reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Sprawozdanie Starosty Monieckiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla powiatu monieckiego w 2012 roku

Komisja Bezpieczeństwa i Porządku dla powiatu monieckiego została utworzona na podstawie art. 38a ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.). Komisja realizuje zadania Starosty w zakresie zwierzchnictwa nad powiatowymi służbami, inspekcjami i strażami oraz zadania określone w ustawach w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli.

Do zadań Komisji należy:

1) ocena zagrożeń porządku i bezpieczeństwa obywateli na terenie powiatu;

2) opiniowanie pracy Policji i innych powiatowych służb, inspekcji i straży, a także jednostek organizacyjnych wykonujących na terenie powiatu zadania z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli;

3) przygotowanie projektu powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli;

4) opiniowanie projektów innych programów współdziałania Policji i innych powiatowych służb, inspekcji i straży oraz jednostek organizacyjnych wykonujących na terenie powiatu zadania z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli;

5) opiniowanie projektu budżetu powiatu w zakresie zadań dotyczących porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli;

6) opiniowanie projektów aktów prawa miejscowego i innych dokumentów w sprawach związanych z wykonywaniem zadań obejmujących bezpieczeństwo i porządek publiczny;

7) opiniowanie zleconych przez Starostę innych zadań dotyczących porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli.

W ubiegłym 2012 roku Komisja Bezpieczeństwa i Porządku dla powiatu monieckiego zwołana została dnia 26 czerwca 2012 roku. Posiedzenie poświęcone było przedstawieniu propozycji działań profilaktyczno - prewencyjnych zmierzających do zapewnienia bezpiecznego letniego wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Bezpieczne wakacje 2012" w powiecie monieckim. Uczestnicy spotkania poinformowali o sposobach realizacji w/w działań, których cel miał zostać osiągnięty przede wszystkim poprzez: organizowanie spotkań, pogadanek, kolportaż materiałów edukacyjnych, przeprowadzanie kontroli oraz prowadzenie na szeroką skalę akcji informacyjnej na temat zagrożeń i sytuacji niebezpiecznych, które mogą wystąpić podczas wakacji. Efekt podjętych czynności przedstawia się następująco:

W ramach zapewnienia bezpiecznego wypoczynku Komenda Powiatowa Policji w Mońkach przeprowadziła przed rozpoczęciem i w trakcie wakacji łącznie 69 działań informacyjno - edukacyjnych, w których udział wzięło 1914 osób. Przeprowadzono 28 kontroli miejsc letniego wypoczynku dzieci i młodzieży oraz zabezpieczano 13 imprez masowych. Bezpieczeństwo na kąpieliskach i akwenach wodnych zapewniały patrole prowadzone w okresie od 1 lipca do do 31 sierpnia 2012 roku. Podczas festynów osiedlowych w spotkaniach o charakterze edukacyjno - profilaktycznym wykorzystywano maskotkę monieckiej policji lwa LeoMońka. W zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowym, związanego z okresem wzmożonego ruchu turystycznego przeprowadzono łącznie 24 działania w tym: 4 działania pod nazwą "Prędkość", 3 działania pn. "Trzeźwy poranek", 2 działania pn. "Alkohol i narkotyki", 1 działanie pn. "Bus", 1 działanie pn. "Truck", 1 działanie pn. "Bezpieczna 65", 3 działania pn. "Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego", 10 działań pn. "Bezpieczny rowerzysta", 1 działanie pn. "Pasy".

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Mońkach w tym okresie skontrolowała 2 obiekty, przeprowadziła 13 prelekcji z zakresu bezpieczeństwa pożarowego i dokonała 12 pokazów sprzętu.

W ramach akcji "Wakacje 2012" Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mońkach podjął działania profilaktyczne w obszarze bezpieczeństwa w miejscu wypoczynku i zamieszkania. Pracownicy Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej przeprowadzili 8 kompleksowych kontroli w zakresie oceny stanu sanitarnego placówek wypoczynku dzieci i młodzieży oraz 7 kontroli w zakresie wyżywienia uczestników wypoczynku w tym oceniono 5 jadłospisów. Podczas kontroli sprowadzono wyposażenie techniczne budynków, mikroklimat i stan sanitarno - techniczny pomieszczeń mieszkalnych, stołówek i sanitariatów oraz terenu rekreacyjnego otaczającego obiekty. Po zakończonych kontrolach sporządzono łącznie 15 protokołów i wydano 15 decyzji umarzających, nieprawidłowości nie stwierdzono, mandatów karnych nie nałożono. Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna organizowała również pogadanki w miejscach zorganizowanego wypoczynku, na których uczestnikom i organizatorom rozdawano materiały informacyjno - edukacyjne dotyczące profilaktyki chorób przenoszonych przez kleszcze, szkodliwości promieni UV, zasad bezpiecznego spożywania surowych warzyw i owoców oraz szkodliwości dymu tytoniowego. Działania objęły 197 osób przebywających na 8 turnusach letniego wypoczynku (3 w formie kolonii, 2 w formie półkolonii, 2 obozach sportowych oraz jednym obozie wędrownym). PSSE razem z Komendą Powiatową Policji i Monieckim Ośrodkiem Kultury przeprowadziła dwie narady robocze dotyczące podziału zadań oraz określenia zakresu tematycznego działań informacyjno - edukacyjnych poszczególnych instytucji podczas organizowanych wspólnie festynów osiedlowych. Tematyka pogadanek na imprezach dla dzieci i młodzieży obejmowała mi.in. zdrowe odżywianie, aktywność fizyczną, prawidłowe zachowanie się podczas zabawy nad wodą, na ulicy, w lesie, na placu zabaw, w czasie prac polowych, higieny osobistej oraz higieny spożywania posiłków. Na festyn inaugurujący wakacje do współpracy zaproszono przedstawicieli Biebrzańskiego Parku Narodowego oraz Klubu Płetwonurków "Meander" z Goniądza, którzy omówili zagadnienia dotyczące zachowań nad wodą oraz bezpiecznego korzystania ze sprzętu pływającego.

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Mońkach w ramach akcji "Bezpieczne wakacje 2012" dokonał siedmiu kontroli obiektów budowlanych zgłoszonych jako bazy letniego wypoczynku dzieci i młodzieży. Kontrola obejmowała sprawdzenie elementów obiektów mogących wpłynąć na stan technicznej sprawności i wartości użytkowej. Stwierdzono, iż obiekty użytkowane są zgodnie z przeznaczeniem a zarządcy posiadają aktualną książkę eksploatacji. W miesiącu lipcu i sierpniu przeprowadzono również kontrolę 13 zgłoszonych placów zabaw, w ramach której dokonano oględzin piaskownic, huśtawek, drabinek itp. W wyniku kontroli stwierdzono, iż obiekty małej architektury są utrzymane w należytym stanie technicznym i użytkowane zgodnie z przeznaczeniem.

Dyrektor Pływalni Powiatowej w Mońkach nie prowadził zorganizowanego letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży. Pływalnia pracowała zgodnie z regulaminem organizacyjnym.

Dyrektorzy Zespołów Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach i Goniądzu dokonali kontroli stanu technicznego oraz wyposażenia obiektów wykorzystywanych w okresie wakacji jako schroniska. Wychowawcy klas przeprowadzili pogadanki informacyjno - edukacyjne z młodzieżą nt. bezpieczeństwa podczas letniego wypoczynku, procedur postępowania w sytuacjach zagrożenia oraz bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Dyrektor Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego "Promyk" w Goniądzu w ramach działań profilaktyczno - prewencyjnych przeprowadził spotkania, na których omówił wychowankom zasady bezpiecznego pobytu podczas wyjazdów oraz zagrożenia i sposoby reagowania na nie podczas podróży na terenie kraju i za granicą. Dodatkowo sprawdzono stan techniczny sprzętu sportowego znajdującego się na terenie posesji ośrodka oraz prowadzono prewencyjny monitoring placówki.

Burmistrz Moniek w celu zapewnienia bezpiecznego wypoczynku dzieciom i młodzieży podejmował działania w kilku aspektach. W aspekcie przygotowania pod względem techniczno - sanitarnym obiektów letniego wypoczynku zlecił kontrolę szkolnego schroniska młodzieżowego w Masiach, gdzie nie stwierdzono zaniedbań i uchybień pod względem ewentualnego zakwaterowania mieszkańców. W aspekcie działalności informacyjno - edukacyjnej w Zespole Szkół Nr 1 w Mońkach wszystkie klasy uczestniczyły w pogadankach z wychowawcami na temat bezpiecznych wakacji a dodatkowo w klasach I - III odbyły się spotkania z przedstawicielami Komendy Powiatowej Policji i Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej. Szkoła Podstawowa Nr 2 przeprowadziła konkurs pt. "Bądźmy bezpieczni" pod patronatem KPP w Mońkach. W ramach organizowanych we własnym zakresie imprez wypoczynkowych przeprowadzono "Wakacyjną Akcję Lato 2012" skierowaną do dzieci spędzających wakacje w domu. Podczas festynów osiedlowych dzieci i młodzież mogły uczestniczyć w grach, zabawach i konkursach, których celem było nie tylko zapewnienie rozrywki, ale również zachęcenie do aktywnego i bezpiecznego spędzania wolnego czasu. W m. Kropiwnica i Kulesze, oprócz licznych atrakcji, dzieci i młodzież uczestniczyły w warsztatach z Policją. Kontrole stanu technicznego urządzeń oraz sprzętu na osiedlowych placach zabaw dokonywane były kompleksowo w okresie wiosenno - jesiennym ze szczególnym nasileniem okresu wakacyjnego. Wspólne kontrole służb nie wykazały nieprawidłowości.

Burmistrz Goniądza w celu zapewnienia bezpiecznego wypoczynku dzieci i młodzieży zorganizował spotkanie, na którym uczestnicy wspólnie z przedstawicielami Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku, Komendy Powiatowej Policji w Mońkach, Posterunku Policji w Goniądzu, Biebrzańskiego Parku Narodowego i Klubu Płetwonurków "Meander" mogli zapoznać się z zasadami bezpieczeństwa w pobliżu kąpielisk oraz pod wodą a także odbyć instruktarz zakładania kamizelki ratunkowej. W ramach warsztatów rozstrzygnięto konkurs plastyczny pt. "Nie uzależniam" zorganizowany przez Stowarzyszenie Zdrowie i Trzeźwość pod patronatem Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W miesiącu lipcu na plaży miejskiej w Goniądzu przy współudziale KWP, KPP Gminnego Ośrodka Kultury w Goniądzu i Ochotniczej Straży Pożarnej w Goniądzu zorganizowano grę plenerową "Młodzi detektywi". Podczas zabawy uczestnicy zdobywali szereg umiejętności niezbędnych w sytuacji gdy liczą się sekundy podczas ratowania życia ludzkiego. Miejsca przebywania dzieci i młodzieży nadzorowane były przez odpowiednie służby i inspekcje a imprezy odbywające się na terenie gminy Goniądz zabezpieczała policja i organizator.

Burmistrz Knyszyna w ramach "Bezpiecznych wakacji 2012" zorganizował "Akcję Lato" skierowaną do dzieci klas 0 - IV. Młodzież szkolna brała udział w wyjeździe do m. Strękowa Góra w ramach projektu "Historia życiem pisana". Zorganizowano również wyjazd do Lwowa w ramach Międzynarodowej Wymiany Polsko - Ukraińskiej. Dokonano szczegółowej kontroli stanu technicznego urządzeń oraz sprzętu na osiedlowych placach zabaw.

Wójt Gminy Jaświły wspólnie z przedstawicielami policji przeprowadził działania informacyjno - edukacyjne dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum na temat bezpiecznego wypoczynku letniego oraz odpowiedzialności karnej nieletnich. Również pod patronatem Wójta przeprowadzono konkurs "Mały turniej wiedzy o bezpieczeństwie" przeznaczony dla uczniów klas 0 - III. Wolny czas dzieci i młodzieży z tereny gminy Jaświły i okolic urozmaicały rozgrywki sportowe organizowane na kompleksie boisk "Orlik". Dokonano również kontroli stanu technicznego urządzeń oraz sprzętu na osiedlowych placach zabaw.

Wójt Gminy Krypno działania profilaktyczno - prewencyjne w formie pogadanek podejmował we wszystkich szkołach na terenie gminy. W ramach akcji wakacyjnej gmina Krypno pośredniczyła w organizacji kolonii letnich nad jeziorem dla 23 dzieci rolników, zapewniając ich bezpieczny dojazd i powrót. Gminny Ośrodek Kultury oraz Biblioteka Publiczna organizowały półkolonie "Wesołe Lato", podczas których dzieci i młodzież mogła uczestniczyć w imprezach kulturalnych i festynach na terenie placu targowego. Bezpieczeństwo i porządek uczestnikom zabezpieczała firma ochroniarska.

Wójt Gminy Jasionówka w 2012 roku nie prowadził zorganizowanego letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży.

Wójt Gminy Trzcianne przeprowadził działania informacyjno - edukacyjne dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum dotyczące bezpiecznego zachowania się w okresie letniego wypoczynku. Podczas półkolonii zorganizowanych dla dzieci rolników uczestnicy brali udział w pogadankach z funkcjonariuszami policji na temat zachowania się na drogach publicznych, przedstawiciel Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Grajewie zapoznał młodzież z bezpieczeństwem pracy w rolnictwie, a przedstawiciel straży pożarnej opowiedział o bezpieczeństwie przeciwpożarowym.

Wspólny wysiłek i współdziałanie służb, inspekcji i straży oraz podmiotów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo na terenie powiatu monieckiego pozytywnie wpłynęły na poczucie bezpieczeństwa obywateli.

Starosta Moniecki


Joanna Kulikowska

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Maciej Wisławski

Adwokat, Kancelaria Brysiewicz i Wspólnicy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama