Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XVIII/167/12 Rady Gminy Zawady

z dnia 19 grudnia 2012r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2012 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz.1591; zm.: Dz.U. z 2002r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz.1271 i Nr 214 poz.1806; z 2003r. Nr 80 poz.717, Nr 162 poz.1568; z 2004r. Nr 102 poz.1055, Nr 116 poz.1203 i Nr 167 poz.1759, z 2005r. Nr 172 poz.1441 i Nr 175 poz.1457, z 2006r. Nr 17 poz.128 i Nr 181 poz.1337, z 2007r.: Nr 48 poz.327, Nr 138 poz.974 i Nr 173 poz.1218; z 2008r. Nr 180 poz.1111, Nr 223 poz.1458, z 2009r.: Nr 52 poz.420, Nr 157 poz.1241, z 2010r. Nr 28 poz.142 i poz.146, Nr 40 poz.230, Nr 106 poz.675, z 2011r.: Nr 21 poz.113, Nr 117 poz.679, Nr 134 poz.777, Nr 149 poz.887, Nr 217 poz.1281) oraz art.211, art.212 i art.217 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz.1240, zm. Dz.U. z 2010r. Nr 28 poz.146, Nr 96 poz.620, Nr 123 poz.835, Nr 152 poz.1020, Nr 238 poz.1578, Nr 257 poz.1726, z 2011r. Nr 201 poz.1183, Nr 185 poz.1092, Nr 234 poz.1386, Nr 291 poz.1707, Nr 240 poz.1429) uchwala się, co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 3 do uchwały budżetowej na 2012 rok w zakresie limitu wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2012 roku - zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 5 do uchwały budżetowej na 2012 rok w zakresie zestawienia planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2012 roku - zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wprowadza się zmiany w załączniku planu dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów i wydatków oświatowych jednostek budżetowych w 2012 roku według załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) plan dochodów ogółem 14 140 045 zł, z tego:

a) bieżące w kwocie 11 354 655 zł;

b) majątkowe w kwocie 2 785 390 zł;

2) plan wydatków ogółem: 13 192 199 zł, z tego:

a) bieżące w kwocie 9 194 899 zł;

b) majątkowe w kwocie 3 997 300 zł;

3) nadwyżkę budżetu w wysokości 947 846 zł przeznacza się na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek.

§ 7. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Zawady


Zdzisław Kapica


Załącznik do Uchwały Nr XVIII/167/12
Rady Gminy Zawady
z dnia 19 grudnia 2012 r.

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika


infoRgrafika


infoRgrafika


infoRgrafika


infoRgrafika


infoRgrafika


infoRgrafika


infoRgrafika


infoRgrafika


infoRgrafika


infoRgrafika


infoRgrafika


infoRgrafika


infoRgrafika


infoRgrafika


infoRgrafika


infoRgrafika


infoRgrafika

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-02-12
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe