Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXIII/121/13 Rady Gminy Kobylin-Borzymy

z dnia 30 stycznia 2013r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/117/12 Rady Gminy Kobylin-Borzymy z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kobylin-Borzymy

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
( Dz. U. z 2001 r., Nr 142 poz.1591; z 2002 r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz.1806; z 2003 r. Nr 80 poz. 71, Nr 162 poz.1568; z 2004 r. Nr 102 poz.1055, Nr 116 poz.1203, Nr 167 poz. 1759; z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006 r. Nr 17 poz.128, Nr 181 poz.1337; z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218; z 2008 r. Nr 180 poz.1111, Nr 223 poz.1458; z 2009 r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241; z 2010 r. Nr 28 poz.142 i 146, Nr 40 poz.230, Nr 106 poz.675; z 2011 r. Nr 21 poz.113, Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777, Nr 149 poz. 887, Nr 217 poz. 1281; z 2012 r. poz.567 ) oraz art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 391, poz. 951; z 2013 r. poz. 21 ), Rada Gminy Kobylin-Borzymy uchwala, co następuje :

§ 1. Wprowadza się zmiany w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kobylin-Borzymy stanowiącym załącznik do Uchwały Nr XXII/117/12 Rady Gminy Kobylin-Borzymy z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kobylin-Borzymy (Dz.Urz.Woj.Podl. z dnia 11 stycznia 2013 r. poz. 273) poprzez:

1. skreśla się §16 ust. 2 pkt 1), §16 ust. 2 pkt 2), §16 ust. 2 pkt 3).

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Zbigniew Bagiński

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-02-08
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe