Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Zarządzenie nr 183/12 Burmistrza Lipska

z dnia 31 grudnia 2012r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 r

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 257 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Dz.U. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz.835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz.1386, Nr 240 poz. 1429, Nr 291 poz. 1707) oraz § 11 ust. 4 Uchwały Nr XII/74/11 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lipsk na rok 2012 zarządzam, co nastepuje:

§ 1. Zwiększyć wydatki o kwotę 3.580 zł oraz zmniejszyć wydatki o 3.580 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) dochody budżetu gminy w wysokości - 16.103.566 zł; w tym dochody bieżące 16.074.560 zł i dochody majątkowe 29.006 zł;

2) wydatki budżetu gminy w wysokości - 15.595.566 zł; w tym wydatki bieżące 15.361.047 zł i wydatki majątkowe 234.519 zł;

3) nadwyżka budżetu gminy w wysokości - 508.000 zł.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Lipska


mgr Małgorzata Cieśluk


Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 183/12
Burmistrza Lipska
z dnia 31 grudnia 2012 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2012 R.

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

750

Administracja publiczna

2 903 298,00

0,00

2 903 298,00

75023

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

2 596 905,00

0,00

2 596 905,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

195 933,00

- 1 500,00

194 433,00

Własne

195 933,00

- 1 500,00

194 433,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

20 512,00

- 1 500,00

19 012,00

Własne

20 512,00

- 1 500,00

19 012,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

75 713,00

2 000,00

77 713,00

Własne

75 713,00

2 000,00

77 713,00

4300

Zakup usług pozostałych

77 400,00

500,00

77 900,00

Własne

77 400,00

500,00

77 900,00

4370

Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.

11 000,00

1 000,00

12 000,00

Własne

11 000,00

1 000,00

12 000,00

4610

Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

4 000,00

- 500,00

3 500,00

Własne

4 000,00

- 500,00

3 500,00

852

Pomoc społeczna

3 797 417,00

0,00

3 797 417,00

85219

Ośrodki pomocy społecznej

397 752,00

0,00

397 752,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

45 225,00

- 80,00

45 145,00

Własne

45 225,00

- 80,00

45 145,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

3 687,00

80,00

3 767,00

Własne

3 687,00

80,00

3 767,00

Razem:

15 595 566,00

0,00

15 595 566,00


Uzasadnienie

Po stronie wydatków dokonano przesunięć w ramach działów, zgodnie z potrzebami: w Administracji publicznej o 3.500 zł i w Pomocy społecznej o 80 zł.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-02-11
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe