Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Porozumienie Zarządu Powiatu Białostockiego

z dnia 27 grudnia 2012r.

w sprawie zarządzania drogami powiatowymi w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Gminy Wasilków

Tekst pierwotny

zawarte w pomiędzy Powiatem Białostockim, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Białostockiego, w imieniu którego działają:

1. Wiesław Pusz - Starosta Powiatu Białostockiego

2. Jolanta Den - Wicestarosta Powiatu Białostockiego

a Gminą Wasilków, reprezentowaną przez Burmistrza Wasilkowa - Antoniego Pełkowskiego

Na podstawie art. 5 ust. 2, 3, 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. 142, poz. 1592 z późn. zm.), art. 8 ust. 2a i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. 142, poz. 1591z późn. zm.) oraz Uchwały nr XII/101/2003 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 20 listopada 2003 r. w sprawie powierzenia gminom zimowego utrzymania dróg powiatowych strony zawierają porozumienie o następującej treści:

§ 1. Burmistrz Wasilkowa zobowiązuje się do zarządzania drogami powiatowymi w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Gminy Wasilków, o łącznej długości 31,1 km, określonych w załączniku nr 1, stanowiącym integralną część porozumienia - w standardzie wynikającym z potrzeb użytkowników i możliwości jednostki utrzymującej, lecz nie niższym niż piąty.

§ 2. Zarząd Powiatu:

1) powierza Burmistrzowi Wasilkowa prowadzenie zadania polegającego na zarządzaniu drogami w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych, o których mowa w § 1.

2) oświadcza, że drogi określone w § 1 są objęte ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej

§ 3. 1. Zadanie przekazane niniejszym porozumieniem Burmistrz Wasilkowa będzie wykonywał za pośrednictwem właściwych organów w formach przewidzianych prawem.

2. Burmistrz Wasilkowa ponosi pełną odpowiedzialność w aspekcie skutków złego zimowego utrzymania dróg powiatowych określonych w załączniku nr 1.

3. Warunki finansowania zadania określi odrębna umowa.

§ 4. Zasady odśnieżania i zwalczania gołoledzi na drogach publicznych określa załącznik nr 2 do porozumienia.

§ 5. Porozumienie zostaje zawarte na czas ściśle określony z terminem jego obowiązywania od 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku.

§ 6. Zmiany do porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 7. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszego porozumienia będą miały zastosowanie przepisy ustawy o drogach publicznych oraz Kodeksu Cywilnego.

§ 8. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

§ 9. Porozumienie sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egz. dla Gminy Wasilków i dwa egz. dla Zarządu Powiatu.

Starosta


Wiesław Pusz


Wicestarosta


Jolanta Den

Burmistrz Wasilkowa


Antoni Pełkowski


Załącznik Nr 1 do Porozumienia Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 27 grudnia 2012 r.

Wykaz dróg powiatowych objętych zimowym utrzymaniem
na terenie gminy Wasilków

Numer i nazwa drogi

Pikietaż

Długość [km]

od

do

Nr 1418 B Wasilków - Rybniki

2+400

11+500

9,1

Nr 1419 B Wólka - Katrynka

0+000

1+750

1,8

Nr 1393 B dr. kraj. nr 65 - Wasilków

7+000

10+700

3,7

Nr 1394 B dr. kraj. nr 8 - Osowicze

0+000

1+900

1,9

Nr 1427 B Wasilków - Ogrodniczki

1+800

2+800

1

Nr 1428 B Wasilków - Studzianki

1+900

8+000

6,1

Ogółem:

23,6

Ulice w m. Wasilków - 7,5 km

1. ul Gajna - 1,8

2. ul. Jurowiecka - 1,4

3. ul. 11 Listopada - 1,9

4. ul. Wojtachowska - 2,4


Załącznik Nr 2 do Porozumienia
Zarządu Powiatu Białostockiego
z dnia 27 grudnia 2012 r.

ZASADY ODŚNIEŻANIA I USUWANIA GOŁOLEDZI NA DROGACH
wg Załącznika nr 1 do Zarządzenia nr 46 Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 25.10.1994r. (Dziennik Urzędowy MTiGM nr 10).

Stan-
dard

Opis stanu utrzymania drogi
dla danego standardu

Dopuszczalne odstępstwa od standardu z określeniem czasu, w jakim skutki danego zjawiska atmosferycznego powinny być usunięte

po ustaniu opadów śniegu

od stwierdzenia
występowania zjawisk

1

2

3

4

I

Jezdnia i pobocza utwardzone
wolne od czynników powodowanych zjawiskami
atmosferycznymi,
z wyjątkiem wody.

Dotyczy jezdni i poboczy
- śnieg luźny - 2 godz.
-błoto pośniegowe - 4 godz.
-śnieg zajeżdżony - nigdy
-zaspy - nigdy

-gołoledź - 2 godz.
-szron - 2 godz.
-sadź - 2 godz.
-śliskość pośnieg. -4 godz.
-lodowica - 4 godz.

II

Jezdnia odśnieżona, a śliskość
zimowa zlikwidowana na całej szerokości łącznie z poboczami utwardzonymi.

-śnieg luźny - 4 godz.
-błoto pośniegowe - 6godz.
- śnieg zajeżdżony - występuje
(cienka warstwa nie utrudniająca ruchu)

-gołoledź - 3 godz.
-szron - 3 godz.
-sadź - 3 godz.
-śliskość pośnieg. - 4 godz.
-lodowica - 4 godz.

III

Jezdnia odśnieżona na całej szerokości, a śliskość zimowa zlikwidowana na:
-skrzyżowaniach z drogami
twardymi;
-skrzyżowaniach z koleją;
-odcinkach o pochyleniu >4%
-przystankach autobusowych
-innych miejscach ustalo-
nych przez zarząd drogi

-śnieg luźny - 6 godz.
-śnieg zajeżdżony (utrudniający
ruch ) - występuje
-zaspy - 6 godz.


W miejscach wymienionych
w kolumnie 2:
-gołoledź - 5 godz.
-szron - 5 godz.
-sadź - 5 godz.
-śliskość pośnieg. - 6 godz.
-lodowica - 5 godz.

IV

Jezdnia odśnieżona na całej
szerokości
Jezdnia posypana
na odcinkach decydujących
o możliwości ruchu

-śnieg luźny - 8 godz.
-śnieg zajeżdżony - występuje
-języki śnieżne - występują
-zaspy mogą występ.- do 8 godz.
Dopuszczalne przerwy
w komunikacji do 8 godz.

W miejscach wyznaczonych:
-gołoledź - 8 godz.
-śliskość pośnieg. -10 godz.
-lodowica - 8 godz.

V

Jezdnia odśnieżona,
w miejscach zasp odśnieżony co najmniej jeden pas ruchu
z wykonaniem mijanek.
Jezdnia posypana na odcinkach decydujących
o możliwości ruchu

-śnieg luźny może zalegać- 16 godz.
-śnieg zajeżdżony -występuje
-języki śnieżne - występują
-zaspy mogą występować - 24 godz.
Dopuszczalne przerwy
w komunikacji do 24 godz.

W miejscach wyznaczonych:
-gołoledź - 8 godz.
-śliskość pośnieg. - występuje

VI

Jezdnia zaśnieżona.
Prowadzi się interwencyjne odśnieżanie w zależności od potrzeb.
Jezdnia posypana po odśnieżeniu w miejscach wyznaczonych przez ZD.

-śnieg luźny - występuje
-śnieg zajeżdżony - występuje
-nabój śnieżny - występuje
-zaspy mogą występować - 48 godz.

W miejscach wyznaczonych :
-wszystkie rodzaje śliskości
po odśnieżaniu - 2 godz.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-02-11
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe