegających biodegradacji;

3) odprowadzania powstających ścieków do kanalizacji sanitarnej, zbiornika bezodpływowego lub kanalizacji deszczowej.

2. Naprawa pojazdów samochodowych poza warsztatami samochodowymi może odbywać się wyłącznie pod warunkiem:

1) niezanieczyszczania środowiska i gromadzenia powstających odpadów w urządzeniach do tego przeznaczonych;

2) nie stwarzania uciążliwości dla mieszkańców sąsiednich nieruchomości.

§ 5. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest utrzymywać czystość i porządek na nieruchomości, w tym gromadzić odpady jedynie w przeznaczonych do tego celu pojemnikach i kompostownikach.

Rozdział 3.
Rodzaje i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na
terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych oraz warunki rozmieszczania tych pojemników i ich
utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym

§ 6. Właściciel nieruchomości zapewnia utrzymanie czystości i porządku na terenie nieruchomości m.in przez wyposażenie jej w specjalistyczne pojemniki na odpady o odpowiedniej pojemności, uwzględniającej częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów z nieruchomości.

§ 7. Odpady komunalne zmieszane należy gromadzić w wyłącznie do tego celu przeznaczonych pojemnikach, odpowiadających obowiązującym normom. Minimalna pojemność pojemnika na zmieszane odpady komunalne wynosi 120 litrów.

§ 8. 1. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest wyposażyć ją w pojemniki na zmieszane odpady komunalne o minimalnej pojemności uwzględniającej następujące normy:

1) dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych - 30 litrów na mieszkańca, co najmniej jeden pojemnik 120 litrów;

2) dla przedszkoli oraz szkół - 2 litrów na każde dziecko, ucznia i pracownika;

3) dla lokali gastronomicznych - 15 litrów na jedno miejsce konsumpcyjne;

4) dla zakładów produkcyjnych, rzemieślniczych, usługowych, handlowych, użyteczności publicznej, przychodni, w odniesieniu do pomieszczeń biurowych i socjalnych - 10 litrów na każdego pracownika, jednak nie mniej niż 1 pojemnik 120 litrów na lokal;

5) dla hoteli, pensjonatów itp. - 15 litrów na jedno łóżko.

2. Lokale handlowe prowadzące sprzedaż artykułów spożywczych, poza pojemnikami związanymi z prowadzoną działalnością, wystawiają dodatkowo dostateczną liczbę pojemników na odpady na zewnątrz lokalu, nie mniej jednak niż jeden kosz przy każdym wyjściu z lokalu.

§ 9. Do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych można stosować worki foliowe o pojemności, co najmniej 60 litrów.

§ 10. 1. Pojemniki do zbierania odpadów powinny być zlokalizowane w miejscach łatwo dostępnych, zarówno dla ich użytkowników, jak i dla pracowników przedsiębiorcy odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, w sposób niepowodujący nadmiernych uciążliwości i utrudnień dla mieszkańców nieruchomości lub osób trzecich.

2. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do utrzymywania pojemników w należytym stanie sanitarnym, w tym poddawaniu pojemników, co najmniej raz w roku dezynfekcji. Opróżniony pojemnik nie powinien wydzielać nieprzyjemnego zapachu, być uszkodzony i niekompletny (np. bez pokrywy).

3. Pojemniki do zbierania odpadów należy utrzymywać w stanie technicznym uniemożliwiającym wydostawanie się odpadów pod wpływem wiatru, deszczu i innych czynników zewnętrznych.

Rozdział 4.
Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych lub nieczystości ciekłych z nieruchomości
oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego

§ 11. 1. Odpady komunalne odbierane są nie rzadziej niż:

1) odpady zmieszane na nieruchomości zamieszkałej i niezamieszkałej - dwa razy w miesiącu;

2) odpady zebrane selektywnie na nieruchomości zamieszkałej i niezamieszkałej - jeden raz w miesiącu.

2. W przypadku nieruchomości, na których organizowane są imprezy masowe, wprowadza się obowiązek niezwłocznego usuwania odpadów po zakończeniu imprezy oraz z terenów przyległych, jeżeli występuje taka potrzeba (zanieczyszczenie spowodowane imprezą).

3. Odpady powstałe w wyniku remontu obiektów na terenie nieruchomości należy gromadzić w specjalnych kontenerach uniemożliwiających pylenie, zamówionych odpłatnie przez prowadzącego remont lub w przypadku niewielkiego remontu prowadzonego samodzielnie, dostarczać je do punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

4. Odpady ulegające biodegradacji można poddać procesowi kompostowania z przeznaczeniem do własnego wykorzystania kompostu pod warunkiem, że nie będzie to powodować uciążliwości dla sąsiadów.

5. Meble i inne odpady wielkogabarytowe powstałe w gospodarstwach domowych odbierane są od mieszkańców dwa razy w roku oraz na bieżąco w punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych. 6. Przeterminowane leki należy umieszczać w odpowiednio oznaczonych pojemnikach zlokalizowanych w aptekach oraz w punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

6. Zużyte baterie i akumulatory należy przekazać do punktu sprzedaży baterii i akumulatorów lub do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

7. Chemikalia oraz zużyte opony należy przekazać do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

8. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, powstający w gospodarstwach domowych, należy przekazać na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, do punktów zbierania zorganizowanych przez sprzedawców tego sprzętu lub do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

9. Dopuszcza się sporadyczne spalanie na terenie nieruchomości zgromadzonych pozostałości roślinnych, o ile nie stanowi to zagrożenia ani uciążliwości dla mienia i okolicznych mieszkańców.

§ 12. Częstotliwość wywozu nieczystości ciekłych z nieruchomości powinna uniemożliwiać wypływ nieczystości ze zbiornika wynikający z jego przepełnienia.

Rozdział 5.
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed zagrożeniem
lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku

§ 13. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane do:

1) zachowania środków ostrożności zapewniających ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku;

2) stworzenia warunków uniemożliwiających wydostanie się zwierząt z terenu nieruchomości;

3) sprawowania nad nimi stałego i skutecznego nadzoru.

§ 14. 1. Psy muszą być wyprowadzane na uwięzi i tylko przez osoby, które są w stanie sprawować odpowiedni nadzór nad zwierzęciem, a psy ras uznawanych za agresywne, ich mieszańce oraz inne zagrażające otoczeniu, wyłącznie przez osoby dorosłe.

2. Zwolnienie psa ze smyczy jest dozwolone tylko z nałożonym kagańcem i gdy właściciel lub opiekun ma możliwość sprawowania kontroli nad jego zachowaniem. Nie wolno zwalniać ze smyczy psów ras uznawanych za agresywne, ich mieszańców oraz innych zagrażających otoczeniu.

Rozdział 6.
Wymagania w zakresie utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji
rolniczej, w tym także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczególnych
nieruchomościach

§ 15. Zabrania się utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, w zabudowie mieszkaniowej, usługowej i produkcyjnej.

§ 16. Zakaz, o którym mowa w ust. 1, nie dotyczy zwierząt gospodarskich utrzymywanych na własne potrzeby, pod warunkiem, że nie sprawia to uciążliwości dla otoczenia i będzie prowadzone z zachowaniem warunków sanitarno-higienicznych.

Rozdział 7.
Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzania

§ 17. 1. Obowiązkową deratyzację przeprowadza się w miarę potrzeb na terenie gminy lub jej części.

2. Termin i zasady przeprowadzania obowiązkowych deratyzacji ogłasza Wójt Gminy Kolno w porozumieniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-02-06
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe