reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVII/123/2012 Rady Gminy Sokoły

z dnia 27 grudnia 2012r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok

Na podstawie art.18 ust. 1 i ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 96, poz. 620, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726; z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707; z 2012 poz. 1456, poz. 1530, poz. 1548) Rada gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w budżecie gminy polegających na:

a) zmianie w planie dochodów, zgodnie z załącznikiem Nr 1. Po dokonanych zmianach plan dochodów wynosi 17.451.132 zł, w tym: dochody bieżące 15.674.851 zł, dochody majątkowe 1.776.281 zł.

b) zmianie w planie wydatków, zgodnie załącznikiem Nr 2.Po dokonanych zmianach plan wydatków wynosi 18.251.132 zł, w tym: wydatki bieżące 14.509.448 zł, majątkowe 3.741.684 zł. Deficyt budżetu w wysokości 800.000 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów, które będą przeznaczone nasfinansowanie planowanego deficytu w wysokości 800.000 zł.

§ 2. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 3 wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2012 r. do uchwały budżetowej Nr XII/73/2011 Rady Gminy Sokoły z dnia 29 grudnia 2011 roku, który stanowi załącznik Nr 3.

§ 3. Załącznik Nr 4 (plan przychodów i rozchodów budżetu gminy) do uchwały budżetowej Nr XII/73/2011 Rady Gminy Sokoły z dnia 29 grudnia 2011 roku brzmi zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. Załącznik Nr 5 (zestawienie planu dotacji), do uchwały budżetowej Nr XII/73/2011 Rady Gminy Sokoły z dnia 29 grudnia 2011 roku brzmi zgodnie z zał. Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Hanna Maria Kurzyna


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII/123/2012
Rady Gminy Sokoły
z dnia 27 grudnia 2012 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVII/123/2012
Rady Gminy Sokoły
z dnia 27 grudnia 2012 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVII/123/2012
Rady Gminy Sokoły
z dnia 27 grudnia 2012 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2012 roku

Dział

Rozdział

Nazwa zadania inwestycyjnego

Rok rozp.

Jednostka organizacyjna realizująca zadanie

Wartość kosztorysowa zadania

Środki wynikające z planu na 2012 r. ogółem

w tym:

Zak.

środki własne budżetowe

kredyty

pożyczki

środki unijne

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I.

0

0

0

0

0

II. Zadania inwestycyjne

Urząd Gminy

4 261 237

3 542 978

1 901 697

0

0

1 641 281

010

01010

wodociągi - opracowanie dokumentacji

2012

Urząd Gminy

60 000

50 000

50 000

900

90095

- opracowanie dokumentacji poletka

2012

Urząd Gminy

50 000

20 000

20 000

630

63095

Budowa kładki edukacyjnej wraz infrastrukturą turystyczną i techniczną w obrębie wsi Waniewo i Narwiańskiego Parku Narodowego

2012

Urząd Gminy

3 293 000

2 917 733,00

1 527 767

1 389 966

2012

0,00

900

90015

Oświetlenie uliczne

2012

Urząd Gminy

30 000

10 000,00

10 000

921

92116

Biblioteka w Sokołach opracowanie dokumentacji

2012

Urząd Gminy

200 000

10 000,00

10 000

801

80101

Plac zabaw Szkoła Podstawowa Bruszewo

2012

Urząd Gminy

50 000

20 000,00

20 000

801

80101

Plac zabaw Szkoła Podstawowa Kowalewszczyzna

2012

Urząd Gminy

50 000

15 000,00

15 000

900

90002

Rekultywacja składowiska odpadów + sortownia

2012

Urząd Gminy

50 000

15 000,00

15 000

900

90095

Odmulenie stawu na wyrobisku po pospółce oraz rekultywacja działki poprzez założenie zieleni wraz z budową małej architektury w miejscowości Nowe Racibory

2012

Urząd Gminy

65 217

48 020,00

23 021

24 999

900

90095

Odmulenie stawu oraz rekultywacja działki poprzez założenie zieleni wraz z budową małej architektury w miejscowości Chomice

2012

Urząd Gminy

73 020

57 180,00

32 290

24 890

926

92601

Rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na szatnię wraz z sanitariatami oraz wykonanie i montaż trybun wraz z siedziskami przy boisku piłkarskim na działce nr 1/2 przy ul. Nowy Świat w Sokołach

2012

Urząd Gminy

450 000

380 045,00

178 619

0

201 426

OGÓŁEM:

4 261 237

3 542 978

1 901 697

0

0

1 641 281


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVII/123/2012
Rady Gminy Sokoły
z dnia 27 grudnia 2012 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2012 r.

Lp.

Treść

Klasyfikacja
§

Kwota

1

2

3

4

Przychody ogółem:

1 300 000,00

1

Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym

9520

1 300 000,00

Rozchody ogółem:

500 000,00

1

Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów

9920

500 000,00

Kredyt długoterminowy przeznaczony będzie na:

sfinansowanie planowanego deficytu 800.000 zł,

na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów 500.000 zł


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVII/123/2012
Rady Gminy Sokoły
z dnia 27 grudnia 2012 r.

Dotacje

Dla jednostek sektora fin. publ.

Dla jednostek spoza sektora fin. publ.

Lp.

Podmiot dotowany

Celowa

Podmiotowa

Przedmiotowa

Lp.

Nazwa zadania lub podmiot

Celowa

Podmiotowa

Przedmiotowa

1.

Biblioteki

93000

1.

Upowszechnianie sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych

35000

2.

Domy i Ośrodki Kultury

245000

2.

Prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych

10000

3.

Starostwo powiatowe

400000

3.

Prowadzenie Szkoły Podstawowej w Kowalewszczyźnie

314881

4.

Urząd Marszałkowski

30000

4.

Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych

3000

Ogółem

430000

338000

48000

314881

0

Łącznie dotacje

1130881


Uzasadnienie

Na podstawie pisma Nr ST3/4822/1/DWX/2012 z dnia 20 grudnia 2012 r. Minister Finansów przyznał Gminie Sokoły ze środków rezerwy subwencji ogólnej kwotę 11.935 zł .

Ponadto w wyniku rozliczeń inwestycji z udziałem środków unijnych po podpisaniu aneksów do umów dokonano zmian w dochodach i wydatkach.

Ogółem zatem zwiększa się dochody o 73.435 zł i wynoszą one 17.451.132 zł, w tym dochody bieżące 15.674.851 zł i majątkowe 1.726.281 zł.

Zwiększeniu ogólnemu o kwotę 73.435 zł ulegają również wydatki, które po dokonanych zmianach wynoszą 18.251.132 zł, w tym wydatki bieżące 14.509.448 zł i majątkowe 3.741.684 zł.

Zmiany dotyczą między innymi konsekwencji wzrostu dotacji oraz zwiększenia kwot na wynagrodzenia i pochodne, oraz zmian w poszczególnych paragrafach ujętych w załączniku Nr 2 do uchwały.

Nie zmienia się deficyt budżetowy.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Elżbieta Lis

doradca podatkowy, partner w Andersen Tax & Legal, Poland

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama