Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XIX/149/12 Rady Gminy Czeremcha

z dnia 28 grudnia 2012r.

w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków

Tekst pierwotny

Na podstawie art.19 ust.1 ustawy z dnia 07 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzania ścieków (tj. Dz. U.z 2006 r. Nr 123, poz.858, z 2007 r. Nr 147,poz. 1033, z 2009r. Nr 18, poz. 97, z 2010r. Nr 47, poz. 278, Nr 238, poz. 1578.) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. Uchwalić Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków stanowiący załącznik Nr 1 do uchwały.

§ 2. W sprawach nieobjętych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy prawa, a w szczególności przepisy ustawy i przepisy wykonawcze do ustawy.

§ 3. Traci mocUchwała Nr XXI/200/06 Rady Gminy Czeremcha z dnia 28.02.2006r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków ( Dz. Urz. Woj. Podlaskiego Nr 90, poz. 896 z dnia 30 marca 2006r.),oraz uchwała Nr X/75/11 Rady Gminy Czeremcha z dnia 04.11.2011r.w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr XXI/200/06 Rady Gminy Czeremcha z dnia 28 lutego 2006 roku w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego Nr 277, poz. 3365 z dnia 18 listopada 2011r) .

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czeremcha.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego, z mocą obowiązująca od 1 stycznia 2013r.

Przewodnicząca Rady


mgr Nadzieja Sulima


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIX/149/12
Rady Gminy Czeremcha
z dnia 28 grudnia 2012 r.


REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW W GMINIE CZEREMCHA

Rozdział 1.
PRZEPISY OGÓLNE

§ 1. 1. Regulamin określa zasady zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków realizowanego przez podmioty prowadzące działalność w tym zakresie na terenie Gminy Czeremcha, zwane dalej Dostawcą w tym prawa i obowiązki przedsiębiorstw oraz odbiorców.

2. Przez zbiorowe zaopatrzenie w wodę rozumie się działalność Dostawcy
polegającą na ujmowaniu, uzdatnianiu i dostarczaniu wody.

3. Przez zbiorowe odprowadzanie ścieków rozumie się działalność Dostawcy polegającą na odprowadzaniu i oczyszczaniu ścieków.

§ 2. 1. Użyte w regulaminie określenia oznaczają:

1) ustawa - ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tj.z 2006 r Dz. U. Nr 123, poz. 858 ze zm.),

2) odbiorca - odbiorca usług, o którym mowa w art. 2 pkt 3 ustawy, tj. każdy, kto korzysta z usług wodociągowo-kanalizacyjnych z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na podstawie pisemnej umowy z Dostawcą,

3) dostawca - Gmina Czeremcha pełniąca rolę przedsiębiorstwa wodociągowo - kanalizacyjnego w rozumieniu art. 2 ust 2 ustawy o samorządzie gminnym,

4) umowa - umowa o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzenie ścieków, o której mowa w art. 6 ustawy,

5) sieć wodociągowa - będące w posiadaniu Dostawcy przewody wraz z uzbrojeniem i urządzeniami, którymi dostarczana jest woda,

6) urządzenia wodociągowe - sieć wodociągowa oraz będące w posiadaniu Dostawcy urządzenia służące do ujmowania, uzdatniania i magazynowania wody ,

7) przyłącze wodociągowe - odcinek przewodu łączący sieć wodociągową z wewnętrzną instalacją wodociągową w nieruchomości odbiorcy usług wraz z zaworem za wodomierzem głównym - art. 2 pkt 6 ustawy,

8) wodomierz główny - stanowiący własność Dostawcy, przyrząd pomiarowy mierzący ilość pobranej wody, znajdujący się na każdym przyłączu wodociągowym - art. 2 pkt 19 ustawy,

9) pomieszczenie wodomierzowe - określone w odrębnych przepisach miejsce, przeznaczone na zainstalowanie wodomierza głównego,

10) wodomierz - przyrząd pomiarowy zainstalowany na wewnętrznej instalacji wodociągowej obiektu budowlanego przy punkcie czerpalnym wody,

11) instalacja wodociągowa - będące w posiadaniu odbiorcy przewody wraz z uzbrojeniem i urządzeniami, służące do poboru wody, w tym służące do rozprowadzania wody sieci osiedlowe, przemysłowe, zakładowe,

12) dodatkowy wodomierz - przyrząd pomiarowy zainstalowany za wodomierzem głównym służący określeniu ilości wody bezpowrotnie zużytej,

13) sieć kanalizacyjna - będące w posiadaniu przedsiębiorstwa przewody wraz z uzbrojeniem i urządzeniami, którymi odprowadzane są ścieki,

14) ścieki - ścieki bytowe, ścieki komunalne lub ścieki przemysłowe w rozumieniu art. 2, pkt. 9, 10 i 11 ustawy,

15) urządzenia kanalizacyjne - sieć kanalizacyjna oraz urządzenia służące do oczyszczania ścieków,

16) przyłącze kanalizacyjne - odcinek przewodu łączącego wewnętrzną instalację kanalizacyjną w nieruchomości odbiorcy usług z siecią kanalizacyjną, za pierwszą studzienką, licząc od strony budynku, a w przypadku jej braku - do granicy nieruchomości,

17) instalacja kanalizacyjna - będące w posiadaniu odbiorcy usług przewody wraz z uzbrojeniem i urządzeniami, służące do wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych, w tym sieci osiedlowe, przemysłowe, zakładowe,

18) okres obrachunkowy - określony w umowie okres rozliczeń za usługi dostawy wody i odprowadzania ścieków,

19) warunki techniczne - wymagania ustalane przez Dostawcę, dotyczące przyłączy i instalacji wodociągowych i/lub kanalizacyjnych.

Rozdział 2.
MINIMALNY POZIOM USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWO W ZAKRESIE DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

§ 3. 1. Dostarczanie wody dostatecznej ilości wszystkim odbiorcom oraz odprowadzenie ścieków.

2. Utrzymanie minimalnego ciśnienia wody w miejscu przyłączenia do sieci wodociągowej.

Rozdział 3.
OBOWIĄZKI I PRAWA DOSTAWCY

§ 4. 1. Dostawca jest obowiązany do zapewnienia odbiorcom należytego poziomu usług, a w szczególności do ciągłego dostarczania wody oraz odprowadzania ścieków, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

2. Dostawca dostarcza wodę i odprowadza ścieki zapewniając zdolność posiadanych urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych do realizacji powyższych czynności, a w szczególności:

1) dostarcza wodę do nieruchomości w sposób ciągły i niezawodny, o jakości przeznaczonej do spożycia przez ludzi, określonej odrębnymi przepisami,

2) zapewnia w posiadanej sieci odpowiednie ciśnienie wody,

3) odbiera ścieki w sposób ciągły, o stanie i składzie zgodnym z aktualnie obowiązującymi przepisami, w ilości określonej w dokumentacji projektowej i warunkach przyłączenia nieruchomości,

4) określa dopuszczalne wskaźniki zanieczyszczeń odbieranych ścieków, a także kontroluje, czy jakość przyjmowanych ścieków jest zgodna z obowiązującymi przepisami,

5) dokonuje na własny koszt niezbędnych napraw sieci i urządzeń wodociągowych oraz kanalizacyjnych będących w jego posiadaniu, za wyjątkiem usuwania uszkodzeń powstałych z winy odbiorcy,

6) zapewnia budowę urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych zgodnie z zatwierdzonymi wieloletnimi planami rozwoju i modernizacji sieci wodociągowo -kanalizacyjnej,

7) instaluje na własny koszt wodomierz główny po odbiorze technicznym przyłącza i zawarciu umowy,

8) ponosi koszty zakupu i utrzymania wodomierza głównego.

§ 5. 1. Dostawca jest obowiązany do regularnego monitorowania jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi oraz do informowania o jakości wody mieszkańców terenu, na którym świadczy usługi.

2. Informacje o jakości wody i jej przydatności do spożycia umieszczone zostaną na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy, oraz na tablicach ogłoszeniowych w sołectwach obsługiwanych przez Dostawcę.

§ 6. W razie przerwy w dostawie wody wynikającej z awarii urządzeń wodociągowych przekraczającej 12 godzin, Dostawca powinien zapewnić zastępczy punkt poboru wody i poinformować odbiorcę o jego lokalizacji.

§ 7. 1. O planowanych przerwach lub ograniczeniach w dostawie wody oraz przewidywanym obniżeniu jej jakości, Dostawca powinien poinformować odbiorców w sposób zwyczajowo przyjęty co najmniej na dwa dni przed planowanym terminem.

2. Zawór za wodomierzem głównym na przyłączu wodociągowym jest miejscem wykonania usługi z tytułu zaopatrzenia w wodę.

§ 8. 1. Dostawca dokonuje kontroli funkcjonowania wodomierzy głównych i ich legalizacji oraz kontroli przyłącza wodociągowego do zaworu głównego:

1) z własnej inicjatywy, bez pobierania dodatkowych opłat od odbiorcy,

2) na żądanie odbiorcy, jednakże w przypadku stwierdzenia prawidłowego działania
wodomierza, kosztami sprawdzenia urządzenia obciążony zostanie odbiorca.

2. Dostawca ma prawo kontroli urządzeń i instalacji wodociągowo-kanalizacyjnych odbiorcy pod kątem zabezpieczenia sieci wodociągowo-kanalizacyjnej przed skażeniem lub uszkodzeniem.

§ 9. Dostawca ma obowiązek wydawać warunki techniczne niezbędne do projektowania elementów systemu wodociągowego i kanalizacyjnego z uwzględnieniem obowiązujących przepisów i warunkujące prawidłowe funkcjonowanie systemów będących w eksploatacji Dostawcy oraz przeprowadzić w ciągu 14 dni postępowanie związane z uzgodnieniem przedłożonej przez inwestora dokumentacji technicznej.

§ 10. Dostawca ma obowiązek udzielić odpłatnej pomocy odbiorcy usług na jego wniosek, przy usuwaniu awarii na instalacjach należących do odbiorcy na odcinku pomiędzy siecią a zaworem przy wodomierzu głównym. Rozliczenie za usunięcie awarii nastąpi na podstawie podpisanego przez odbiorcę zlecenia i sporządzonej przez Dostawcę kalkulacji wykonanych robót.

§ 11. 1. Dostawca ma prawo odmówić przyłączenia do sieci jeśli:

1) Przyłącze zostało wykonane bez uzyskania zgody Dostawcy.

2) Przyłącze zostało wykonane niezgodnie z wydanymi przez Dostawcę warunkami technicznymi.

3) Wykonanie i podłączenie przyłącza zostało dokonane bez odbioru technicznego z udziałem służb technicznych Dostawcy.

§ 12. 1. Dostawca może odciąć dostawę wody lub zamknąć przyłącze kanalizacyjne, jeżeli:

1) przyłącze wodociągowe lub kanalizacyjne wykonano niezgodnie z przepisami prawa,

2) odbiorca usług nie uiścił należności za pełne dwa okresy obrachunkowe w terminie określonym w upomnieniu w sprawie uregulowania zaległej opłaty,

3) jakość wprowadzanych ścieków nie spełnia wymogów określonych w przepisach prawa lub stwierdzono celowe uszkodzenie albo pominięcie wodomierza dodatkowego,

4) został stwierdzony nielegalny pobór wody lub nielegalne odprowadzanie ścieków, to jest bez zawarcia umowy, jak również przy celowo uszkodzonych albo pominiętych wodomierzach lub wodomierza dodatkowego,

5) został stwierdzony przypadek samowolnej zmiany w instalacji wewnętrznej, która ma negatywny wpływ na działanie sieci,

6) utrzymywanie połączenia sieci wodociągowej z nieruchomością może grozić skażeniem wody w sieci,

7) woda jest wykorzystywana niezgodnie z celami określonymi w umowie.

2. Dostawca, który odciął dostawę wody z przyczyny, o której mowa w ust. 1 pkt. 2, jest obowiązany do równoczesnego udostępnienia zastępczego punktu poboru wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi i poinformowania o możliwościach korzystania z tego punktu.

3. Dostawca o zamiarze odcięcia dostawy wody lub zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego, oraz o miejscach i sposobie udostępniania zastępczych punktów poboru wody w wypadkach gdy zamknięcie wynika z przyczyn o których mowa w ust. 1 pkt. 2, zawiadamia powiatowego inspektora sanitarnego, Wójta Gminy oraz odbiorcę usług co najmniej na 30 dni przed planowanym terminem odcięcia dostaw wody lub zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego.

§ 13. Dostawca może odmówić ponownego zawarcia umowy na dostawę wody lub odprowadzanie ścieków, jeśli nie zostały usunięte przeszkody będące przyczyną zaniechania świadczenia usług.

§ 14. 1. Osoby reprezentujące Dostawcę, po okazaniu pisemnego upoważnienia, mają prawo wstępu na teren nieruchomości lub do pomieszczeń każdego, kto korzysta z usług, w celu:

1) zainstalowania lub demontażu wodomierza głównego,

2) przeprowadzenia kontroli, wodomierza głównego lub wodomierzy zainstalowanych przy punktach czerpalnych i dokonania odczytu ich wskazań oraz dokonania badań i pomiarów,

3) przeprowadzenia przeglądów i napraw urządzeń będących w posiadaniu Dostawcy,

4) sprawdzenia ilości i jakości ścieków wprowadzanych do sieci,

5) odcięcia przyłącza wodociągowego lub przyłącza kanalizacyjnego lub założenia plomb na zamkniętych zaworach odcinających dostarczanie wody do lokalu,

6) usunięcia awarii przyłącza wodociągowego lub przyłącza kanalizacyjnego, jeżeli takie są postanowienia umowy.

Rozdział 4.
OBOWIĄZKI I PRAWA ODBIORCÓW USŁUG

§ 15. 1. Odbiorca korzysta z zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków w sposób nie powodujący pogorszenia jakości usług świadczonych przez Dostawcę oraz nieutrudniający działalności Dostawcy a w szczególności:

1) wykorzystując pobieraną wodę oraz wprowadzając ścieki w celach określonych w umowie i w warunkach przyłączenia nieruchomości,

2) użytkując wewnętrzną instalację wodociągową, w sposób eliminujący możliwość wystąpienia skażenia chemicznego lub bakteriologicznego wody w sieci, na skutek cofnięcia się wody z wewnętrznej instalacji wodociągowej, powrotu ciepłej wody lub wody z instalacji centralnego ogrzewania,

3) użytkując wewnętrzną instalację kanalizacyjną, w sposób niepowodujący zakłóceń funkcjonowania sieci kanalizacyjnej.

§ 16. 1. Odbiorca winien zapewnić niezawodne działanie wodomierzy poprzez ich odpowiednie zabezpieczenie przed uszkodzeniami mechanicznymi lub skutkami niskich temperatur.

2. Odbiorca utrzymuje w sposób zapewniający ochronę przed uszkodzeniem, działaniem warunków atmosferycznych i wody gruntowej lub opadowej studnie wodomierzowe.

3. Zabezpiecza przed dostępem osób nieuprawnionych pomieszczenie, w którym zainstalowany jest wodomierz główny oraz utrzymuje w sprawności urządzenia zabezpieczające pomieszczenie wodomierzowe przed zalaniem w wyniku awarii.

4. Odbiorca usług ponosi odpowiedzialność za zawinione uszkodzenie lub zaginięcie wodomierza głównego.

§ 17. 1. Odbiorca zobowiązany jest do niezwłocznego zgłoszenia Dostawcy utraty lub stwierdzonych uszkodzeń wodomierza głównego, w tym zerwania plomby.

2. Odbiorca usług zobowiązany jest do natychmiastowego powiadomienia Dostawcy o zrzutach awaryjnych lub zmianie jakości ścieków odbiegających od warunków umowy.

§ 18. 1. Odbiorca usług winien powiadomić Dostawcę o wszelkich zmianach technicznych w instalacji wewnętrznych, które mogą mieć wpływ na działanie sieci.

2. Odbiorca zobowiązany jest do zgłoszenia własnych ujęć wody i instalacji zasilanych z tych ujęć oraz innych źródeł poboru wody ( poza siecią wodociągową ), w celu uzgodnienia z Dostawcą i prawidłowego ustalenia opłat za odprowadzanie ścieków.

3. Parametry techniczne, miejsce i sposób montażu wodomierza dla pomiaru objętości wody pobieranej z ujęcia własnego odbiorca usług winien uzgodnić z Dostawcą i wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami.

§ 19. Odbiorca informuje Dostawcę o zmianach stanu prawnego nieruchomości, oraz o zmianie sposobu użytkowania lokalu, do którego doprowadzona jest woda lub/i z którego następuje odbiór ścieków .

§ 20. Odbiorca usług umożliwia osobom reprezentującym Dostawcę prawo wstępu na teren nieruchomości i do pomieszczeń w celach określonych w § 15 ust. 1 niniejszego regulaminu.

§ 21. Odbiorca zobowiązany jest do terminowego regulowania należności za dostawę wody i odprowadzanie ścieków.

§ 22. Odbiorca wody powinien racjonalnie gospodarować wodą i używać ją zgodnie z przeznaczeniem.

§ 23. Odbiorca udostępnia nieodpłatnie Dostawcy miejsce na elewacji lub ogrodzeniu nieruchomości odbiorcy, celem umieszczenia tabliczek z oznakowaniem armatury wodociągowej.

§ 24. Odbiorca jest zobowiązany do udzielania przedstawicielom Dostawcy informacji w zakresie niezbędnym do rzetelnej oceny gospodarki wodno-ściekowej odbiorcy, w tym danych dotyczących odpadów płynnych i nieczystości ciekłych.

§ 25. 1. Odbiorca usług ma prawo:

1) Do nieprzerwanej dostawy wody o określonej jakości i odpowiednim ciśnieniu oraz ciągłego odbioru ścieków.

2) Zgłaszać reklamacje dotyczące wysokości naliczanych opłat za dostarczaną wodę i odprowadzane ścieki, w terminie niezwłocznym tj. 14 dni od dnia otrzymania faktury. Zgłoszenie reklamacji nie wstrzymuje obowiązku uregulowania należności.

3) Wystąpić do Dostawcy o udzielenie odpłatnej pomocy przy usuwaniu awarii na sieciach należących do odbiorcy.

4) Dochodzić roszczeń z tytułu niedotrzymania warunków umowy przez Dostawcę na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym.

§ 26. 1. Odbiorcy usług zabrania się:

1) Dokonywania na przyłączu innych działań niż zamykanie i otwieranie zaworu głównego za wodomierzem,

2) Samowolnej zmiany lokalizacji wodomierza, zrywania plomb, zakłócenia jego funkcjonowania.

3) Wykorzystywania publicznej sieci wodociągowej do uziemiania urządzeń elektrycznych.

4) Wykonywania połączeń pomiędzy instalacją zaopatrywaną w wodę z publicznej sieci wodociągowej a przewodami doprowadzającymi wodę z innych źródeł.

5) Wprowadzania ścieków bytowych i ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych przeznaczonych do odprowadzania wód opadowych, a także wprowadzania ścieków opadowych i wód drenażowych do kanalizacji sanitarnej.

6) Wprowadzania do urządzeń kanalizacyjnych:

a) odpadów stałych, które mogą powodować zmniejszenie przepustowości przewodów kanalizacyjnych, a w szczególności żwiru, piasku, popiołu, szkła, wytłoczyn, drożdży, szczeciny, ścinków skór, tekstyliów, włókien, nawet jeżeli znajdują się one w stanie rozdrobnionym,

b) odpadów płynnych niemieszających się z wodą, a w szczególności sztucznych żywic, lakierów, mas bitumicznych, smół i ich emulsji, mieszanin cementowych, tłuszczy,

c) substancji palnych i wybuchowych, których punkt zapłonu znajduje się w temperaturze poniżej 85°C, a w szczególności benzyn, nafty, oleju opałowego, karbidu, trójnitrotoluenu,

d) substancji żrących i toksycznych, a w szczególności mocnych kwasów i zasad, formaliny, siarczków, cyjanków oraz roztworów amoniaku, siarkowodoru i cyjanowodoru,

e) odpadów i ścieków z hodowli zwierząt, a w szczególności gnojówki, gnojowicy, obornika, ścieków z kiszonek,

f) ścieków zawierających chorobotwórcze drobnoustroje pochodzące z:

- obiektów, w których są leczeni chorzy na choroby zakaźne,

- stacji krwiodawstwa,

- zakładów leczniczych dla zwierząt, w których zwierzęta są leczone stacjonarnie na choroby zakaźne,

- laboratoriów prowadzących badania z materiałem zakaźnym pochodzącym od zwierząt.

Rozdział 5.
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAWIERANIA I ROZWIĄZYWANIA UMÓW

§ 27. Postanowienia umowy nie mogą ograniczać praw i obowiązków stron wynikających z przepisów ustawy, przepisów wykonawczych oraz postanowień regulaminu.

§ 28. 1. Z zastrzeżeniem ust. 3 Dostawca jest obowiązany do zawarcia umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków z osobą, której nieruchomość została przyłączona do sieci i która wystąpiła z pisemnym wnioskiem o zawarcie umowy oraz legitymuje się tytułem prawnym do nieruchomości.

2. W przypadku nowych inwestycji, Dostawca zawiera umowę o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków na wniosek przyszłego odbiorcy (lub zarządczy nieruchomości) po spełnieniu przez niego warunków technicznych przyłączenia oraz wylegitymowaniu się tytułem prawnym do nieruchomości.

3. Umowa może być zawarta z osobą, która korzysta z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, po uprawdopodobnieniu faktu korzystania z przyłączonej nieruchomości.

§ 29. 1. Zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków powinno nastąpić z chwilą dokonania odbioru końcowego przyłącza w zakresie wymaganym w warunkach technicznych, na podstawie uzgodnionej i zatwierdzonej dokumentacji technicznej, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od dokonania powyższej czynności.

2. Na warunkach określonych przez Dostawcę, umowa o dostawę wody i/lub odbiór ścieków może także być zawarta na czas budowy obiektów oraz w sytuacji nieodebranych sieci do czasu uregulowania ich stanu prawnego.

§ 30. 1. Umowa o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzenie ścieków zawiera w szczególności postanowienia dotyczące:

1) ilości i jakości świadczonych usług wodociągowych lub kanalizacyjnych oraz warunków ich świadczenia,

2) sposobów i terminów wzajemnych rozliczeń, praw i obowiązków stron umowy,

3) procedur i warunków kontroli urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych,

4) okresu obowiązywania umowy oraz odpowiedzialności stron za niedotrzymanie warunków umowy, w tym warunków wypowiedzenia.

5) Określa obowiązki stron w zakresie utrzymania przyłączy oraz zasad usuwania ich awarii.

2. W przypadku, gdy przyłącza nie są w posiadaniu Dostawcy, odpowiedzialność Dostawcy za zapewnienie ciągłości i jakości świadczonych usług jest ograniczona do posiadanych przez Dostawcę urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych.

3. Umowa określa miejsce wykonywania usługi dostawy wody i odbioru ścieków.

§ 31. 1. Umowa może być zawarta z osobami korzystającymi z lokali na wniosek właściciela lub zarządcy budynku wielolokalowego, jeżeli spełnione są następujące warunki:

1) instalacja wodociągowa w budynku jest wyposażona w wodomierze, zainstalowane zgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi, przy wszystkich punktach czerpalnych,

2) jest możliwy odczyt wskazań wodomierzy w terminie uzgodnionym przez Dostawcę z właścicielem lub zarządcą,

3) właściciel lub zarządca rozlicza różnicę wskazań między wodomierzem głównym,
a sumą wskazań wodomierzy zainstalowanych przy punktach czerpalnych wody,

4) właściciel lub zarządca na podstawie zawartej z Dostawcą umowy reguluje należności wynikające z różnicy wskazań między wodomierzem głównym a sumą wskazań wodomierzy zainstalowanych przy punktach czerpalnych wody,

5) właściciel lub zarządca uzgodni z Dostawcą warunki utrzymania wodomierzy zainstalowanych przy punktach czerpalnych oraz warunki pobierania wody z punktów czerpalnych znajdujących się poza lokalami,

6) został uzgodniony z właścicielem lub zarządcą sposób przerwania dostarczania wody do lokalu bez zakłócania dostaw wody do pozostałych lokali,

7) został uzgodniony z właścicielem lub zarządcą sposób przerywania dostarczania wody z punktów czerpalnych znajdujących się poza lokalami bez zakłócenia dostaw do lokali.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 zawiera:

1) określenie osób korzystających z lokali, w tym określenie rodzaju tytułu prawnego
do zajmowanego lokalu wraz ze zgodą takiej osoby na zawarcie umowy,
potwierdzoną własnoręcznym podpisem,

2) oświadczenie wnioskodawcy o poinformowaniu osób korzystających z lokali o zasadach rozliczania różnic i ustaleniu z nimi zasad rozliczania kosztów różnicy wskazań między wodomierzem głównym a suma wskazań wodomierzy zainstalowanych przy punktach czerpalnych,

3) zobowiązanie właściciela lub zarządcy do regulowania należności wynikających z różnicy wskazań między wodomierzem głównym a sumą wskazań wodomierzy zainstalowanych przy punktach czerpalnych, na podstawie zawartej z Dostawcą umowy.

3. Do wniosku dołącza się schemat wewnętrznej instalacji wodociągowej w budynku wielolokalowym za wodomierzem głównym.

4. W terminie 14 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku, Dostawca jest zobowiązany wydać informację techniczną określającą wymagania techniczne.

§ 32. 1. Umowa jest zawierana na czas nieokreślony lub określony.

2. Zmiana umowy następuje poprzez zawarcie nowej umowy lub w formie aneksu do umowy na piśmie, pod rygorem nieważności.

3. Nie wymaga formy pisemnego aneksu zmiana dotycząca taryfy lub adresu do korespondencji.

§ 33. 1. Umowa zawarta na czas nieokreślony może być rozwiązana przez każdą ze stron, z zastrzeżeniem ust. 4, za uprzednim trzymiesięcznym okresem wypowiedzenia dokonanym w każdym czasie, przez złożenie pisemnego oświadczenia woli w siedzibie Dostawcy lub przesłania listem poleconym.

2. Umowa zawarta na czas określony może być rozwiązana przez każdą ze stron za uprzednim dwutygodniowym okresem wypowiedzenia / lub innym okresem uściślonym w umowie o dostawę wody i/lub odprowadzanie ścieków/ dokonanym w każdym czasie, przez złożenie pisemnego oświadczenia woli w siedzibie Dostawcy lub przesłania listem poleconym.

3. Dopuszcza się skrócenie okresu wypowiedzenia na zgodny wniosek stron.

4. Dostawca może dokonać wypowiedzenia umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków jedynie z przyczyn uzasadnionych, w szczególności takich jak naruszenie postanowień umowy przez odbiorcę mimo wezwania do zaprzestania naruszeń, brak możliwości technicznych realizacji umowy, nie wyrażenie zgody na zmiany umowy których wprowadzenie wynika z konieczności dostosowania jej warunków do przepisów prawa.

5. Umowa wygasa w przypadku śmierci odbiorcy będącego osobą fizyczną lub utraty przez Dostawcę zezwolenia na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

6. W przypadku zmiany odbiorcy (zarządcy), dotychczasowy odbiorca zobowiązany jest do poinformowania Dostawcy o tej zmianie i rozwiązaniu umowy. Do czasu rozwiązania umowy dotychczasowej odbiorca ponosi opłaty zgodnie z podpisaną umową.

7. Odbiorca, a w razie jego śmierci spadkobiercy bądź inne upoważnione osoby zobowiązane są uregulować wszystkie kwoty należne Dostawcy z tytułu umowy.

§ 34. 1. Dostawcy przysługuje prawo wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym jeżeli:

1) przyłącze wodociągowe lub kanalizacyjne wykonano niezgodnie z przepisami prawa,

2) odbiorca usług nie uiścił należności za pełne dwa okresy obrachunkowe w terminie określonym w upomnieniu w sprawie uregulowania zaległej opłaty,

3) jakość wprowadzanych ścieków nie spełnia wymogów określonych w przepisach
prawa lub stwierdzono celowe uszkodzenie albo pominięcie wodomierza,

4) został stwierdzony nielegalny pobór wody lub nielegalne odprowadzanie ścieków jak
również przy celowo uszkodzonych albo pominiętych wodomierzach.,

5) został stwierdzony przypadek samowolnej zmiany w instalacji wewnętrznej, która ma negatywny wpływ na działanie sieci,

6) utrzymywanie połączenia sieci wodociągowej z nieruchomością może grozić skażeniem wody w sieci,

7) woda wykorzystywana jest niezgodnie z celami określonymi w umowie.

§ 35. Po rozwiązaniu umowy Dostawca dokonuje zamknięcia przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego oraz demontuje wodomierz główny.

Rozdział 6.
SPOSOBY ROZLICZEŃ W OPARCIU O CENY I STAWKI OPŁAT USTALONE W TARYFACH

§ 36. Rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków są prowadzone przez Dostawcę z odbiorcami usług na podstawie określonych w taryfach cen i stawek opłat oraz ilości dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków.

1. Ilość dostarczonej wody ustala się na podstawie odczytu wodomierza głównego.

2. W przypadku zawarcia umów z osobami korzystającymi z lokali w budynkach wielolokalowych ilość dostarczonej wody do lokalu i rozliczonej z poszczególnymi lokatorami ustala się na podstawie wodomierzy zainstalowanych przy wszystkich punktach czerpalnych w danym lokalu.

3. W okolicznościach wskazanych w ust. 2, ilość dostarczonej wody do budynków wielolokalowych, rozliczona z zarządcą lub właścicielem budynku, określa się na podstawie wskazań wodomierza głównego, które pomniejsza się o ilość wody dostarczonej do lokali rozliczanych na podstawie odrębnych umów wg zasad określonych w ust. 2.

§ 37. W przypadku braku wodomierza ilość zużytej wody określa się na podstawie aktualnie obowiązujących przeciętnych norm zużycia dla poszczególnych odbiorców usług określonych przepisami prawa.

§ 38. 1. W przypadku nie dokonania odczytu z powodu braku dostępu do wodomierza głównego lub wodomierza dodatkowego a także w razie ich przejściowej niesprawności, jeżeli umowa nie stanowi inaczej, ilość pobranej wody ( odprowadzonych ścieków) ustala się na podstawie średniego zużycia w okresie ostatnich sześciu miesięcy, a gdy nie jest to możliwe - na podstawie średniego zużycia wody w analogicznym okresie roku ubiegłego lub iloczynu średniomiesięcznego zużycia wody w roku ubiegłym i liczby miesięcy niesprawności wodomierza.

2. W razie braku wodomierza dodatkowego ilość odprowadzanych ścieków ustala się jako równą ilości dostarczonej wody przez Dostawcę na podstawie odczytu z wodomierza głównego z uwzględnieniem poboru wody z innych źródeł, lub w przypadku jego braku na podstawie obowiązujących norm zużycia wody.

§ 39. 1. W rozliczeniach ilości odprowadzanych ścieków ilość bezpowrotnie zużytej wody uwzględnia się wyłącznie w przypadkach, gdy wielkość jej zużycia na ten cel ustalona jest na podstawie wskazań wodomierza dodatkowego po spełnieniu następujących warunków.

1) odbiorca podpisze aneks do umowy na dostawę wody i odprowadzanie ścieków,określający przeznaczenie bezpowrotnie zużywanej wody, jej ilość i okres poboru,

2) odbiorca uzgodni z Dostawcą uproszczony projekt wydzielonej instalacji służącej do pobierania bezpowrotnie zużywanej wody,

3) odbiorca na własny koszt zamontuje wodomierz na instalacji wodociągowej w miejscu uzgodnionym z Dostawcą,

4) zamontowany wodomierz musi posiadać aktualną legalizację,

5) koszt zakupu, legalizacji wodomierza dodatkowego będzie pokrywał każdorazowo odbiorca.

2. W przypadku poboru wody z ujęć odbiorcy i braku wodomierza głównego, ilość ścieków wprowadzonych do urządzeń kanalizacyjnych ustala się na podstawie wskazań wodomierza dodatkowego zainstalowanego na koszt odbiorcy na własnych ujęciach.

§ 40. 1. Wodomierze główne i wodomierze dodatkowe są odczytywane przez Dostawcę w możliwie takich samych odstępach czasu, różnych dla poszczególnych grup odbiorców, o ile strony nie umówią się inaczej:

1) zbiorowych i prowadzących działalność gospodarczą - raz na kwartał,

2) indywidualnych - nie rzadziej niż raz na sześć miesięcy.

2. Podstawowym okresem obrachunkowym dla wszystkich odbiorców jest jeden kwartał.

3. Strony określą w umowie okres obrachunkowy oraz skutki niedotrzymania terminu zapłaty jak również sposób uiszczania opłat.

4. Dostawca ma prawo do wystawiania faktur w oparciu o zużycie prognozowane na podstawie dotychczasowego zużycia, które zostaną rozliczone po dokonaniu kolejnego odczytu wodomierza głównego oraz wodomierza dodatkowego.

5. W przypadku zmiany ceny w trakcie okresu rozliczeniowego ustalenie ilości pobranej wody następuje bez dodatkowego odczytu wodomierzy, proporcjonalnie do okresu w którym rożne ceny obowiązywały.

6. Wniesienie przez odbiorcę reklamacji, co do wysokości faktury, nie wstrzymuje obowiązku uregulowania należności.

7. W uzasadnionych przypadkach Dostawca może wyrazić zgodę na dokonywanie odczytów wodomierza głównego i wodomierza dodatkowego przez odbiorcę w innych terminach niż określonych w § 40 ust.1. Zgoda wymaga zachowania formy pisemnej.

§ 41. 1. Odbiorcy regulują należności za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki na podstawie faktur wystawionych przez Dostawcę w okresach obrachunkowych określonych w umowie w terminie 21 dni lub innym terminie ustalonym w umowie nie krótszym niż 21 dni od daty wystawienia faktury.

2. Opóźnienie w uregulowaniu należności uprawnia Dostawcę do naliczania odsetek
ustawowych.

§ 42. Ponowne zawarcie umowy i wznowienie dostawy wody poprzez otwarcie przyłącza, następuje po udokumentowaniu przez odbiorcę uiszczenia należnych kwot wraz z odsetkami ustawowymi i opłaceniu kosztów poniesionych przez Dostawcę, a związanych z zamknięciem i otwarciem przyłącza.

Rozdział 7.
WARUNKI PRZYŁĄCZENIA DO SIECI ORAZ ODBIÓR PRZYŁĄCZA

§ 43. 1. Przyłączenie nieruchomości do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej odbywa się na wniosek osoby ubiegającej się o przyłączenie.

2. Dostawca po otrzymaniu wniosku określa warunki techniczne przyłączenia do posiadanej sieci.

3. Warunkiem przystąpienia do wykonania robót przyłączeniowych jest wcześniejsze uzgodnienie dokumentacji technicznej z Dostawcą.

4. Przed zawarciem umowy Dostawca dokonuje odbioru technicznego wykonanego przyłącza w formie protokołu odbioru, celem stwierdzenia czy zostały spełnione warunki techniczne.

§ 44. 1. Z wnioskiem o wydanie technicznych warunków przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej może występować osoba posiadająca tytuł prawny do korzystania z nieruchomości, która ma być przyłączona do sieci.

2. W uzasadnionych przypadkach Dostawca może wyrazić zgodę na przyłączenie osobie, która korzysta z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym.

§ 45. 1. Wniosek o wydanie technicznych warunków przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej powinien w szczególności zawierać:

1) oznaczenie wnioskodawcy,

2) określenie:

a) rodzaju i parametrów instalacji odbiorczych,

b) charakterystyki zużycia wody (w tym określenie minimalnego i maksymalnego poboru ),

c) rodzaju i ilości, a w przypadku przemysłowych odbiorców usług także parametrów jakościowych odprowadzanych ścieków,

d) przeznaczenia wody,

3) informacje określające charakterystykę techniczną obiektu, do którego będzie dostarczana woda, a w szczególności:

a) powierzchnię użytkowa i rodzaj lokali (mieszkalne, użytkowe) w budynkach zasilanych w wodę,

b) wyposażenie lokali i obiektów w urządzenia zużywające wodę i odprowadzające ścieki,

4) proponowany termin rozpoczęcia poboru wody.

2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, osoba ubiegająca się o przyłączenie do sieci, powinna załączyć:

1) dokument potwierdzający tytuł prawny do korzystania z nieruchomości, której dotyczy wniosek,

2) mapę sytuacyj-no wysokościową, określającą usytuowanie nieruchomości, której dotyczy wniosek, względem istniejących sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz innych obiektów i urządzeń uzbrojenia terenu jak też usytuowanie względem sąsiednich nieruchomości.

1. Dostawca określa warunki przyłączenia i przekazuje wnioskodawcy w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia złożenia wniosku. W szczególnie uzasadnionych przypadkach termin ten może ulec przedłużeniu.

2. Warunki przyłączenia są ważne trzy lata od dnia ich określenia.

3. Warunki przyłączenia powinny określać w szczególności:

1) zapewnienie dostawy wody i odbioru ścieków,

2) miejsca i sposób przyłączenia sieci wodociągowej i kanalizacyjnej z instalacjami odbiorcy,

3) wymagania dotyczące:

a) jakości odprowadzanych ścieków,

b) jakości dostarczanej wody,

c) zakresu dokumentacji projektowej niezbędnej do wykonania przyłączenia.

4. Termin ważności warunków przyłączenia.

§ 46. Warunkiem przystąpienia do wykonania przyłącza jest wcześniejsze uzgodnienie dokumentacji technicznej z Dostawcą w terminie 14 dni od otrzymania dokumentacji oraz spełnienie innych wymaganych przepisami Prawa budowlanego warunków.

§ 47. 1. Realizację budowy przyłączy do sieci oraz studni wodomierzowej, pomieszczenia przewidzianego do lokalizacji wodomierza głównego oraz dostosowanie instalacji do jego montażu jak również wodomierza dodatkowego zapewnia na własny koszt osoba ubiegająca się o przyłączenie nieruchomości do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej.

2. Koszty nabycia, zainstalowania i utrzymania wodomierza głównego pokrywa Dostawca, a wodomierza dodatkowego zainstalowanego poza wodomierzem głównym - odbiorca usług.

§ 48. 1. Odbiorca odpowiada za zapewnienie niezawodnego działania posiadanych instalacji i przyłączy wodociągowych lub instalacji i przyłączy kanalizacyjnych z wodomierzem dodatkowym włącznie, oraz za utrzymanie właściwych warunków funkcjonowania wodomierza głównego.

2. Wodomierze w lokalach poza wodomierzem głównym są częścią instalacji wewnętrznej i ich montaż, utrzymanie oraz legalizacja obciąża odbiorcę.

§ 49. 1. Dostawca ma prawo odmówić przyłączenia do sieci jeżeli przyłącze zostało wykonane niezgodnie z wydanymi warunkami przyłączenia i uzgodnioną dokumentacją techniczną.

2. Dostawca może odmówić wydania warunków technicznych, jeżeli nie posiada technicznych możliwości przyłączenia, z zastrzeżeniem § 51.

§ 50. Jeżeli z wieloletnich planów rozwoju i modernizacji nie wynika planowana budowa urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, a osoba ubiegająca się o przyłączenie wyraża wolę budowy tych urządzeń, gmina może zawrzeć z taką osobą umowę o wspólną realizację inwestycji. Po zawarciu umowy, Dostawca określi warunki techniczne przyłączenia.

Rozdział 8.
MOŻLIWOŚĆ DOSTĘPU DO USŁUG WODOCIĄGOWO - KANALIZACYJNYCH

§ 51. 1. Potencjalni odbiorcy mogą uzyskać informacje dotyczące dostępności do usług:

1) w Urzędzie Gminy Czeremcha, który udostępnia nieodpłatnie do wglądu:

a) studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy,

b) miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego,

c) niniejszy regulamin,

d) warunki udzielania zezwolenia na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków,

e) wieloletnie plany rozwoju i modernizacji,

Rozdział 9.
SPOSÓB POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU NIEDOTRZYMANIA CIĄGŁOŚCI USŁUG I ODPOWIEDNICH PARAMETRÓW DOSTARCZANEJ WODY I WPROWADZANYCH DO SIECI KANALIZACYJNEJ ŚCIEKÓW

§ 52. 1. Dostawca zobowiązany jest do udzielenia odbiorcom usług informacji dotyczących występujących zakłóceń zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków oraz awarii urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych.

2. Wstrzymanie zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków może nastąpić bez uprzedniego zawiadomienia odbiorców w przypadkach, gdy występują warunki stwarzające zagrożenie dla życia, zdrowia i środowiska lub uniemożliwiające świadczenia usług, w szczególności gdy:

1) z powodu nagłej awarii sieci nie ma możliwości prowadzenia zaopatrzenia w wodę lub odprowadzania ścieków,

2) dalsze funkcjonowanie sieci stwarza bezpośrednie zagrożenie dla życia, zdrowia lub środowiska.

3. O przerwach w dostawie wody wynikających z planowanych prac konserwacyjno- remontowych Dostawca powiadomi odbiorcę najpóźniej na dwa dni przed jej planowanym terminem.

4. W przypadku, gdyby przerwa trwała dłużej niż 12 godzin, należy o tym powiadomić odbiorców minimum na 7 dni przed nią. W takim przypadku Dostawca zapewni zastępczy punkt poboru wody.

Rozdział 10.
STANDARDY OBSŁUGI ODBIORCÓW USŁUG, A W SZCZEGÓLNOŚCI SPOSOBY ZAŁATWIANIA REKLAMACJI ORAZ WYMIANY INFORMACJI DOTYCZĄCYCH W SZCZEGÓLNOŚCI ZAKŁÓCEŃ W DOSTAWIE WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

§ 53. 1. Dostawca zobowiązany jest do udzielania na żądanie odbiorców informacji w związku z niedotrzymaniem ciągłości usług nie później niż w ciągu:

1) 12 godzin - na telefoniczne żądanie określenia przewidywanego terminu usunięcia
przerw i zakłóceń w świadczeniu usług,

2) 7 dni - na pisemne żądanie usunięcia przerw i zakłóceń, o których mowa w pkt. 1.

§ 54. 1. Odbiorca usług ma prawo zgłaszania reklamacji dotyczących ilości i jakości świadczonych usług oraz wysokość opłat za usługi.

2. Reklamacje, o których mowa w ust. 1, wnoszone są na piśmie, osobiście przez zainteresowanego w siedzibie Dostawcy, listem poleconym lub za pomocą poczty elektronicznej.

3. W sprawach nieskomplikowanych, kiedy Dostawca uznaje zgłoszoną reklamację, dopuszcza się rozpatrzenie reklamacji zgłoszonej ustnie, telefonicznie, bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej w terminie 1 dnia od jej zgłoszenia. W przypadku nie uznania tak zgłoszonej reklamacji Dostawca informuje odbiorcę o trybie zgłoszenia reklamacji na piśmie.

4. Dostawca winien reagować możliwie niezwłocznie na zgłoszone reklamacje. O sposobie załatwienia reklamacji powiadamia zainteresowanego w terminie 14 dni od daty wpływu. Termin ten może uleć przedłużeniu, jeżeli istnieje konieczność przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego.

Rozdział 11.
WARUNKI DOSTAWY WODY NA CELE PRZECIWPOŻAROWE

§ 55. Woda do celów przeciwpożarowych dla obiektów jest dostępna przede wszystkim z hydrantów zainstalowanych na sieci wodociągowej.

§ 57. Zapewnienie dostawy wody na cele przeciwpożarowe następuje na podstawie umowy zawieranej pomiędzy Dostawcą i jednostką straży pożarnej.

§ 58. Ilość wody pobieranej na cele przeciwpożarowe wraz z określeniem punktów poboru jest ustalana na podstawie pisemnych informacji składanych przez jednostkę straży pożarnej w umownie ustalonych okresach.

§ 59. Należności za wodę pobraną na cele przeciwpożarowe reguluje gmina.

Rozdział 12.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 60. W sprawach nieobjętych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy prawa, a w szczególności przepisy ustawy i przepisy wykonawcze do ustawy.


Przewodnicząca Rady


mgr Nadzieja Sulima

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-02-06
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe