Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XVI/153/2013 Rady Gminy Augustów

z dnia 30 stycznia 2013r.

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 6k ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391) oraz art. 40 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 214, poz. 1806; z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz.675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134 poz. 777, Nr 217, poz. 1281, Nr 149, poz. 887; z 2012 r. poz. 567) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. W przypadku odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, dokonuje się wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, określonej w art. 6j ust. 2 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zgodnie z którą opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi ponoszona będzie od gospodarstwa domowego.

2. Gospodarstwo domowe to zespół osób mieszkających razem i wspólnie się utrzymujących. Osoby samotne oraz mieszkające z innymi osobami, ale utrzymujące się oddzielnie tworzą odrębne, jednoosobowe gospodarstwa domowe.

3. Ustala się miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

1) od gospodarstwa domowego jednoosobowego - 25 zł,

2) od gospodarstwa domowego wieloosobowego - 45 zł

4. W przypadku, gdy odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny ustala się niższą miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

1) od gospodarstwa domowego jednoosobowego - 20 zł,

2) od gospodarstwa domowego wieloosobowego - 40 zł

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Augustów.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego z mocą obowiązującą od 1 lipca 2013 r.

Przewodniczący Rady Gminy


Zdzisław Chmielewski


Uzasadnienie

do Uchwały Nr XVI/153/2013 Rady Gminy Augustów z dnia 30 stycznia 2013 r.

Art.6k. ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nakłada na Radę Gminy Augustów obowiązek podjęcia niniejszej uchwały.

Rada Gminy, określając stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, bierze pod uwagę:

1) liczbę mieszkańców zamieszkujących gminę;

2) ilość wytwarzanych na terenie gminy odpadów komunalnych;

3) koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi;

4) przypadki, w których właściciele nieruchomości wytwarzają odpady nieregularnie, w szczególności to, że na niektórych nieruchomościach odpady powstają sezonowo.

Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty:

1) odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych;

2) tworzenia i utrzymywania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych;

3) obsługi administracyjnej tego systemu.

Szacuje się, że koszt funkcjonowania całego systemu wyniesie około 50 000,00 zł miesięcznie, a w tym:

- koszty opłaty za przekazanie odpadów na składowisko, zgodnie z opracowaniem Biom sp. z o.o. 30 000,00 zł

- koszty transportu - około 15 000,00 zł miesięcznie

- koszty obsługi - 5 000,00 zł

Szacuje się, że na terenie Gminy Augustów jest 1 942 gospodarstw domowych, z czego ściągalność wyniesie ok. 70%, co daje ilość 1359 gospodarstw domowych. Przyjęto, że 14% z tych gospodarstw domowych, to gospodarstwa jednoosobowe - 190, pozostałe - 1169 to gospodarstwa domowe wieloosobowe.

Mnożąc ilość gospodarstw jednoosobowych przez stawkę 20,00 zł i gospodarstw wieloosobowych przez stawkę 40,00 zł za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny, otrzymujemy kwotę 50 560,00 zł na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-02-08
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe