Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXI/187/13 Rady Gminy Narewka

z dnia 1 lutego 2013r.

w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Narewka

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567/ oraz art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach /Dz. U. z 2012 r. poz. 391/ po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Hajnówce, uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwala się Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Narewka stanowiący załącznik Nr 1 do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Narewka.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XIX/161/12 Rady Gminy Narewka z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Narewka.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wojewodztwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Mieczysław Gryc


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXI/187/13
Rady Gminy Narewka
z dnia 1 lutego 2013 r.

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. Regulamin, zgodnie z wymogami ustawy, określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na

terenie gminy dotyczące:

1) wymagań w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości obejmujących:

a) prowadzenie selektywnego zbierania i odbierania następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru i tektury (w tym opakowania, gazety, czasopisma itd.), metalu, tworzywa sztucznego, szkła i odpadów opakowaniowych ze szkła w podziale na szkło bezbarwne i kolorowe, opakowań wielomateriałowych,

b) prowadzenie selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, w tym odpadów opakowaniowych ulegających biodegradacji, a także odpadów zielonych z ogrodów i parków;

c) prowadzenie selektywnego zbierania i odbierania powstających w gospodarstwach domowych: przeterminowanych leków i chemikaliów (farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe itd.), zużytych baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, odpadów budowlano - remontowych i rozbiórkowych, zużytych opon, tekstyliów oraz powstających w rodzinnych gospodarstwach rolnych opakowań po środkach ochrony roślin;

d) uprzątanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego;

e) mycie i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi;

2) rodzaju i minimalnej pojemności przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunków rozmieszczania tych pojemników i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, przy uwzględnieniu:

a) średniej ilości odpadów komunalnych wytwarzanych w gospodarstwach domowych bądź w innych źródłach,

b) liczby osób korzystających z tych pojemników;

3) częstotliwości i sposobu pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego;

4) innych wymagań wynikających z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami;

5) obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku;

6) wymagań utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, w tym także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczególnych nieruchomościach;

7) wyznaczania obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej przeprowadzania.

§ 2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

1) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 13 września 1996 roku o utrzymania czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz 391);

2) nieruchomości - zgodnie z art. 46 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz. U Nr 16, poz. 93), z której wynika, iż istnieją następujące rodzaje nieruchomości:

a) nieruchomości gruntowe (zabudowane lub niezabudowane), które ze względu na przeznaczenie gospodarcze dzielą się na:

- nieruchomości rolne,

- nieruchomości leśne,

- inne nieruchomości zabudowane lub przeznaczone pod zabudowę;

b) nieruchomości budynkowe,

c) nieruchomości lokalowe (lokale mieszkalne i użytkowe);

3) właściciel nieruchomości - zgodnie z treścią art. 2 ust. 1 pkt 4 rozumie się przez to także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością oraz zgodnie z treścią art. 5 ust. 2 - 5 ustawy;

4) właściciel lokalu - w rozumieniu ustawy z dnia 24 czerwca1994 roku o własności lokali (Dz. U. z 2000r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.) oraz posiadający spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu lub prawo odrębnej własności lokalu w rozumieniu ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2003r. Nr 119, poz. 1116 z późn. zm.);

5) lokator - w rozumieniu ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego lub posiadający lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego w rozumieniu ustawy z dnia 15 grudnia 2000 roku o spółdzielniach mieszkaniowych;

6) posiadający lokal - jest to użytkownik, zastawnik, najemca, dzierżawca lokalu w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.);

7) korzystający z lokalu - posiadający tytuł prawny do lokalu lub korzystający z lokalu o nieuregulowanym stanie prawnym zgodnie z definicją zapisaną w ustawie z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. nr 123, poz. 858 z późn. zm.), w niniejszym Regulaminie termin utożsamiony z terminem dysponującym lokalem;

8) dysponujący lokalem - właściciel, lokator lub posiadający w rozumieniu definicji podanych wyżej;

9) budynek mieszkalny jednorodzinny - to zgodnie z treścią art. 3 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.) - budynek wolno stojący albo budynek w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiących konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30 % powierzchni całkowitej budynku;

10) budynek zamieszkania zbiorowego - to zgodnie z zapisami § 3 pkt 5 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.) - budynek przeznaczony do okresowego pobytu ludzi, w szczególności hotel, motel, pensjonat, dom wypoczynkowy, dom wycieczkowy, schronisko młodzieżowe, schronisko, internat, dom studencki, budynek koszarowy, budynek zakwaterowania na terenie zakładu karnego, aresztu śledczego, zakładu poprawczego, schroniska dla nieletnich, a także budynek do stałego pobytu ludzi, w szczególności dom dziecka, dom rencistów i dom zakonny;

11) zabudowa jednorodzinna - to zgodnie z zapisami § 3 pkt 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.) - budynek mieszkalny jednorodzinny lub zespół takich budynków wraz z budynkami garażowymi i gospodarczymi;

12) zabudowa wielorodzinna - zabudowa, na którą składają się budynki wielorodzinne, a więc takie, które nie spełniają definicji budynku jednorodzinnego zapisanej w § 3 pkt 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.);

13) zabudowa zagrodowa - to zgodnie z zapisami § 3 pkt 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.) - budynki mieszkalne, gospodarcze i inwentarskie w rodzinnych gospodarstwach rolnych, hodowlanych lub ogrodniczych oraz w gospodarstwach leśnych, w tym w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe;

14) zabudowa letniskowa i rekreacyjna - to zgodnie z zapisami § 3 pkt 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.) - budynek przeznaczony do okresowego wypoczynku;

15) budynek użyteczności publicznej - to zgodnie z zapisami § 3 pkt 6 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.) - budynek przeznaczony dla administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, opieki zdrowotnej, opieki społecznej i socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym lub wodnym, poczty lub telekomunikacji oraz inny ogólnodostępny budynek przeznaczony do wykonywania podobnych funkcji; za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy i socjalny;

16) umowa - należy przez to rozumieć umowy, rozumiane zgodnie z treścią art. 6 ust. 1 ustawy, podpisane z podmiotem uprawnionym przez właścicieli nieruchomości;

17) Krajowy Plan Gospodarki Odpadami 2014 - należy rozumieć przez to dokument przyjęty przez Radę Ministrów uchwałą nr 217 z dnia 24 grudnia 2010 roku (M.P. Nr 101, poz.1183);

18) Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Podlaskiego - należy przez to rozumieć dokument wynikający z treści art. 34 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21);

19) stawka opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - należy przez to rozumieć stawki ustalone uchwałą Rady Gminy Narewka na podstawie upoważnienia zawartego w art. 6k ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz. 391);

20) zniżka w opłatach - należy przez to rozumieć, zgodnie z treścią art. 6 ust 4 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymania czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz. 391), zniżki w stosunku do opłaty za gospodarowanie zmieszanymi odpadami komunalnymi, udzielane właścicielom nieruchomości, w zamian za masę odpadów zebranych i odebranych w sposób selektywny. Wysokość zniżek uzależniona jest od osiągniętego poziomu selekcji surowców wtórnych;

21) punkt selektywnego zbierania odpadów - należy przez to rozumieć w znaczeniu art. 3 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz. 391), z tym że punkty takie mogą być stacjonarne i mobilne, punktem mobilnym jest także samochód, odbierający wyselekcjonowane odpady sprzed domów;

22) odpad komunalny - należy przez to rozumieć odpady powstające w gospodarstwach domowych, a także odpady nie zawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych, zgodnie z zapisem art. 3 ust 1 pkt 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21);

23) odpad wielkogabarytowy - należy przez to rozumieć jeden ze strumieni odpadów komunalnych wymienionych w KPGO, charakteryzującym się tym, że jego składniki, ze względu na swoje rozmiary i masę, nie mogą być umieszczane w typowych pojemnikach przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych; do odpadów wielkogabarytowych nie zalicza się wszelkiego rodzaju odpadów budów i remontów oraz odpadów, których waga jednostkowa przekracza 50 kg;

24) odpad ulegający biodegradacji - zgodnie z treścią art. 3 ust. 3 pkt 7 ustawy o odpadach rozumie się przez to odpady, które ulegają rozkładowi tlenowemu lub beztlenowemu przy udziale mikroorganizmów; zgodnie KPGO do odpadów komunalnych ulegających biodegradacji zalicza się:

a) papier i tekturę,

b) odzież i tekstylia z materiałów naturalnych (50%),

c) odpady z terenów zielonych,

d) odpady kuchenne i ogrodowe,

e) drewno (50%),

f) odpady wielomateriałowe (40%),

g) frakcja drobna < 10 mm (30%);

25) odpady zielone - należy przez to rozumieć frakcje odpadów roślinnych ulegających biodegradacji, powstających m.in. w wyniku pielęgnacji i uprawy ogrodów, parków i terenów zielonych; zgodnie z treścią art. 3 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21);

26) odpady opakowaniowe - należy przez to rozumieć opakowania z papieru i tektury, opakowania wielkomateriałowe, opakowania z tworzyw sztucznych, opakowania ze szkła, opakowania z blachy stalowej i opakowania z aluminium, wymienione w KPGO pośród 18 strumieni składających się na odpady komunalne; zgodnie z treścią art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 11 maja 2001 roku o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz. U. Nr 63 poz. 638 z późn. zm.);

27) odpady budowlano - remontowe i rozbiórkowe - rozumie się przez to frakcję odpadów pochodzących z remontów, budów i rozbiórek, na które nie trzeba uzyskać pozwoleń na budowę lub których nie trzeba zgłaszać do administracji budowlano - architektonicznej;

28) odpady niebezpieczne - należy to rozumieć zgodnie z treścią art. 3 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz.21) w odniesieniu do frakcji składających się na odpady komunalne, a więc np.: baterie, akumulatory, świetlówki, resztki farb, lakierów, rozpuszczalników, środków do impregnacji drewna, olejów mineralnych i syntetycznych, benzyn, leków, opakowania po środkach ochrony roślin nawozowych, opakowania po aerozolach, zużyte opatrunki pochodzące z domu;

29) nieczystości ciekłe - rozumie się przez to ścieki gromadzone przejściowo w zbiornikach bezodpływowych zgodnie z treścią art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391);

30) zbiorniki bezodpływowe - rozumie się przez to instalacje i urządzenia przeznaczone do gromadzenia nieczystości ciekłych w miejscu ich powstawania zgodnie z treścią art. 2 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391);

31) stacje zlewne - rozumie się przez to instalacje i urządzenia zlokalizowane przy kolektorach sieci kanalizacyjnej lub przy oczyszczalniach ścieków służące do przyjmowania nieczystości ciekłych dowożonych pojazdami asenizacyjnymi z miejsc gromadzenia, zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391);

32) harmonogram - należy przez to rozumieć harmonogram odbioru odpadów komunalnych na terenie Gminy Narewka, uwzględniający zapisy Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Narewka dotyczące minimalnej częstotliwości odbioru odpadów zależnej od rodzaju odpadów, miejsca ich wytwarzania oraz wytwórcy, dostarczany przez gminę;

33) przedsiębiorca - podmiot realizujący zadania w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz prowadzący działalność w zakresie wymienionym w art. 7 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391), na którą konieczne jest uzyskanie zezwolenia;

34) chów zwierząt - rozumie się przez to wszelkie formy posiadania zwierząt gospodarskich bez względu na tytuł prawny oraz sposób ich utrzymania i użytkowania;

35) zwierzęta domowe - należy rozumieć zgodnie z treścią art. 4 ust. 17 ustawy o ochronie zwierząt co dopowiada treści Europejskiej Konwencji Ochrony Zwierząt Towarzyszących mówiącej, że jest to każde zwierzę utrzymywane lub przeznaczone do utrzymywania przez człowieka, w szczególności w jego otoczeniu domowym, dla osobistej przyjemności i dla towarzystwa;

36) zwierzęta gospodarskie - należy przez to rozumieć zwierzęta utrzymywane w celach hodowlanych i produkcyjnych, zgodnie z treścią art. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 29 czerwca 2007 roku o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich (Dz. U. Nr 133, poz. 921 z późn. zm.);

37) zwierzęta bezdomne - należy przez to rozumieć zwierzęta domowe lub gospodarskie, które uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone przez człowieka, a nie ma możliwości ustalenia ich właściciela lub inne osoby, pod której opieką trwale pozostawały zgodnie z art. 4 ust. 16 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r. Nr 106 poz. 1002 z późn. zm.);

38) indywidualne konta - należy przez to rozumieć prowadzony przez gminę rejestr właścicieli nieruchomości (opcjonalnie - dysponujących lokalami mieszkalnymi i użytkowymi), w którym na bieżąco rejestrowana jest masa wyselekcjonowanych i przekazanych odpadów przedsiębiorcy przez właścicieli nieruchomości (opcjonalnie - najemców/właścicieli lokali);

39) poziom redukcji masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania (dalej - redukcja) - należy rozumieć zgodnie z zapisem art. 3c ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391) i stosowanego rozporządzenia wykonawczego;

40) poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku (dalej - odzysk) - należy rozumieć zgodnie z zapisem art. 3b ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391) i stosowanego rozporządzenia wykonawczego;

41) opłata za selekcję realizowaną z masy przekazanych ponad normę odpadów zmieszanych (dalej - opłata za selekcję) - opłata, która musi uiścić właściciel nieruchomości w związku z faktem selektywnego przekazania zbyt małej w stosunku do aktualnej obowiązujących poziomów części wytworzonych przez siebie odpadów komunalnych; opłata ta jest uiszczona w roku następnym po przekazaniu sprawozdań za rok poprzedzający.

Rozdział 2.
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości

§ 3. Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku na terenie nieruchomości poprzez:

1) wyposażenie nieruchomości w opisane w niniejszym Regulaminie, w Rozdziale III, pojemniki i worki służące do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymania tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym i ich dezynfekcję w miarę potrzeby,

a) gmina podczas zawierania umów z podmiotami odpowiedzialnymi za usuwanie odpadów i w trakcie realizacji zadania wyegzekwuje właściwy sposób mycia, czyszczenia i dezynfekcji gwarantującej utrzymanie pojemników w czystości,

b) czyszczenie, mycie i dezynfekcja pojemników powinna odbywać się z zachowaniem przepisów o ochronie środowiska,

2) selektywnego zbierania następujących rodzajów odpadów:

a) niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych , z zastrzeżeniem pkt 2-13,

b) przeterminowanych leków i chemikaliów,

c) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,

d) mebli i innych odpadów wielkogabarytowych,

e) odpadów budowlanych i rozbiórkowych,

f) zużytych opon,

g) odpadów zielonych,

h) papieru i tektury,

i) szkła bezbarwnego i kolorowego,

j) tworzywa sztucznego typu PET,

k) tworzywa sztucznego typu plastik przemysłowo - gospodarczy,

l) metali

i przekazywania ich przedsiębiorcy odbierającemu odpady komunalne, w sposób opisany w niniejszym Regulaminie;

3) zbieranie odpadów nie podlegających selekcji do pojemników o wielkości i liczbie uzależnionej od liczby mieszkańców nieruchomości w sposób opisany w niniejszym regulaminie;

4) przekazanie odpadów zebranych selektywnie i pozostałych zmieszanych przedsiębiorcy w terminach wyznaczonych harmonogramem dostarczonym właścicielom nieruchomości;

5) przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej;

6) zagwarantowanie bezkolizyjnego dojazdu do wyznaczonego punktu zbierania odpadów;

7) przyłączenie nieruchomości do nowej sieci kanalizacyjnej w terminie 12 miesięcy od dnia przekazania jej do eksploatacji;

8) oddzielne gromadzenie nieczystości ciekłych w postaci ścieków bytowych oraz gnojówki i gnojowicy, w przypadku prowadzenia działalności rolniczo - hodowlanej, którą należy wykorzystać zgodnie z zapisami ustawy z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu;

9) utrzymanie w czystości pergoli śmietnikowej i jej najbliższego otoczenia;

10) uprzątanie i zbieranie odpadów z powierzchni nieruchomości i wnętrza budynków;

11) uprzątanie, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 20 stycznia 2005 roku o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. Nr 25 poz. 202 z późn. zm.), z terenu nieruchomości wraków pojazdów mechanicznych;

12) uprzątanie poprzez zamiatanie, zbieranie, grabienie, zmywanie, itp., zanieczyszczeń z powierzchni nieruchomości i utrzymywanie ich należytego stanu sanitarno - higienicznego;

13) uprzątanie poprzez: zamiatanie, zbieranie, zmywanie, malowanie, itp., zanieczyszczeń z powierzchni posadzek, podłóg, ścian i stropów przeznaczonych do wspólnego użytkowania pomieszczeń budynków wielolokalowych, np. sieni, korytarzy, piwnic, klatek schodowych, wind, studzienek, okien piwnicznych, zsypów na odpady, rur spustowych, rynien z kratkami do czyszczenia, a tym samym utrzymanie ich należytego stanu sanitarno - higienicznego;

14) uprzątanie przez właścicieli nieruchomości, niezwłocznie po opadach: błota, śniegu, lodu z powierzchni chodników (od granicy nieruchomości do krawędzi chodnika), przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącej dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości a także nieruchomości, w tym podwórzy, przejść, bram, itp. (przy czym należy to realizować w sposób nie zakłócający ruchu pieszych i pojazdów), oraz posypanie piaskiem chodnika; uprzątnięte błoto, śnieg, lód należy złożyć na skraju chodnika, tak by mogły je sprzątnąć służby utrzymujące w stanie czystości jezdnię;

15) uprzątanie poprzez ich usuwanie nawisów (sopli) z okapów, rynien i innych części nieruchomości, realizując w ten sposób zapisy § 2 pkt 7 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 roku w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych;

16) usuwanie ze ścian budynków, ogrodzeń i innych obiektów, ogłoszeń, plakatów, napisów, rysunków itp., umieszczonych tam bez zachowania trybu przewidzianego przepisami prawa miejscowego;

17) oznaczanie nieruchomości, zgodnie z treścią art. 47b ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. Nr 193 poz. 1287 z późn. zm.), przez umieszczenie w widocznym miejscu numeru porządkowego nieruchomości oraz zadbanie o ich estetyczny i czytelny wygląd;

18) umieszczenie w budynkach wielolokalowych, w pobliżu wejścia tablic zawierających: dane adresowe właściciela lub zarządcy, numery telefonów alarmowych;

19) utrzymanie czystości na przystankach, w przepustach, przejściach itp.;

20) niezwłoczne usuwanie z terenu nieruchomości materiału rozbiórkowego i resztek materiałów budowlanych, powstałych w wyniku budowy i remontów lokali oraz budynków;

21) mycie pojazdów samochodowych poza myjniami wyłącznie w miejscach dozwolonych, a więc:

a) na terenie nieruchomości nie służącej do użytku publicznego tylko pod warunkiem, że powstające ścieki odprowadzane są do kanalizacji sanitarnej lub gromadzone w szczelnych zbiornikach bezodpływowych, a w szczególności ścieki takie nie mogą być odprowadzane bezpośrednio do zbiorników wodnych lub do ziemi,

b) na terenach służących do użytku publicznego tylko w miejscach do tego przygotowanych i specjalnie oznaczonych;

22) drobne naprawy, a więc wymiana kół, świec zapłonowych, żarówek, uzupełnienie płynów, regulacje pojazdów samochodowych poza warsztatami samochodowymi, na terenie nieruchomości dozwolone są tylko za zgodą właściciela nieruchomości i tylko wtedy, gdy nie są one gromadzone w sposób umożliwiający ich usunięcie zgodnie z przepisami ustawy;

23) stosowanie oraz gromadzenie obornika i płynnych odchodów zwierzęcych na terenie gospodarstwa rolnego w miejscach spełniających wymogi przepisów ustawy z dnia 10 lipca 2007 roku o nawozach i nawożeniu (Dz. U. Nr 147 poz. 1033 z późn. zm.), czyli na podłożu utwardzonym i uszczelnionym w zbiornikach na odchody o pojemności umożliwiającej przechowywanie ich przez wymagany przepisami okres;

24) pielęgnacja i utrzymanie estetycznego wyglądu parków, terenów zielonych, ogrodów, kwietników, klombów, zarówno komunalnych jak będących własnością osób fizycznych i prawnych;

25) zobowiązanie właścicieli nieruchomości zadrzewionych i zakrzaczonych położonych wzdłuż ciągu komunikacyjnego (chodników, dróg) do ich utrzymania w stanie nie utrudniającym bezpieczne korzystania z pasa drogowego;

26) umieszczanie plakatów, reklam, ogłoszeń, nekrologów na urządzeniach do tego celu przeznaczonych;

27) umieszczanie na terenach publicznie dostępnych, a więc parkach, targowiskach, placach zabaw, itp., regulaminu korzystania z nich;

28) postępowanie z odpadami innymi niż komunalne, powstającymi na terenie nieruchomości w wyniku prowadzenia działalności zgodnie z zasadami przewidzianymi w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21.);

29) stosowanie się właścicieli zwierząt domowych i gospodarskich do przepisów z rozdziałów VIII i IX niniejszego Regulaminu;

30) zgłoszenie do urzędu gminy faktu zauważenia bezdomnego psa lub zwierzęcia podejrzanego o wściekliznę;

31) utrzymanie czystości na drogach i poza nimi w pasie szerokości 20m od każdej z linii rozgraniczającej zgodnie z zapisami ustawy.

§ 4. Na terenie gminy Narewka biorąc pod uwagę zasady utrzymania czystości porządku, zabrania się:

1) spalania odpadów na powierzchni ziemi oraz w instalacjach grzewczych budynków a także w pojemnikach przy czym dopuszcza się spalanie odpadów z drewna (trociny, wióry, ścinki) a także korek i korę oraz papier i tekturę, niezawierające substancji niebezpiecznych, impregnatów, folii itp. o ile nie jest to sprzeczne z zasadami współżycia społecznego;

2) wyrzucania odpadów komunalnych pochodzących z gospodarstw domowych, sklepów, punktów gastronomicznych i usługowych oraz innych nieruchomości, do koszy oraz pojemników innych właścicieli;

3) stosowania środków chemicznych szkodliwych dla środowiska dla usunięcia śniegu i lodu;

4) niszczenia lub uszkadzania obiektów małej architektury, urządzeń wyposażenia placów zabaw, urządzeń do zbierania odpadów, obiektów przeznaczonych do umieszczania reklam i ogłoszeń, urządzeń stanowiących elementy infrastruktury komunalnej, np. hydrantów, transformatorów, rozdzielni, linii energetycznych, telekomunikacyjnych, wiat, przystanków, roślinności, deptania trawników oraz zieleńców itp.;

5) umieszczania na pniach drzew oraz w ich koronie afiszy, reklam, nekrologów, ogłoszeń itp.;

6) wyprowadzania psów na tereny przeznaczone dla zabaw dzieci i uprawiania sportu;

7) zakopywania padłych zwierząt;

8) indywidualnego wywożenia i wysypywania odpadów stałych szczególnie w miejsca do tego nieprzeznaczone;

9) wylewania nieczystości ciekłych poza wyznaczonymi do tego celu stacjami zlewnymi;

10) indywidualnego opróżniania zbiorników bezodpływowych przez właścicieli nieruchomości;

11) wykorzystywania nieczynnych studni kopanych do gromadzenia odpadów, nieczystości ciekłych i wód opadowych spływających z powierzchni nieruchomości;

12) zajmowania pasa drogowego (chodnika, pobocza, jezdnie, rowy przydrożne) celem składowania odpadów lub materiałów budowlanych; na zajęcie pasa drogowego wymagana jest zgoda zarządcy drogi i pobierana jest za to opłata zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19 poz. 115);

13) dokonywania zmian naturalnego ukształtowania terenu w sposób niezgodny z przepisami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627 z późn. zm.);

14) składowania odpadów w miejscach nieprzeznaczonych do tego celu zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21).

§ 5. Właściciele nieruchomości, na których znajdują się place zabaw dla dzieci mają obowiązek utrzymania znajdujących się tam urządzeń służących do zabawy dzieci w należytej czystości i estetyce oraz właściwym stanie technicznym.

§ 6. Właściciele nieruchomości zabudowanych, których granice gruntu przebiegają po obrysie budynków i którzy faktycznie korzystają z części nieruchomości sąsiednich, bez których nieruchomość zabudowana nie mogłaby być prawidłowo użytkowana, mają obowiązek utrzymywać te części nieruchomości sąsiednich w czystości i porządku.

§ 7. Dopuszcza się zagospodarowanie drobnego gruzu budowlanego do utwardzania lub naprawy zniszczonych dróg o nawierzchni gruntowej po wcześniejszym uzyskaniu uzgodnienia z właścicielem lub zarządcą drogi.

Rozdział 3.
Zasady ogólne w zakresie prowadzenia selektywnego zbierania odpadów

§ 8. Ustala się następujące zasady w zakresie prowadzenia selektywnego zbierania i odbierania odpadów:

1) właściciel nieruchomości jest zobowiązany do wyposażenia nieruchomości w pojemnik na odpady zmieszane,

2) właściciel nieruchomości ma obowiązek umieścić je w miejscu gromadzenia odpadów komunalnych spełniających wymagania § 22 i § 23 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U.Nr 75 poz. 690),

3) prowadzenie selektywnego zbierania następujących pięciu frakcji odpadów komunalnych:

a) papieru i tektury ( w tym opakowania, gazety, czasopisma itd.),

b) tworzywa sztucznego,

c) szkła i odpadów opakowaniowych ze szkła (szkło bezbarwne i kolorowe),

d) metalu,

e) opakowań wielomateriałowych

4) prowadzenie selektywnego zbierania odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, w tym odpadów opakowaniowych ulegających biodegradacji, a także odpadów zielonych z ogrodów i parków jest obowiązkowe we wszystkich rodzajach zabudowy, z tym że w zabudowie zagrodowej i jednorodzinnej właściciele nieruchomości mogą korzystać z przydomowego kompostownika pod warunkiem, że jego wielkość pozwala na co najmniej dwuletni okres przetrzymywania w nim kompostowanego materiału przekładanego warstwą gleby i dojrzałego kompostu; pozostali właściciele nieruchomości przekazują przedsiębiorcy odpady ulegające biodegradacji do gminnego kompostownika,

5) właściciel nieruchomości, aby móc prowadzić selektywną zbiórkę odpadów ulegających biodegradacji do własnego kompostownika, ma obowiązek zarejestrować go w gminie i podpisać zobowiązanie, że będzie realizował obowiązek w sposób zgodny z zasadami oraz wykorzystywał uzyskany materiał dla własnych potrzeb lub przekazywał do wykorzystania przedsiębiorcy,

6) z odpadów opakowaniowych posiadających zakrętki należy je odkręcić; można je ponownie nakręcić po zgnieceniu, tak by zachowały zmniejszoną objętość,

7) opróżnione opakowania należy, jeśli rodzaj materiału na to pozwala, trwale zgnieść przed złożeniem do worka,

8) na obszarze zabudowy zagrodowej i jednorodzinnej odpady zebrane selektywnie odbierane są przez przedsiębiorcę sprzed nieruchomości; właściciel ma obowiązek w terminie określonym harmonogramem wystawić je przed wejście na teren nieruchomości, chyba że uzgodnił inaczej z przedsiębiorcą,

9) na obszarach zabudowy wielorodzinnej odpady zebrane selektywnie odbierane są przez przedsiębiorcę z zabezpieczonych pomieszczeń lub pojemników zlokalizowanych w bezpośrednim sąsiedztwie budynków. Właściciel nieruchomości wielorodzinnej, rozumiany tutaj jako wspólnota mieszkaniowa, ustala sposób zbierania odpadów przez poszczególne gospodarstwa domowe, worki lub wspólne pojemniki. Właściciel nieruchomości udostępnia wejście przedsiębiorcy, który odbiera odpady,

10) prowadzenie selektywnego zbierania powstających w gospodarstwach domowych: przeterminowanych leków i chemikaliów (farby, rozpuszczalniki, oleje napędowe itd.), zużytych baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, odpadów budowlano - remontowych i rozbiórkowych, zużytych opon, tekstyliów oraz powstających w rodzinnych gospodarstwach rolnych opakowań po środkach ochrony roślin obowiązkowe jest we wszystkich rodzajach zabudowy,

11) wymienione w pkt. 10 odpady należy dostarczyć do gminnego punktu selektywnej zbiórki odpadów,

12) odpady budowlano - remontowe i rozbiórkowe, muszą zostać załadowane do odpowiedniego pojemnika przeznaczonego na tego typu odpady lub dostarczyć je do gminnego punktu selektywnej zbiórki odpadów. Właściciel nieruchomości/dysponujący lokalem ma obowiązek odpowiednio wcześniej zamówić taki pojemnik u przedsiębiorcy, który z kolei ma obowiązek podstawić go w terminie 48 godzin,

13) przedsiębiorca ma obowiązek w ramach zryczałtowanej opłaty odebrać wyłącznie te odpady budowlano - remontowe i rozbiórkowe, które powstały w wyniku prowadzenia drobnych robót nie wymagających pozwolenia na budowę ani zgłoszenia zamiaru prowadzenia robót do starosty. Odpady nie spełniające definicji przedsiębiorca ma obowiązek za dodatkową opłatą, której wysokość określona została w wyniku przetargu, który wygrał.

§ 9. Ustala się następujące zasady opróżniania zbiorników bezodpływowych:

1) opróżnianie zbiorników bezodpływowych odbywa się na podstawie zamówienia właściciela nieruchomości, złożonego do podmiotu uprawnionego, z którym podpisał umowę. Zamówienie musi być zrealizowane w okresie 2 dni od dnia złożenia,

2) częstotliwość opróżniania z osadów ściekowych zbiorników oczyszczalni przydomowych wynika z ich instrukcji eksploatacji,

3) częstotliwość opróżniania z osadu zbiorników bezodpływowych (szamb) określa § 14,

4) pojazdy asenizacyjne muszą spełniać wymogi zapisane w uchwale w sprawie wymagań jakie winien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,

5) zanieczyszczenia powstające w wyniku załadunku i transportu odpadów komunalnych oraz nieczystości płynnych pracownicy podmiotu uprawnionego mają obowiązek natychmiast usunąć,

6) przedsiębiorca ma obowiązek tak zorganizować odbiór i transport odpadów oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych, aby nie zagrażały one bezpieczeństwu ruchu drogowego i odbywały się według tras i w terminach wyznaczonych harmonogramem;

§ 10. Właściciel nieruchomości na której prowadzona jest działalność handlowa, usługowa, gastronomiczna, inna działalność gospodarcza lub administracyjno - obsługowa zobowiązany jest do:

1) podpisania umowy z firmą wywozową,

2) wyposażenia nieruchomości w odpowiednią liczbę koszy, pojemników lub kontenerów do gromadzenia odpadów oraz w szczególności w okresie sezonu letniego do codziennego ich opróżniania,

3) bieżącego sprzątania terenu nieruchomości, w szczególności niezwłocznie po zakończeniu działalności w danym dniu,

4) skutecznym zapobieganiu zanieczyszczaniu terenów przyległych odpadami powstającymi w wyniku funkcjonowania działalności gospodarczej,

11) selektywnego gromadzenia odpadów.

Rozdział 4.
Częstotliwość pozbywania się odpadów komunalnych

§ 11. 1. Właściciele nieruchomości obowiązani są do pozbywania się odpadów komunalnych z terenu nieruchomości w sposób systematyczny, gwarantujący zachowanie czystości i porządku na nieruchomości.

2. Pozbywanie się odpadów komunalnych przez właścicieli nieruchomości odbywa się poprzez ich umieszczenie w odpowiednich pojemnikach, a następnie odebranie ich przez przedsiębiorcę odbierającego odpady.

3. Właściciel nieruchomości obowiązany jest udostępnić pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, na czas odbierania tych odpadów, w szczególności poprzez ich wystawienie poza teren nieruchomości, w miejsce umożliwiające swobodny do nich dojazd.

§ 12. 1. Właściciele nieruchomości, z zastrzeżeniem ust. 2, obowiązani są do pozbywania się niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych z terenu nieruchomości co najmniej:

1) w zabudowie jednorodzinnej - 1 raz na miesiąc,

2) w zabudowie wielorodzinnej - 1 raz na miesiąc, a w okresie letnim raz na dwa tygodnie.

2. Właściciele nieruchomości prowadzących gastronomiczną lub hotelarską działalność gospodarczą lub działalność użyteczności publicznej obowiązani są do pozbywania się niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych z terenu nieruchomości co najmniej 2 razy w miesiącu.

§ 13. 1. Właściciele nieruchomości, z zastrzeżeniem ust. 5, obowiązani są do pozbywania się z terenu nieruchomości segregowanych odpadów komunalnych, takich jak: szkło, plastyk, metal, papier i odpady wielomateriałowe co najmniej 1 raz w miesiącu.

2. Właściciele nieruchomości obowiązani są do pozbywania się z terenu nieruchomości biodegradowalnych odpadów komunalnych 2 razy w miesiącu w sezonie letnim i 1 raz w sezonie zimowym.

3. Właściciele nieruchomości obowiązani są do pozbywania się z terenu nieruchomości segregowanych odpadów komunalnych, takich jak: zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, zużytych opon co najmniej 2 razy w roku w terminie wyznaczonym w harmonogramie, bądź na bieżąco w gminnym punkcie selektywnej zbiórki odpadów.

4. Właściciele nieruchomości obowiązani są do pozbywania się odpadów niebezpiecznych w cyklu miesięcznym bądź na bieżąco w gminnym punkcie selektywnej zbiórki odpadów.

5. Właściciele nieruchomości prowadzący gastronomiczną lub hotelarską działalność gospodarczą lub działalność użyteczności publicznej obowiązani są do pozbywania się z terenu nieruchomości segregowanych odpadów komunalnych, o których mowa w ust. 1 co najmniej 1 raz w miesiącu.

§ 14. 1. Właściciele nieruchomości obowiązani są do pozbawienia się nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości w sposób systematyczny, nie dopuszczając do przepełnienia się urządzeń do gromadzenia nieczystości ciekłych, gwarantując zachowanie czystości i porządku na nieruchomość.

2. Właściciele nieruchomości, obowiązani są do pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości co najmniej raz na 6 miesięcy, z zastrzeżeniem ust. 1.

§ 15. Do zbierania okresowo zwiększonej ilości odpadów komunalnych, oprócz typowych pojemników i kontenerów, mogą być używane odpowiednio oznaczone worki z tworzyw sztucznych, udostępniane przez przedsiębiorcę świadczącego usługi na wywóz odpadów komunalnych i wcześniejszym uzgodnieniu terminu i miejscu ich odbioru za dodatkową odpłatnością.

§ 16. W okresie letnim, właściciel nieruchomości, na terenach których prowadzona jest działalność wiążąca się z okresem przebywania osób (wynajem pokojów itp.) zobowiązani są do zwiększenia częstotliwości usuwania odpadów.

Rozdział 5.
Rodzaje i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych. Warunki rozmieszczania tych pojemników i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym

§ 17. Określa się rodzaje i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości:

1) pojemniki muszą spełniać wymagania rozporządzenia w sprawie wymagań technicznych jakie powinien spełniać podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości,

2) właściciel nieruchomości ma obowiązek zamówić u przedsiębiorcy pojemniki i worki przeznaczone do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych,

3) przewiduje się następujące urządzenia do zbierania odpadów komunalnych na terenie gminy Narewka:

a) kosze uliczne o pojemności od 35 do 70 litrów,

b) kosze na odpady o pojemności 120 litrów, 240 litrów, 1100 litrów,

c) worki o pojemności od 60 do 120 litrów;

d) kontenery od 5 m3do 10 m3,

4) odpady komunalne należy gromadzić w workach, pojemnikach lub kontenerach o minimalnej pojemności, uwzględniając następujące normy:

a) dla budynków mieszkalnych minimalna pojemność pojemnika przeznaczonego do zbierania na terenie nieruchomości:

- niesegregowanych odpadów komunalnych (zmieszanych) 30 litrów na mieszkańca, jednak co najmniej jeden pojemnik 120 litrów na każdą nieruchomość;

- segregowane odpady komunalne 30 litrów na mieszkańca, jednak co najmniej jeden worek na każdy rodzaj odpadu o pojemności 60 litrów na każdą nieruchomość;

b) dla nieruchomości niezabudowanych, budynków letniskowych i rekreacyjnych minimalna pojemność pojemnika przeznaczonego do zbierania na terenie nieruchomości:

- niesegregowanych odpadów komunalnych (zmieszanych) 30 litrów na mieszkańca, jednak co najmniej jeden pojemnik 120 litrów na każdą nieruchomość,

- segregowane odpady komunalne 40 litrów na mieszkańca, jeden worek na każdy rodzaj odpadu o pojemności 60 litrów na każdą nieruchomość;

c) dla szkół wszelkiego typu 3 litry na każdego ucznia i pracownika;

d) dla żłobków i przedszkoli 3 litry na każde dziecko i pracownika;

e) dla lokali handlowych 50 litrów na każdego 10m3powierzchni całkowitej, jednak co najmniej jeden pojemnik 120 litrów na lokal;

f) dla punktów handlowych poza lokalem 50 litrów na każdego zatrudnionego, jednak co najmniej jeden pojemnik 120 litrów na każdy punkt;

g) dla lokali gastronomicznych 20 litrów na jedno miejsce konsumpcyjne;

h) dla ulicznych punktów szybkiej konsumpcji co najmniej jeden pojemnik 120 litrów;

i) dla zakładów rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych w odniesieniu do pomieszczeń biurowych i socjalnych pojemnik 120 litrów na każdych 10 pracowników;

j) dla hoteli, pensjonatów, domów opieki 20 litrów na jedno łóżko;

k) dla niezabudowanych terenów rekreacyjnych 240 litrów na każdą działkę w okresie od 1 marca do 31 października każdego roku, i 120 litrów poza tym okresem;

l) w przypadku lokali handlowych i gastronomicznych, dla zapewnienia czystości wymagane jest również ustawienia na zewnątrz, poza lokalem, co najmniej jednego pojemnika na odpady o minimalnej pojemności 120 litrów.

§ 18. Określa się rodzaje i pojemność worków przeznaczonych do selektywnego zbierania odpadów przez właścicieli nieruchomości i dysponujących lokalami:

1) worki i pojemniki muszą spełniać wymagania Rozporządzenia w sprawie wymagań technicznych jakie powinien spełniać podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości;

2) pojemność worków winna wynosić od 60 litrów do 120 litrów;

3) do selektywnego gromadzenia odpadów należy stosować worki o następujących ujednoliconych kolorach:

a) NIEBIESKI z przeznaczeniem na makulaturę i tekstylia,

b) ŻÓŁTY z przeznaczeniem na tworzywa sztuczne,

c) BIAŁY z przeznaczeniem na szkło i opakowania szklane bezbarwne,

d) FIOLETOWY z przeznaczeniem na odpady ulegające biodegradacji,

e) ZIELONY z przeznaczeniem na szkło i opakowania kolorowe,

f) BRĄZOWY z przeznaczeniem na opakowania wielomateriałowe,

g) SZARY z przeznaczeniem na popiół.

4) przeterminowane leki należy wydzielić ze strumienia odpadów komunalnych i przekazać je do specjalistycznych pojemników znajdujących się w aptekach na terenie Gminy Narewka lub gminnego punktu selektywnej zbiórki odpadów,

5) zużyte baterie i akumulatory należy wydzielić ze strumienia odpadów komunalnych i przekazać je do specjalistycznych pojemników znajdujących się gminnym punkcie selektywnej zbiórki odpadów lub w szkołach i świetlicach,

6) odpady budowlane należy gromadzić w specjalistycznych pojemnikach lub kontenerach, uniemożliwiających pylenie.

§ 19. Określa się rodzaje pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów na terenach przeznaczonych do użytku publicznego:

1) na chodnikach, przystankach komunikacji publicznej, w parkach:

a) kosze uliczne o pojemności od 35 do 75 litrów,

b) odległość pomiędzy koszami rozstawionymi na drogach publicznych /ulicach/ i w parkach nie może przekraczać 200m;

c) na przystankach komunikacji kosze należy lokalizować pod wiatą, a jeśli jej nie ma to w sąsiedztwie oznaczenia przystanku,

2) przed sklepami i szkołami - zestawy pojemników przeznaczone do selektywnej zbiórki opakowań ze szkła białego i kolorowego, tworzyw sztucznych, metali, papieru i tektury; wielomateriałowych o pojemności od 800 litrów do 1500 litrów, oznakowane kolorami takimi jak worki przeznaczone do selektywnej zbiórki, opisowo i znakiem graficznym.

§ 20. Organizatorzy imprezy masowej są zobowiązani do wyposażenia miejsca, na którym się ona odbywa w jeden pojemnik o pojemności 120 litrów na 20 osób uczestniczących w imprezie oraz w szalety przenośne w ilości jeden szalet na 100 osób uczestniczących w imprezie jeżeli czas jej trwania nie przekracza 4 godziny, jeśli jest on dłuższy ilości te należy zwiększyć o 50% w stosunku do podanych wyżej, na każde następne 4 godziny trwania imprezy. Organizatorzy imprezy są zobowiązani zawrzeć umowy z przedsiębiorcami na dostarczenie pojemników i szaletów oraz opróżnienie ich i uprzątnięcie.

§ 21. Ustala się następujące zasady doboru objętości zbiorników bezodpływowych:

1) właściciele nieruchomości nie mający możliwości włączenia jej do systemu kanalizacji sanitarnej, zapewnia utrzymanie czystości i porządku na jej terenie przez pobudowanie i dostosowanie wielkości zbiornika bezodpływowego do ilości osób stale lub czasowo przebywających na jej terenie, w taki sposób by jego opróżnienie było konieczne nie częściej niż raz w miesiącu bez dopuszczenia do przepełnienia - przyjmując zużycie wody według wodomierza lub jako 3 m3/osobę/miesiąc;

2) dla innych obiektów nie wyposażonych w wodomierze przyjmuje się zużycie wody w następujących ilościach:

a) bary, restauracje, jadłodajnie - 3,0 m3/miejsce/miesiąc,

b) sklepy spożywcze - 2,0 m3/zatrudnionego/miesiąc,

c) pozostałe sklepy - 0,9 m3/zatrudnionego/miesiąc,

d) apteki - 3,0 m3/zatrudnionego/miesiąc,

e) przychodnie lekarskie - 0,5 m3/zatrudnionego/miesiąc,

f) zakłady fryzjerskie i kosmetyczne - 4,5 m3/zatrudnionego/miesiąc,

g) pozostałe zakłady usługowe - 0,45 m3/zatrudnionego/miesiąc,

h) zakłady produkcyjne:

- bez natrysków - 0,45 m3/zatrudnionego/miesiąc,

- z natryskami - 1,5 m3/zatrudnionego/miesiąc;

3) w przypadkach niewymienionych należy przyjąć normy zapisane w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 roku w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody (Dz. U. Nr 8 poz.70).

§ 22. Ustala się standardy utrzymania pojemników i miejsc zbierania i gromadzenia odpadów przed ich odebraniem przez przedsiębiorcę w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym:

1) właściciele nieruchomości mają obowiązek utrzymywać pojemniki w stanie czystości zarówno zewnętrznej jak i wewnątrz,

2) pojemnik po jego opróżnieniu nie powinien wydzielać nieprzyjemnych zapachów,

3) pojemnik nie powinien być uszkodzony lub pozbawiony, np. pokrywy;

4) miejsce gromadzenia odpadów komunalnych winny być zabezpieczone, dostęp do nich winny mieć wyłącznie osoby mające obowiązek zbierać w nich odpady komunalne,

5) właściciele nieruchomości mają obowiązek w okresie dwu lat osiągnąć standard tych miejsc wymagany niniejszym Regulaminem, a do tego czasu pojemniki na odpady powinny być ustawione, na terenie nieruchomości, w miejscu widocznym, trwale oznaczonym, na wyrównanej, najlepiej utwardzonej powierzchni, zabezpieczonej przed zbieraniem się na niej wody i błota,

6) miejsca gromadzenia odpadów należy utrzymać w stanie czystości poprzez ich zamiatanie i uprzątanie,

7) właściciel nieruchomości ma obowiązek okresowego dezynfekowania pojemników na odpady,

8) czyszczenie, mycie i dezynfekcja pojemników powinna odbywać się z zachowaniem przepisów o ochronie środowiska z odprowadzeniem ścieków do kanalizacji sanitarnej lub szczelnego zbiornika.

§ 23. Ustala się zasady rozmieszczania urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów i gromadzenia nieczystości płynnych:

1) na terenie nieruchomości pojemniki na odpady należy przetrzymywać w miejscu wyodrębnionym dostępnym dla pracowników przedsiębiorcy bez konieczności otwierania wejścia na teren nieruchomości lub, gdy takiej możliwości nie ma, należy wystawić je w dniu odbioru, zgodnie z harmonogramem, na chodnik lub ulicę przed wejściem na teren nieruchomości. Dopuszcza się także wjazd na teren nieruchomości pojazdów podmiotu uprawnionego w celu odbioru odpadów zgromadzonych pojemnikach;

2) szczelny zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub oczyszczalnia przydomowa muszą być zlokalizowane w sposób umożliwiający dojazd do nich pojazdu asenizacyjnego przedsiębiorcy w celu ich opróżnienia,

3) wyselekcjonowane odpady budowlane i zielone pochodzące z pielęgnacji drzew i krzewów muszą być złożone w udostępnionych przez przedsiębiorcę kontenerach, w miejscu umożliwiającym dojazd pojazdu przedsiębiorcy, na miejscu nie utrudniającym korzystania z nieruchomości lub wyznaczonym do tego celu przez właściciela w zabudowie wielorodzinnej.

§ 24. Pojemniki do gromadzenia odpadów komunalnych i zbiorniki bezodpływowe muszą być eksploatowane zgodnie z ich przeznaczeniem, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa.

§ 25. 1. Zabrania się gromadzenia w pojemnikach na odpady komunalne śniegu, lodu, gruzu, gorącego popiołu, żużla, szlamów, substancji toksycznych, żrących, wybuchowych, przeterminowanych leków, zużytych olejów, resztek farb, rozpuszczalników, lakierów i innych odpadów niebezpiecznych oraz odpadów innych aniżeli komunalne pochodzące z działalności gospodarczej.

2. Zabrania się spalania w pojemnikach i koszach na odpady, jakichkolwiek odpadów.

3. Do pojemników i worków przeznaczonych do selektywnej zbiórki papieru i tektury opakowaniowej i nie opakowaniowej nie wolno wrzucać:

1) kalki technicznej,

2) opakowań z zawartością np. żywnością, wapnem, cementem,

3) prospektów, foliowanych i lakierowanych katalogów.

4. Do pojemników i worków przeznaczonych do selektywnej zbiórki szkła opakowaniowego i nie opakowaniowego nie wolno wrzucać:

1) ceramiki (porcelana, naczynia typu arco, talerze, doniczki),

2) luster,

3) szklanych opakowań farmaceutycznych i chemicznych z pozostałościami zawartości,

4) szkła budowlanego (szyby okienne, szkło zbrojone),

5) szyb samochodowych.

5. Do pojemników i worków przeznaczonych do selektywnej zbiórki tworzyw sztucznych nie można wrzucać:

1) tworzyw sztucznych pochodzenia medycznego, mokrych folii,

2) opakowań i butelek po olejach i smarach, puszek i pojemników po farbach i lakierach,

3) opakowań po środkach chwastobójczych i owadobójczych.

6. Do pojemników i worków przeznaczonych do selektywnej zbiórki metali nie można wrzucać metali łączonych z innymi materiałami, np. gumą.

7. Do pojemników i worków przeznaczonych do selektywnej zbiórki opakowań wielomateriałowych nie można wrzucać opakowań ani materiałów innych aniżeli opakowania wielomateriałowe, np. tetrapak.

8. Do przydomowych kompostowników ani worków przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów ulegających biodegradacji nie można wrzucić odpadów innych aniżeli bioodpady zielone z wyjątkiem pochodzących z pielęgnacji drzew i krzewów.

9. Zabrania się odprowadzania płynnych odchodów zwierzęcych oraz odsiąków z obornika do zbiorników bezodpływowych, w których gromadzone są nieczystości płynne pochodzenia bytowego.

Rozdział 6.
Maksymalny poziom odpadów komunalnych ulegających biodegradacji dopuszczonych do składowania na składowiskach odpadów oraz ilości odpadów wyselekcjonowanych, do których osiągnięcia zobowiązane są podmioty uprawnione

§ 26. System gospodarowania odpadami komunalnymi zapewnia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania:

1) ulegających biodegradacji:

a) do 31 grudnia 2013 roku do nie więcej niż 50%,

b) do 31 grudnia 2020 roku do nie więcej niż 35%, w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w roku 1995, będą to następujące ilości:

- 76 kg/osobę/rok w roku 2013,

- 53 kg/osobę/rok w roku 2020.

§ 27. Podmioty uprawnione są zobowiązane w kolejnych latach zebrać selektywnie spośród odpadów komunalnych przekazywanych przez właścicieli nieruchomości i poddać odzyskowi oraz recyklingowi ilości odpadów odpowiadające wskaźnikom:

1) zmniejszenie masy składanych odpadów komunalnych do max 60% wytworzonych odpadów do końca 2014r.

2) przygotowanie do ponownego wykorzystania i recyklingu materiałów odpadowych, przynajmniej takich jak papier, metal, tworzywa sztuczne i szkło z gospodarstw domowych i w miarę możliwości odpadów innego pochodzenia podobnych do odpadów z gospodarstw domowych na poziomie minimum 50% ich masy do 2020 roku.

Rozdział 7.
Inne wymagania wynikające z Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami

§ 28. Właściciele nieruchomości w celu ograniczenia możliwości odpadów komunalnych obowiązani są do minimalizowania używania jednorazowych toreb (opakowań).

§ 29. Podmioty prowadzące działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych obowiązane są w miarę możliwości rejestrować masę odbieranych poszczególnych rodzajów segregowanych odpadów komunalnych odbieranych od poszczególnych właścicieli nieruchomości zbierających te odpady w sposób selektywny.

Rozdział 8.
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi

§ 30. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane do zachowania bezpieczeństwa i środków ostrożności zapewniających ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do użytku publicznego, ponoszą też pełną odpowiedzialność za zachowanie tych zwierząt.

§ 31. Do obowiązków właścicieli utrzymujących zwierzęta domowe należy:

1) w odniesieniu do psów - na terenie gminy każdego psa należy prowadzić na uwięzi oraz nałożonym kagańcem, jeżeli wysokość psa, liczona od początku przednich łap do punktu nad łopatkami, wynosi ponad 30 cm,

2) w odniesieniu do wszystkich zwierząt domowych:

a) stały i skuteczny dozór,

b) zwolnienie zwierząt domowych z więzi dopuszczalne jest wyłącznie na terenach zielonych, w sytuacji, gdy właściciel ma możliwość sprawowania kontroli nad ich zachowaniem, nie dotyczy ono psów raz uznanych za agresywne;

c) zwolnienie przez właściciela nieruchomości psów ze smyczy na terenie nieruchomości może mieć miejsce w sytuacji, gdy nieruchomość jest ogrodzona w sposób uniemożliwiający jej opuszczenie przez psa i wykluczający samowolny dostęp osób trzecich, odpowiednio oznakowanej tabliczką ze stosownym ostrzeżeniem,

d) natychmiastowe usuwanie, przez właścicieli zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzęta domowe w obiektach i na innych terenach przeznaczonych do użytku publicznego, a w szczególności na chodnikach, jezdniach, placach, parkingach, terenach zielonych, itp. Nieczystości te, umieszczone w szczelnych, nie ulegających szybkiemu rozkładowi torbach, mogą być deponowane w komunalnych urządzeniach do zbierania odpadów. Postanowienie to nie dotyczy osób niewidomych, korzystających z psów przewodników,

e) niedopuszczanie do zakłócania ciszy i spokoju przez zwierzęta domowe;

3) hodowcy zwierząt domowych zobowiązani są spełnić wymogi ustanowione dla hodujących zwierzęta gospodarskie na obszarach wyłączonych spod zabudowy;

4) postanowienia § 31 pkt. 2 dotyczy także zwierząt nieudomowionych, utrzymywanych w charakterze zwierząt domowych.

§ 32. Zwierzęta pozostawione bez opieki, wobec których nie zastosowano wyżej wymienionych zabezpieczeń, podlegają schwytaniu i dowiezieniu do schroniska dla bezdomnych zwierząt z którym gmina Narewka ma podpisaną umowę.

§ 33. Właściciele, którzy w nienależyty sposób sprawują opiekę nad swoimi psami ponoszą koszty ich schwytania, dowozu do schroniska, utrzymania i ewentualnego leczenia.

§ 34. Obowiązek unieszkodliwienia zwłok zwierzęcych należy do:

1) osób posiadających zwierzęta,

2) zarządcy drogi, gdy padłe zwierzę znajduje się na jezdni lub w obrębie pasa drogowego,

3) gminy w odniesieniu do pozostałych terenów.

§ 35. Zasady postępowania z bezdomnymi zwierzętami na terenie gminy reguluje odrębna uchwała Rady Gminy Narewka w sprawie uchwalenia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Narewka".

Rozdział 9.
Wymagania odnośnie utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej.

§ 36. 1. Utrzymywanie zwierząt gospodarskich jest zabronione na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, oznaczonych w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, jako takie.

2. Zakaz utrzymania zwierząt gospodarskich dotyczy także zwartych terenów, zajętych przez budownictwo wielorodzinne, jednorodzinne, instytucje użyteczności publicznej, centra handlowe, hotele, strefy przemysłowe, ogrody działkowe.

3. Na pozostałych terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, dopuszcza się utrzymanie zwierząt gospodarskich pod następującymi warunkami:

1) posiadania budynków gospodarskich przeznaczonych do hodowli zwierząt spełniających wymogi ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 Nr 243 poz. 1623 z późn. zm.),

2) wszelka uciążliwość hodowli dla środowiska w tym emisje będące jej skutkiem zostaną ograniczone do obszaru nieruchomości, na której jest prowadzona.

4. Prowadzący chów zwierząt gospodarskich na terenach wymienionych w pkt. 3, zobowiązani są przestrzegać zapisów § 3 niniejszego Regulaminu, a ponadto:

1) przestrzegać przepisów sanitarno - epidemiologicznych,

2) składować obornik w odległości, co najmniej 10 m od linii rozgraniczającej nieruchomości, na terenie płaskim, tak by odcieki nie mogły przedostawać się na teren sąsiednich nieruchomości,

3) przeprowadzać deratyzację pomieszczeń, w których prowadzona jest hodowla zwierząt, dwa razy do roku wiosną i jesienią,

4) pszczoły trzymać w ulach, ustawionych w odległości, co najmniej 10 m od granicy nieruchomości w taki sposób, aby wylatujące i przylatujące pszczoły nie stanowiły uciążliwości dla właścicieli nieruchomości sąsiednich.

§ 37. Właściciele zwierząt gospodarskich wykorzystywanych podczas sezonu letniego mają obowiązek usuwania odchodów zwierzęcych, pozostałości karmy lub ściółki pozostawionych na ulicach, placach i innych miejscach publicznych.

Rozdział 10.
Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji oraz terminy jej przeprowadzania

§ 38. Właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami wielorodzinnymi zobowiązani są do przeprowadzania, co najmniej raz w roku, deratyzacji na terenie nieruchomości. Obowiązek ten, w odniesieniu do właścicieli budynków jednorodzinnych, może być realizowany tylko w miarę potrzeby.

§ 39. W przypadku wystąpienia populacji gryzoni, stwarzającej zagrożenie sanitarne, Wójt Gminy Narewka określi, w uzgodnieniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym, obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji oraz, poprzez zarządzenie, termin jej przeprowadzenia.

§ 40. Koszty przeprowadzenia deratyzacji obciążają właścicieli nieruchomości.

§ 41. W przypadku terenów użyteczności publicznej obowiązek ten spoczywa na Gminie Narewka.

Rozdział 11.
Postanowienia końcowe

§ 42. Upoważnieni przez Wójta Gminy Narewka pracownicy oraz jednostki upoważnione do kontroli na mocy odrębnych przepisów, są uprawnieni do wykonywania czynności kontrolnych w zakresie stosowania postanowień Regulaminu.

§ 43. Kto nie wykonuje obowiązków określonych Regulaminem podlega karze grzywny, na podstawie art. 10 ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-02-08
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe