Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XX/121/13 Rady Miejskiej w Jedwabnem

z dnia 17 stycznia 2013r.

w sprawie podziału Gminy Jedwabne na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 14 ust.1 i art. 16 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 113, z 2011 r. Nr 102, poz. 588, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz.889) oraz art. 12 § 2, § 11, § 12 i § 13 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112,z 2011 r. Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. Poz. 849, 951.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się podziału Gminy Jedwabne na stałe obwody głosowania, ustala ich numery, granice oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych, w sposób określony w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Jedwabnego.

§ 3. Po jednym egzemplarzu uchwały przekazuje się niezwłocznie Wojewodzie Podlaskiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Łomży.

§ 4. Do nowych, przedterminowych i uzupełniających wyborów do Rady Miejskeij w Jedwabnem oraz przedterminowych wyborów Burmistrza Jedwabnego przeprowadzonych w trakcie kadencji, w czasie której uchwała weszła w życie, stosuje się dotychczasowy podział gminy na stałe obwody głosowania.

§ 5. Na ustalenia Rady Miejskiej w Jedwabnem w sprawie obwodów głosowania wyborcom, w liczbie co najmniej 15, przysługuje prawo wniesienia skargi do komisarza wyborczego w terminie 5 dni od daty podania uchwały do publicznej wiadomości.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej


Andrzej Górski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XX/121/13
Rady Miejskiej w Jedwabnem
z dnia 17 stycznia 2013 r.

Podział Gminy Jedwabne na stałe obwody głosowania

Numer obwodu

Granice obwodu głosowania

Siedziba obwodowej komisji

Numery okręgów1

Miasto Jedwabne:
ulice: Stawiskowska, Przytulska, Wjazd, Stary Rynek, Poświętna, Łomżyńska, Szkolna, M.C. Skłodowskiej, Polna, Cmentarna, Krasickiego, Przestrzelska, Plac Jana Pawła II, Wesoła, Spółdzielcza, Piękna, Żwirki i Wigury.Urząd Miejski
w Jedwabnem
ul. Żwrki i Wigury 3
18-420 Jedwabne1, 2, 32

Wsie:
Witynie, Konopki Tłuste, Konopki Chude, Borawskie, Kajetanowo, Chrostowo, Siestrzanki, Przestrzele, Kucze Wielkie, Kucze Małe, Kuczewskie, Grądy Małe, Grądy Wielkie, Kotowo-Plac, Kotowo Stare, Rostki.


Szkoła Podstawowa
w Jedwabnem
ul. Wojska Polskiego 17
18-420 Jedwabne


6, 7, 83

Wsie:
Nadbory, Biodry, Biodry Kolonia, Kąty, Chyliny, Mocarze, Brzostowo, Pluty, Bartki, Koniecki, Kamianki, Makowskie, Burzyn, Szostaki.


Remiza OSP
w Burzynie
ul. Cmentarna 5
18-420 Jedwabne


9, 10, 114

Wsie:
Kosaki-Turki, Orlikowo, Olszewo-Góra, Karwowo-Wszebory, Kubrzany, Pawełki, Stryjaki, Biczki, Janczewo, Kaimy, Korytki, Pieńki Borowe.


Miejsko Gminny Ośrodek Kultury
w Jedwabnem
ul. Piękna 8
18-420 Jedwabne


12, 13, 14

5

Miasto Jedwabne:
Wojska Polskiego, Kościuszki, Sadowa, Ogrodowa, 3-go Maja, Mickiewicza, Nowa, Konopnickiej, Rembielińskiego, Plac 250-lecia, Raginisa, Kiepury, Bronaki - Pietrasze, Grabnik, Nowa Wieś, Janczewko, Kotówek, Bronaki - Olki.


Publiczne Gimnazjum
w Jedwabnem
ul. Mickiewicza 2
18-420 Jedwabne


4, 5, 15

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-02-11
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe