Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXII/262/2012 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny

z dnia 28 grudnia 2012r.

w sprawie zmian w budżecie 2012 r

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U z 2001r., Nr 142 poz.1591; z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 214, poz.1806; z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568; z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz 1441 i Nr 175, poz.1457,z 2006r. Nr 17, poz.128, Nr 175, poz. 1457, Nr 181, poz.1337 oraz z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218 z 2008 r Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117 poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217 poz. 1281, z 2012 r. poz.567) oraz art. 211, art.212, art.217, art. 235 i art.236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240, z 2010r. Nr 28, poz.146, Nr 96, poz.620, Nr 123, poz.835, Nr 152, poz.1020, Nr 96, poz.620, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz.1726; z 2011r. Nr 185, poz.1092, Nr 201, poz.1183, Nr 234, poz.1386, Nr 240, poz.1429, Nr 291, poz.1707) Rada Gminy Juchnowiec Kościelny uchwala co następuje:

§ 1. Zmienia się plan dochodów budżetu, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały

§ 2. Zmienia się plan wydatków budżetu, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3. Po dokonanych zmianach plan budżetu na 2012 rok jest następujący:

1) plan dochodów budżetu ogółem: 41.361.721 zł w tym: bieżące 38.035.702 zł, majątkowe 3.326.019zł,

2) plan wydatków budżetu ogółem: 45.305.476 zł w tym: bieżące 33.907.185 zł, majątkowe 11.398.291zł,

3) planowany deficyt budżetu: 3.943.755 zł.

4) Planowany deficyt zostanie pokryty następującymi przychodami:

- z kredytu i pożyczki 1.812.267 zł

- wolne środki 2.131.488 zł

§ 4. Objaśnienie dokonanych zmian stanowi załącznik Nr 3 do uchwały.

§ 5. Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XIII/110/2011 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia
28 grudnia 2011 roku "Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Juchnowiec Kościelny w 2012 roku" przyjmuje treść jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Juchnowiec Kościelny.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Bożena Ewa Jakończuk


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXII/262/2012
Rady Gminy Juchnowiec Kościelny
z dnia 28 grudnia 2012 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII/262/2012
Rady Gminy Juchnowiec Kościelny
z dnia 28 grudnia 2012 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXII/262/2012
Rady Gminy Juchnowiec Kościelny
z dnia 28 grudnia 2012 r.

I. DOCHODY

Zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 173.095 zł

- zwiększa się plan dochodów o kwotę 145.837 zł w dziale Różne rozliczenia, rozdziale Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego z tytułu: zwiększenia subwencji oświatowej w kwocie 122.086 zł oraz otrzymania środków z rezerwy oświatowej w kwocie 23.751 zł. Kwota subwencji oświatowej po zmianach wynosi 10.413.830 zł

- zwiększa się plan dochodów o kwotę 27.258 zł z tytułu przyznania dofinansowania ze środków rezerwy subwencji ogólnej dla Gminy, zgodnie z Pismem Ministerstwa Finansów z dnia 20 grudnia 2012 r. Nr ST3/4822/1/DWX/2012.

II. WYDATKI

Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 173.095 zł

Transport i łączność

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 70.000 zł, środki te przeznacza się na wydatki związane z odśnieżaniem dróg gminnych,

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 27.258 zł na dofinansowanie funkcjonowania transportu zbiorowego na terenie Gminy Juchnowiec Kościelny.

Oświata i wychowanie

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 10.000 zł na dotację podmiotową dla Niepublicznego Przedszkola "Kraina Dziecka" w Ignatkach-Osiedlu.

Gospodarka komunalna

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 65.837 zł, które przeznacza się na zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulic, placów i dróg.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXII/262/2012
Rady Gminy Juchnowiec Kościelny
z dnia 28 grudnia 2012 r.
Zalacznik4.pdf

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-02-12
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe