Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXX/157/12 Rady Powiatu Grajewskiego

z dnia 28 grudnia 2012r.

w sprawie uchwalenia budżetu powiatu grajewskiego na rok 2013

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. "c" oraz lit. "d" ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art.242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) uchwala się , co następuje:

§ 1. 1. Dochody budżetu powiatu w wysokości: 48.260.932,00 zł z tego:

1) bieżące: 44.625.076,00 zł

2) majątkowe: 3.635.856,00 zł

- zgodnie z Załącznikiem Nr 1 .

§ 2. 1. Wydatki budżetu powiatu w wysokości: 50.077.099,00 zł z tego:

1) bieżące: 43.866.271,00 zł

2) majątkowe: 6.210.828,00 zł

- zgodnie z Załącznikiem Nr 2 .

§ 3. 1. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) rezerwę ogólną w wysokości: 92.896,00 zł

2) rezerwę celową z przeznaczeniem na wydatki bieżące z zakresu oświaty i edukacyjnej opieki
wychowawczej w wysokości: 156.926,00 zł

3) rezerwę celową z przeznaczeniem na wydatki bieżące z zakresu kultury fizycznej
w wysokości: 15.000,00 zł

4) rezerwę celową z przeznaczeniem na wydatki bieżące z zakresu pomocy społecznej
i polityki społecznej w wysokości: 20.000,00 zł

5) rezerwę celową z przeznaczeniem wydatki bieżące z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości: 90.000,00 zł.

§ 4. 1. Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2013 r. - zgodnie z Załącznikiem Nr 3.

2. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych
i Funduszu Spójności w wysokości - zgodnie z Załącznikiem Nr 4.

§ 5. 1. Deficyt budżetu powiatu w wysokości: 1.816.167,00 zł

który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie: 1.816.167,00 zł.

§ 6. Łączną kwotę przychodów budżetu powiatu w wysokości 2.727.567,00 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu powiatu w wysokości 911.400,00 zł - zgodnie z Załącznikiem Nr 5.

§ 7. 1. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu powiatu w kwocie 1.500.000,00 zł.

§ 8. 1. Kwotę wydatków przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartymi umowami,
z tytułu poręczeń udzielonych przez powiat w kwocie: 1.698.259,00 zł.

2. Dochody w kwocie 300.100,00 zł i wydatki w kwocie 300.100,00 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo geodezyjne i kartograficzne,

3. Dochody w kwocie 33.420,00 zł i wydatki w kwocie 123.476,00 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska - zgodnie z Załącznikiem Nr 6.

§ 9. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu w 2013 r. - zgodnie
z załącznikiem Nr 7.

§ 10. 1. Plan dochodów i wydatków dla wydzielonego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych - zgodnie z Załącznikiem Nr 8.

2. Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi ustawami na rok 2013 - zgodnie z Załącznikiem Nr 9.

§ 11. 1. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań określonych w § 7 uchwały,

2) zaciągania zobowiązań:

a) z tytułu umów, których realizacja w roku w roku budżetowym i w latach następnych
jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania powiatu i z których wynikające terminy płatności wykraczają poza rok budżetowy,

3) przekazania kierownikom podległych powiatowi grajewskiemu jednostek organizacyjnych uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania powiatu i z których wynikające terminy płatności wykraczają poza rok budżetowy,

4) dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

5) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,

6) udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 1.700.000,00 zł

7) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach, niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu.

§ 12. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu Grajewskiego


Stanisław Kossakowski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXX/157/12
Rady Powiatu Grajewskiego
z dnia 28 grudnia 2012 r.
Zalacznik1.pdf

Plan dochodów budżetu powiatu grajewskiego na 2013 r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXX/157/12
Rady Powiatu Grajewskiego
z dnia 28 grudnia 2012 r.
Zalacznik2.pdf

Plan wydatków budżetu powiatu grajewskiego na 2013 r.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXX/157/12
Rady Powiatu Grajewskiego
z dnia 28 grudnia 2012 r.
Zalacznik3.pdf

Zadania inwestycyjne w 2013 r.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXX/157/12
Rady Powiatu Grajewskiego
z dnia 28 grudnia 2012 r.
Zalacznik4.pdf

Wydatki na orogramy i projekty realizowane ze środków pochodzacych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXX/157/12
Rady Powiatu Grajewskiego
z dnia 28 grudnia 2012 r.
Zalacznik5.pdf

Przychody i rozchody budżetu w 2013 r.

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXX/157/12
Rady Powiatu Grajewskiego
z dnia 28 grudnia 2012 r.
Zalacznik6.pdf

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych ustawa Prawo Ochrony Środowiska na 2013 r.

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXX/157/12
Rady Powiatu Grajewskiego
z dnia 28 grudnia 2012 r.
Zalacznik7.pdf

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu w 2013 r.

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXX/157/12
Rady Powiatu Grajewskiego
z dnia 28 grudnia 2012 r.
Zalacznik8.pdf

Plan dochodów i wydatków dla wydzielonego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2013 r.

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXX/157/12
Rady Powiatu Grajewskiego
z dnia 28 grudnia 2012 r.
Zalacznik9.pdf

Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi ustawami na rok 2013

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-02-15
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe