Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr Nk-II.4131.8.2013.DM Wojewody Podlaskiego

z dnia 7 lutego 2013r.

stwierdzające nieważność uchwały Nr XX/105/13 Rady Miejskiej w Jedwabnem z dnia 17 stycznia 2013 r. w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Jedwabnem

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458,z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz.1281, z 2012 r., poz.567)

stwierdzam nieważność

uchwały Nr XX/105/13 Rady Miejskiej w Jedwabnem z dnia 17 stycznia 2013 r. w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Jedwabnem.

U Z A S A D N I E N I E

W dniu 17 stycznia 2013 r. Rada Miejska w Jedwabnem podjęła uchwałęNr XX/105/13, która w dniu 24 stycznia 2013 r. wpłynęła do organu nadzoru.

Przeprowadzona analiza wykazała, iż przedmiotowa uchwała podjęta zostałaz istotnym naruszeniem obowiązującego prawa, w związku z czym w dniu 1 lutego 2013 r. wszczęte zostało postępowanie nadzorcze w sprawie stwierdzenia jej nieważności.

Kontrolując legalność ww. uchwały organu stanowiącego Gminy Jedwabne, organ nadzoru objął w pierwszym rzędzie kontrolą poprawność trybu jej podjęcia z uwagi na stanowisko Naczelnego Sądu Administracyjnego wyrażone w wyroku z dnia 11 maja 1993r., sygn. akt SA/Wr 432/93, zgodnie z którym "kontrola legalności uchwał lub zarządzeń nie może się ograniczać do porównania przedmiotu aktu z przepisem kompetencyjnym stanowiącym jego podstawę prawną, ale musi się ona rozciągać na wszystkie etapy procesu stosowania prawa, jeśli kończy się on podjęciem uchwały lub wydaniem zarządzenia".

Organ nadzoru dokonał zatem analizy protokołu Nr XX/13 z sesji Rady Miejskiej
w Jedwabnem, która wykazała, iż uchwalenie uchwały będącej przedmiotem niniejszego rozstrzygnięcia nadzorczego odbyło się z naruszeniem przepisów regulujących procedurę jej podjęcia z uwagi na prowadzenie obrad rady przez osobę nieuprawnioną tj. Pana Kazimierza Załuskę, który został odwołany z funkcji Przewodniczącego Rady Miejskiej w Jedwabnem.

W świetle powyższych ustaleń organ nadzoru stoi na stanowisku, iż doszłow rzeczywistości do istotnego naruszenia prawa. W orzecznictwie sądowym przyjmuje się,że jest to taki rodzaj naruszenia prawa jak: podjęcie uchwały przez organ niewłaściwy, brak podstawy prawnej do podjęcia uchwały określonej treści, niewłaściwe zastosowanie przepisu prawnego będącego podstawą podjęcia uchwały, naruszenie procedury podjęcia uchwały (wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 24 marca 1992 r. sygn. akt II S.A./Wr 96/92, OSP z. 7-8 z 1993 r. poz. 148).

Wyjaśniając, stwierdzić należy, iż nie było podstaw prawnych do prowadzenia obrad XX sesji Rady Miejskiej w Jedwabnem przez Pana Kazimierza Załuskę, gdyż w chwili podejmowania przedmiotowej uchwały nie pełnił on funkcji Przewodniczącego Rady. Uchwała została więc podjęta w czasie, gdy obradom przewodniczyła osoba nieuprawniona, co skutkuje koniecznością stwierdzenia jej nieważności. Przytoczyć tu należy tezę wyrażoną w wyroku z 6 listopada 2007 r., sygn. akt III SA/Kr 784/07, w którym Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie stwierdził, że "uchwała rady gminy podjęta w głosowaniu, któremu przewodniczyła osoba nieuprawniona, jest nieważna".

Ponadto, oceniając zapisy przedmiotowej uchwały z punktu widzenia legalności, organ nadzoru miał na uwadze, iż na przestrzeganie procedury podjęcia uchwały składa się szereg elementów, wśród których istotne znaczenie ma także podpisanie uchwały przez uprawnioną do tego osobę. Zgodnie z § 28 ust. 4 Regulaminu Pracy Rady Miejskiej w Jedwabnem stanowiącego załącznik Nr 1 do Statutu Gminy Jedwabne uchwalonego uchwałą Nr V/46/03 Rady Miejskiej w Jedwabnem z dnia 26 kwietnia 2003 r. "uchwały podpisuje przewodniczący rady lub wiceprzewodniczący rady, który prowadził obrady sesji". Powyższa regulacja prawna gwarantuje zachowanie prawidłowości procedury podjęcia uchwały oraz wyznacza podmioty uprawnione do złożenia podpisu na akcie prawnym organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego. Podpisanie zatem przedmiotowej uchwały Rady Miejskiej w Jedwabnem przez osobę nie pełniącą funkcji przewodniczącego rady miejskiej nie wypełnia dyspozycji § 28 ust. 4 cytowanego wyżej Regulaminu, a tym samym skutkuje niezachowaniem obowiązującej w tej materii regulacji statutowej.

Mając na uwadze, iż statut gminy należy do przepisów gminnych powszechnie obowiązujących na terenie gminy, wiążących również organy gminy, dlatego uchwały rady gminy sprzeczne z przepisami statutu tejże gminy są nieważne jako sprzeczne z prawem (wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 4 kwietnia 1996 r., sygn. akt. II SA 3174/95, ONSA 1997).

W ocenie organu nadzoru, uchwała podjęta w takich okolicznościach narusza normy ustawowe oraz wewnętrzne regulacje wiążące Radę Miejską, a tym samym stwierdzenie nieważności uchwały wymienionej w sentencji rozstrzygnięcia nadzorczego jest konieczne i prawnie uzasadnione.

Na niniejsze rozstrzygnięcie służy Gminie prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku, za pośrednictwem Wojewody Podlaskiego, w terminie 30 dni od daty jego doręczenia.

z up. Wojewody Podlaskiego
Dyrektor Wydziału Nadzoru i Kontroli


Lidia Stupak

Otrzymuje:

Rada Miejska w Jedwabnem

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-02-08
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe