Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Zarządzenie nr 57.2012 Wójta Gminy Szypliszki

z dnia 7 grudnia 2012r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 44 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 201, poz. 1183, Nr 185, poz. 1092, Nr 234, poz. 1386, Nr 291, poz. 1707, Nr 240, poz. 1429) oraz Uchwały Nr XIV/91/2012 Rady Gminy Szypliszki z dnia 10 stycznia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szypliszki na rok 2012, wprowadza się zmiany w budżecie gminy na 2012 rok:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych- zgodnie z TABELĄ NR 1, (stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia):

- Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 27 969 zł

- Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 27 969 zł

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) Plan dochodów ogółem 13 850 917 zł z tego:

- dochody bieżące 12 203 830 zł

- dochody majątkowe 1 647 087 zł

2) Plan wydatków ogółem 14 448 237 zł z tego:

- na wydatki bieżące 11 842 655 zł

- na wydatki majątkowe 2 605 582 zł

§ 3. Deficyt budżetu w wysokości 597 320 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- zaciąganych kredytów w kwocie- 597 320 zł,

§ 5. Objaśnienia dokonywanych zmian w budżecie zawarte są w załączniku Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wójt Gminy


mgr inż. Mariusz Grygieńć


Tabela Nr 1 (Załącznik Nr 1) do Zarządzenia Nr 57.2012
Wójta Gminy Szypliszki
z dnia 7 grudnia 2012 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2012 rok

Rodzaj: Własne

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

600

Transport i łączność

997 960,00

0,00

997 960,00

60016

Drogi publiczne gminne

747 960,00

0,00

747 960,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

27 150,00

- 5 000,00

22 150,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

126 000,00

5 000,00

131 000,00

700

Gospodarka mieszkaniowa

446 900,00

0,00

446 900,00

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

446 900,00

0,00

446 900,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

26 000,00

3 500,00

29 500,00

4300

Zakup usług pozostałych

69 100,00

600,00

69 700,00

4480

Podatek od nieruchomości

230 000,00

- 2 400,00

227 600,00

4500

Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

5 300,00

- 700,00

4 600,00

4530

Podatek od towarów i usług (VAT).

51 000,00

- 1 000,00

50 000,00

750

Administracja publiczna

1 684 863,00

0,00

1 684 863,00

75023

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

1 469 200,00

- 3 635,00

1 465 565,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

110 900,00

- 7 000,00

103 900,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

116 000,00

- 5 645,00

110 355,00

4370

Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.

9 000,00

1 300,00

10 300,00

4430

Różne opłaty i składki

34 538,00

2 700,00

37 238,00

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

18 962,00

5 010,00

23 972,00

75095

Pozostała działalność

128 663,00

3 635,00

132 298,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

2 040,00

300,00

2 340,00

4430

Różne opłaty i składki

3 506,00

2 700,00

6 206,00

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

1 094,00

635,00

1 729,00

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

129 660,00

0,00

129 660,00

75412

Ochotnicze straże pożarne

124 160,00

0,00

124 160,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

16 700,00

612,00

17 312,00

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

1 641,00

- 612,00

1 029,00

801

Oświata i wychowanie

5 275 155,00

0,00

5 275 155,00

80113

Dowożenie uczniów do szkół

321 487,00

0,00

321 487,00

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

7 810,00

- 800,00

7 010,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

22 880,00

- 612,00

22 268,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

2 230,00

- 1 000,00

1 230,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

142 267,00

1 800,00

144 067,00

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

2 462,00

612,00

3 074,00

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

67 900,00

0,00

67 900,00

90015

Oświetlenie ulic, placów i dróg

30 400,00

0,00

30 400,00

4260

Zakup energii

27 400,00

- 1 500,00

25 900,00

4300

Zakup usług pozostałych

3 000,00

1 500,00

4 500,00

926

Kultura fizyczna

14 801,00

0,00

14 801,00

92695

Pozostała działalność

14 801,00

0,00

14 801,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

8 000,00

1 700,00

9 700,00

4300

Zakup usług pozostałych

3 800,00

- 1 700,00

2 100,00

Razem:

12 152 679,00

0,00

12 152 679,00

Wójt Gminy


mgr inż. Mariusz Grygieńć


Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 57.2012
Wójta Gminy Szypliszki
z dnia 7 grudnia 2012 r.

Objaśnienia zmian dokonywanych w budżecie gminy

Celem zabezpieczenia środków na właściwą realizację zadań dokonuje się niezbędnych zmian w planie wydatków bieżących.

Zmniejszeniu ulega plan wydatków w paragrafach, gdzie środki nie zostaną wykorzystane.

Zwiększa się plan wydatków z przeznaczeniem na najpilniejsze potrzeby.

Mając na względzie przepisy w zakresie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dokonano przeliczenia wysokości odpisu na rok 2012 według faktycznej liczby zatrudnionych. Dokonuje się zmian w budżecie w kwotach odpisu.

Wójt Gminy


mgr inż. Mariusz Grygieńć

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-02-12
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe