Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XIX/112/2012 Rady Gminy Nowe Piekuty

z dnia 19 grudnia 2012r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2013

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "d" oraz lit. "i" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.), ustawyz dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych(Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art.242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Gminy Nowe Piekuty uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu w wysokości 13.406.033 zł, z tego :

- bieżące w wysokości12.499.033 zł,

- majątkowe w wysokości907.000 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 1

§ 2. Wydatki budżetu w wysokości 13.262.071 zł, z tego :

- bieżące w wysokości11.338.010 zł,

- majątkowe w wysokości1.924.061 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości - 60.000 zł,

2) na zarządzanie kryzysowe - 60.000 zł,

§ 4. 1. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2013 zgodnie
z Załącznikiem nr 3

2. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z Załącznikiem nr 4

§ 5. 1. Nadwyżkę budżetu Gminy w wysokości 143.962 zł z przeznaczeniem na planowaną spłatę rat kredytów w kwocie 143.962 zł

§ 6. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 1.066.960 zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1.210.922 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 5

§ 7. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu- w kwocie 400.000 zł;

2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 1.066.960zł;

§ 8. 1. Ustala się dochody w kwocie 43.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 41.800 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 1.200 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

3. Ustala się dochody w kwocie 5.500 zł i wydatki w kwocie 5.500 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska

4. Ustala się dochody w kwocie 150.000 zł i wydatki w kwocie 150.000 zł związane
z realizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zgodnie z art. 6r ust. 2.

§ 9. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 1.143.503 zł, zgodnie z załącznikiemnr 6.

2. Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustala się w wysokości 2.000 zł.

§ 10. 1. Dotacje udzielane z budżetu gminy dla jednostek sektora finansów publicznych oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 11. Upoważnia się Wójta Gminy do :

1. Zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:

a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu- w kwocie 400.000 zł;

b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów - w kwocie 1.066.960zł ;

2. Zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;

3. Dokonywania zmian w planie wydatków w zakresie polegającym na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działów z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;

4. Dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych, polegających na przenoszeniu planowanych wydatków między zadaniami z wyłączeniem rozszerzania ich zakresu rzeczowego oraz wprowadzania nowych zadań;

5. Przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków;

6. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 12. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku i podlega publikacjiw Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Andrzej Radziszewski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIX/112/2012
Rady Gminy Nowe Piekuty
z dnia 19 grudnia 2012 r.

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX/112/2012
Rady Gminy Nowe Piekuty
z dnia 19 grudnia 2012 r.

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIX/112/2012
Rady Gminy Nowe Piekuty
z dnia 19 grudnia 2012 r.

infoRgrafika


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIX/112/2012
Rady Gminy Nowe Piekuty
z dnia 19 grudnia 2012 r.

infoRgrafika


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIX/112/2012
Rady Gminy Nowe Piekuty
z dnia 19 grudnia 2012 r.

infoRgrafika


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XIX/112/2012
Rady Gminy Nowe Piekuty
z dnia 19 grudnia 2012 r.

infoRgrafika


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XIX/112/2012
Rady Gminy Nowe Piekuty
z dnia 19 grudnia 2012 r.

infoRgrafika

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-02-12
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe