Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXVII/148/12 Rady Gminy Dobrzyniewo Duże

z dnia 28 grudnia 2012r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrzyniewo Duże na rok 2013

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2. pkt 4, pkt 9 lit. "d" oraz lit. "i" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 25.116.476 zł, z tego:

1) bieżące w wysokości 22.186.260 zł;

2) majątkowe w wysokości 2.930.260 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 23.486.654 zł, z tego:

1) bieżące w wysokości 20.396.794 zł;

2) majątkowe w wysokości 3.089.860 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy :

1) ogólną w wysokości 232.002 zł;

2) celową w wysokości 54.459 zł, z przeznaczeniem na : zarządzanie kryzysowe.

§ 4. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2013 zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 5. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 1.629.822 zł z przeznaczeniem na:

1) planowaną spłatę kredytów w kwocie - 1.559.064 zł;

2) zaciąganych pożyczek w kwocie - 70.758 zł.

§ 6. Łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1.629.822 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4

§ 7. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na :

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 2 000 000 zł;

2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytóww kwocie 1.629.822 zł.

§ 8. Kwotę wydatków przypadających do spłaty w 2013 roku , zgodnie z zawartą umową z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Gminę w kwocie 25 000 zł.

§ 9. 1. Ustala się dochody w kwocie 99 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 96 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 3 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 10. Ustala się dochody w kwocie 8.000 zł i wydatki w kwocie 8.000 zł związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

§ 11. Przeznacza się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

§ 12. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 13. Upoważnia się Wójta do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na :

a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 2 000 000 zł,

b) spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 1.629.822 zł;

2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;

3) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędne dla zapewnienia ciągłości i działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;

4) dokonywania zmian w planie wydatków, w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy i wydatków majątkowych - z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;

5) dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych, polegających na przenoszeniu planowanych wydatków między zadaniami z wyłączeniem rozszerzania ich zakresu rzeczowego oraz wprowadzania nowych zadań;

6) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków;

7) przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków;

8) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Mirosław Kłosek


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVII/148/12
Rady Gminy Dobrzyniewo Duże
z dnia 28 grudnia 2012 r.

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVII/148/12
Rady Gminy Dobrzyniewo Duże
z dnia 28 grudnia 2012 r.

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVII/148/12
Rady Gminy Dobrzyniewo Duże
z dnia 28 grudnia 2012 r.

infoRgrafika


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVII/148/12
Rady Gminy Dobrzyniewo Duże
z dnia 28 grudnia 2012 r.

infoRgrafika


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXVII/148/12
Rady Gminy Dobrzyniewo Duże
z dnia 28 grudnia 2012 r.

Wykaz dotacji udzielanych z budżetu gminy na 2013 rok.

Dotacje

Dla jednostek sektora finansów publicznych

Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Lp

Podmiot dotowany

celowa

podmiotowa

przedmiotowa

Lp.

Nazwa zadania lub podmiotu

celowa

podmiotowa

przedmiotowa

1

Powiat białostocki

1.250.000,00

-

-

1.

Rozpowszechnianie sportu na terenie gminy70.000,00--

2

Gminne Centrum Kultury


44 000,00


390.770,00


-

2.

Dotacja dla niepublicznej placówki oświatowej322.000,00

4

Gminna Biblioteka Publiczna


-


83.600,00


-

Ogółem

1.294.000,00

892.272,00

-

70.000,00

322.000,00

-

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-02-12
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe