Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Zarządzenie nr 20/2013 Wojewody Podlaskiego

z dnia 8 lutego 2013r.

zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Podlaskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu w Białymstoku

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. Nr 31, poz. 206, z 2010 r. Nr 40, poz. 230 oraz z 2011 r.Nr 22, poz. 114, Nr 92, poz. 529, Nr 163, poz. 981 i Nr 185, poz. 1092) zarządza się, co następuje:

§ 1. W załączniku do statutu Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku, stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 55/09 Wojewody Podlaskiego z dnia 19 maja 2009 r. w sprawie nadania statutu Podlaskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu w Białymstoku (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 128, poz. 1437 i Nr 219, poz. 2489, z 2010 r. Nr 288, poz. 3692, z 2011 r. Nr 27, poz. 374 oraz z 2012 r. poz. 3642), uchyla się pkt 2.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Wojewoda Podlaski


Maciej Żywno

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-02-11
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe