Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXIII/123/13 Rady Gminy Kobylin-Borzymy

z dnia 30 stycznia 2013r.

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984; z 2003 r. Nr 214 poz. 1806, Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Nr 153 poz. 1271, Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz.1203, Nr 214 poz. 1806; z 2005 r. Nr 172 poz. 1441; z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 175 poz. 1457, Nr 181poz. 1337; z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218; z 2008 r. Nr 180 poz. 1111 i Nr 223 poz. 1458; z 2009 r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241; z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz. 675; z 2011 r. Nr 21 poz. 113, Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777, Nr 149 poz. 887, Nr 217 poz. 1281; z 2012 r. poz. 567) oraz art. 6j ust. 2 i art. 6k ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391, poz. 951; z 2013 r. poz. 21) Rada Gminy Kobylin-Borzymy uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstającymi na terenie nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy - od gospodarstwa domowego.

2. Przez gospodarstwo domowe należy rozumieć gospodarstwo prowadzone przez osobę samodzielnie zamieszkującą lokal lub zespół osób mieszkających razem spokrewnionych lub niespokrewnionych wspólnie utrzymujących się, jak również osoby, które mają inne prawa do zamieszkiwania w lokalu.

3. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1) małym gospodarstwie domowym - rozumie się przez to gospodarstwo domowe składające się
z 1 - 2 osób,

2) średnim gospodarstwie domowym - rozumie się przez to gospodarstwo domowe składające się
z 3 do 5 osób,

3) dużym gospodarstwie domowym - rozumie się przez to gospodarstwo domowe składające się
z 6 i więcej osób.

§ 2. Miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstającymi na terenie nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy stanowi iloczyn liczby gospodarstw domowych prowadzonych na terenie nieruchomości i stawki opłaty określonej w §3.

§ 3. 1. Miesięczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób nieselektywny (zmieszane) wynosi:

1) od małych gospodarstw domowych (do 2 osób) w wysokości 34 zł,

2) od średnich gospodarstw domowych (od 3 do 5 osób) w wysokości 66 zł,

3) od dużych gospodarstw domowych (od 6 osób) w wysokości 94 zł.

2. Ustala się niższą miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady zbierane i odbierane są w sposób selektywny, w wysokości:

1) od małych gospodarstw domowych (do 2 osób) w wysokości 17 zł,

2) od średnich gospodarstw domowych (od 3 do 5 osób) w wysokości 33 zł,

3) od dużych gospodarstw domowych (od 6 osób) w wysokości 47 zł.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kobylin-Borzymy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 lipca 2013 roku.

Przewodniczący Rady


Zbigniew Bagiński

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-02-08
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe