reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVI/153/2013 Rady Gminy Augustów

z dnia 30 stycznia 2013r.

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty

Na podstawie art. 6k ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391) oraz art. 40 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 214, poz. 1806; z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz.675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134 poz. 777, Nr 217, poz. 1281, Nr 149, poz. 887; z 2012 r. poz. 567) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. W przypadku odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, dokonuje się wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, określonej w art. 6j ust. 2 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zgodnie z którą opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi ponoszona będzie od gospodarstwa domowego.

2. Gospodarstwo domowe to zespół osób mieszkających razem i wspólnie się utrzymujących. Osoby samotne oraz mieszkające z innymi osobami, ale utrzymujące się oddzielnie tworzą odrębne, jednoosobowe gospodarstwa domowe.

3. Ustala się miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

1) od gospodarstwa domowego jednoosobowego - 25 zł,

2) od gospodarstwa domowego wieloosobowego - 45 zł

4. W przypadku, gdy odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny ustala się niższą miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

1) od gospodarstwa domowego jednoosobowego - 20 zł,

2) od gospodarstwa domowego wieloosobowego - 40 zł

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Augustów.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego z mocą obowiązującą od 1 lipca 2013 r.

Przewodniczący Rady Gminy


Zdzisław Chmielewski


Uzasadnienie

do Uchwały Nr XVI/153/2013 Rady Gminy Augustów z dnia 30 stycznia 2013 r.

Art.6k. ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nakłada na Radę Gminy Augustów obowiązek podjęcia niniejszej uchwały.

Rada Gminy, określając stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, bierze pod uwagę:

1) liczbę mieszkańców zamieszkujących gminę;

2) ilość wytwarzanych na terenie gminy odpadów komunalnych;

3) koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi;

4) przypadki, w których właściciele nieruchomości wytwarzają odpady nieregularnie, w szczególności to, że na niektórych nieruchomościach odpady powstają sezonowo.

Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty:

1) odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych;

2) tworzenia i utrzymywania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych;

3) obsługi administracyjnej tego systemu.

Szacuje się, że koszt funkcjonowania całego systemu wyniesie około 50 000,00 zł miesięcznie, a w tym:

- koszty opłaty za przekazanie odpadów na składowisko, zgodnie z opracowaniem Biom sp. z o.o. 30 000,00 zł

- koszty transportu - około 15 000,00 zł miesięcznie

- koszty obsługi - 5 000,00 zł

Szacuje się, że na terenie Gminy Augustów jest 1 942 gospodarstw domowych, z czego ściągalność wyniesie ok. 70%, co daje ilość 1359 gospodarstw domowych. Przyjęto, że 14% z tych gospodarstw domowych, to gospodarstwa jednoosobowe - 190, pozostałe - 1169 to gospodarstwa domowe wieloosobowe.

Mnożąc ilość gospodarstw jednoosobowych przez stawkę 20,00 zł i gospodarstw wieloosobowych przez stawkę 40,00 zł za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny, otrzymujemy kwotę 50 560,00 zł na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Anna Mosiej

Aplikant radcowski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama