| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 42/147/12 Zarządu Powiatu w Bielsku Podlaskim

z dnia 14 grudnia 2012r.

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Bielskiego na 2012 rok

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,Nr 113, poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 92, poz. 753, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281), art. 257 pkt. 1) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240; z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr257, poz. 1726, z 2011 r Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz.1707) oraz § 12 pkt. 4 uchwały Nr XIII/103/11 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 29 grudnia 2011roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Bielskiego na rok 2012, uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się następujących zmian w planie dochodów budżetu powiatu na rok 2012:

1) zwiększa się plan dochodów bieżących budżetowych o kwotę 83.000 zł.,

zgodnie z załącznikiem Nr 1do uchwały.

§ 2. Dokonuje się następujących zmian w planie wydatków budżetu powiatu na rok 2012:

1) zwiększa się plan wydatków bieżących budżetowych o kwotę 83.000 zł.,

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3. 1. Budżet po dokonaniu zmian wynosi:

1) plan dochodów ogółem 52.985.000 zł.,

a) plan dochodów bieżących 48.971.683 zł.,

b) plan dochodów majątkowych 4.013.317 zł.,

2) plan wydatków ogółem 52.959.152 zł.,

a) plan wydatków bieżących 46.370.425 zł.,

b) plan wydatków majątkowych 6.588.727 zł.,

2. Nadwyżka budżetu powiatu wynosi 25.848 zł., zostanie przeznaczona na pokrycie spłat kredytów i pożyczek w kwocie 25.848 zł.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Członek Zarządu Powiatu


Zbigniew Jan Szpakowski


Członek Zarządu Powiatu


mgr inż. Mariusz Korzeniewski

Wicestarosta


mgr Piotr Bożko


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 42/147/12
Zarządu Powiatu w Bielsku Podlaskim
z dnia 14 grudnia 2012 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu Powiatu Bielskiego na 2012 rok

Rodzaj zadania:

Poroz. z AR

Dział

Rozdział

§

Nazwa

Plan przed zmianą

Zmniejszenie

Zwiększenie

Plan po zmianach
(5+6+7)

1

2

3

4

5

6

7

8

bieżące

bieżące

5 169

0

0

5 169

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0

0

0

0

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

Dział

Rozdział

§

Nazwa

Plan przed zmianą

Zmniejszenie

Zwiększenie

Plan po zmianach
(5+6+7)

1

2

3

4

5

6

7

8

bieżące

bieżące

128 382

0

0

128 382

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0

0

0

0

majątkowe

majątkowe

2 605 665

0

0

2 605 665

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0

0

0

0

Rodzaj zadania:

Własne

Dział

Rozdział

§

Nazwa

Plan przed zmianą

Zmniejszenie

Zwiększenie

Plan po zmianach
(5+6+7)

1

2

3

4

5

6

7

8

bieżące

bieżące

42 079 842

0

0

42 079 842

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

3 917 942

0

0

3 917 942

majątkowe

majątkowe

1 407 652

0

0

1 407 652

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0

0

0

0

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział

Rozdział

§

Nazwa

Plan przed zmianą

Zmniejszenie

Zwiększenie

Plan po zmianach
(5+6+7)

1

2

3

4

5

6

7

8

bieżące

851

Ochrona zdrowia

1 137 000

0

83 000

1 220 000

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0

0

0

0

85156

Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

1 137 000

0

83 000

1 220 000

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0

0

0

0

2110

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

1 137 000

0

83 000

1 220 000

bieżące

6 675 290

0

83 000

6 758 290

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

1 440 000

0

0

1 440 000

Ogółem:

52 902 000

0

83 000

52 985 000

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

5 357 942

0

0

5 357 942

bieżące

48 888 683

0

83 000

48 971 683

majątkowe

4 013 317

0

0

4 013 317


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 42/147/12
Zarządu Powiatu w Bielsku Podlaskim
z dnia 14 grudnia 2012 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Bielskiego na 2012 rok

Rodzaj zadania:

Poroz. z AR

Dział

Rozdział

§

Nazwa

Plan

Z tego

Wydatki
bieżące

Wydatki
majątkowe

1

2

3

4

5

6

7

Wydatki razem:

przed zmianą

15 169

15 169

0

zmniejszenie

0

0

0

zwiększenie

0

0

0

po zmianach

15 169

15 169

0

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

Dział

Rozdział

§

Nazwa

Plan

Z tego

Wydatki
bieżące

Wydatki
majątkowe

1

2

3

4

5

6

7

Wydatki razem:

przed zmianą

2 897 753

477 881

2 419 872

zmniejszenie

0

0

0

zwiększenie

0

0

0

po zmianach

2 897 753

477 881

2 419 872

Rodzaj zadania:

Własne

Dział

Rozdział

§

Nazwa

Plan

Z tego

Wydatki
bieżące

Wydatki
majątkowe

1

2

3

4

5

6

7

Wydatki razem:

przed zmianą

43 287 940

39 119 085

4 168 855

zmniejszenie

0

0

0

zwiększenie

0

0

0

po zmianach

43 287 940

39 119 085

4 168 855

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział

Rozdział

§

Nazwa

Plan

Z tego

Wydatki
bieżące

Wydatki
majątkowe

1

2

3

4

5

6

7

851

Ochrona zdrowia

przed zmianą

1 137 000

1 137 000

0

zmniejszenie

0

0

0

zwiększenie

83 000

83 000

0

po zmianach

1 220 000

1 220 000

0

85156

Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

przed zmianą

1 137 000

1 137 000

0

zmniejszenie

0

0

0

zwiększenie

83 000

83 000

0

po zmianach

1 220 000

1 220 000

0

4130

Składki na ubezpieczenie zdrowotne

przed zmianą

1 137 000

1 137 000

0

zmniejszenie

0

0

0

zwiększenie

83 000

83 000

0

po zmianach

1 220 000

1 220 000

0

Wydatki razem:

przed zmianą

6 675 290

6 675 290

0

zmniejszenie

0

0

0

zwiększenie

83 000

83 000

0

po zmianach

6 758 290

6 758 290

0

Razem

Dział

Rozdział

§

Nazwa

Plan

Z tego

Wydatki
bieżące

Wydatki
majątkowe

1

2

3

4

5

6

7

Wydatki razem:

przed zmianą

52 876 152

46 287 425

6 588 727

zmniejszenie

0

0

0

zwiększenie

83 000

83 000

0

po zmianach

52 959 152

46 370 425

6 588 727

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

KANCELARIA PRAWNA radca prawny Adam Sobota

Ekspert z zakresu prawa cywilnego i gospodarczego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »