Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XIX.129.2012 Rady Gminy Szudziałowo

z dnia 28 grudnia 2012r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2012 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 , z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167 poz.1759, z 2005 r. Nr 172 poz.1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128 , Nr 181 poz.1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, z 2009 r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241, z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz. 675, z 2011 r. Nr 21 poz. 113, Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777, Nr 149 poz. 887, Nr 217 poz.1281, z 2012 r. poz.567) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 235, art. 236, art. 237, art. 238 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 i 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257 poz. 1726, z 2011 r. Nr 185 poz.1092, Nr 201 poz. 1183, Nr 234 poz. 1386, Nr 240 poz. 1429, Nr 291 poz. 1707) - Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonać zmniejszenia dochodów budżetowych o kwotę 957.450 zł,

§ 2. Dokonać zwiększenia dochodów budżetowych o kwotę 22.300 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 3. Dokonać zmniejszenia wydatków budżetowych o kwotę 1.012.452 zł

§ 4. Dokonać zwiększenia wydatków budżetowych o kwotę 53.950 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 .

§ 5. Dokonać zmiany załącznika pn. Przychody i rozchody budżetu w 2012 r, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 6. Dokonać zmiany załącznika pn. Wykaz zadań inwestycyjnych w 2012 r, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 7. Budżet po dokonaniu zmian wynosi:

1) Plan dochodów ogółem 10.937.157 zł

- z tego: bieżące 10.251.051 zł, majątkowe 686.106 zł

2) Plan wydatków ogółem 10.600.073 zł

- z tego: bieżące 8.893.367 zł, majątkowe 1.706.706 zł

§ 8. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 337.084 zł przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych rat kredytów i pożyczek.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY


mgr inż. Leszek Olchowik


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIX.129.2012
Rady Gminy Szudziałowo
z dnia 28 grudnia 2012 r.
Zalacznik1.pdf

Dochody

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX.129.2012
Rady Gminy Szudziałowo
z dnia 28 grudnia 2012 r.
Zalacznik2.pdf

Wydatki

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIX.129.2012
Rady Gminy Szudziałowo
z dnia 28 grudnia 2012 r.
Zalacznik3.pdf

Przychody i rozchody

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIX.129.2012
Rady Gminy Szudziałowo
z dnia 28 grudnia 2012 r.
Zalacznik4.pdf

Wykaz zadań inwestycyjnych


Uzasadnienie

DOCHODY

1. Po dokonaniu szczegółowej analizy realizacji dochodów zachodzi konieczność dokonania korekty planu budżetu, polegającej na zmniejszeniu i zwiększeniu planowanych wpływów w zakresie przedstawionym w tabeli zmian dochodów, a w szczególności:

a) zmniejszenie o kwotę 500.000 zł planowanych dochodów z tytułu sprzedaży maszyn z hali produkcyjnej Rozdz. 60095 § 0870 ,

b) zmniejszenie o kwotę 358.450 zł planowanych dochodów z tytułu sprzedaży gruntów Rozdz. 70005 § 0770,

c) zmniejszenie o kwotę 51.000 zł planowanych dochodów z tytułu sprzedaży maszyn w ZGK Rozdz. 90017 § 0870,

d) zmniejszenie planu dochodów o kwotę 48.000 zł z tytułu dotacji z Ministerstwa Sportu Rozdz. 92601 § 6330,

e) zwiększenie planu dochodów w celu zrównoważenia wydatków bieżących, które zostaną zrealizowane:

- w Rozdz. 75075 § 0960 otrzymane darowizny o kwotę 1.650 zł,

- w Rozdz. 75616 § 0500 podatek od czynności cywilnoprawnych o kwotę 3.100 zł,

- w rozdz. 75616§ 0910 odsetki od nieterminowych wpłat podatków o kwotę 2.400 zł,

- w Rozdz. 75618 § 0490 wpływy z opłat lokalnych o kwotę 2.400 zł,

- w Rozdz. 75621 § 0020 podatek dochodowy od osób prawnych o kwotę 1.400 zł,

- w rozdz. 80148 § 0830 wpływy z usług o kwotę 3.000 zł,

2. Na podstawie pisma Ministerstwa Finansów Nr ST3/4822/1/DWX/2012 z dnia 20.12.2012r. przyjmuje się do planu dochodów środki rezerwy subwencji ogólnej w wysokości 3.850 zł, które po stronie wydatków zwiększają plan w Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe, zakup energii.

WYDATKI

W zakresie wydatków dokonano następujących zmian planu:

1. Zmniejszono o kwotę 2.600 zł w Rozdz.75075 § 2820 dotacja stowarzyszeniom, a zwiększono o kwotę 1.650 zł w § 4210 zakup materiałów.

2. Zwiększono o kwotę 28.450 zł w Rozdz. 75702 § 8110 odsetki od kredytów i pożyczek.

3. Na wniosek dyrektora zespołu szkół zwiększono środki o kwotę 20.000 zł, z przeznaczeniem na składki, na ubezpieczenie społeczne i zakup środków żywności.

4. Zmniejszono plan wydatków o kwotę 22.850 zł w Rozdz.85202 domy pomocy społecznej.

5. Zmniejszono plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 12.000 zł w Rozdz. 90015, gdzie w bieżącym roku wykonanie będzie niższe.

6. Zmniejszono plan wydatków o kwotę 9.590 zł w Rozdz. 92109 i rozdz.92116 dotyczy samorządowych instytucji kultury, gdzie zmniejszenie etatu przyniosło oszczędności.

7. Zmniejszono plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 957.450 zł w Rozdz. 92601 , dotyczących hali sportowej.

8. Zmniejszono plan wydatków o kwotę 7.552 zł w Rozdz. 92605, dotyczy wynagrodzeń bezosobowych w zakresie kultury fizycznej.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-02-08
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe