Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXI/162/13 Rady Powiatu Grajewskiego

z dnia 29 stycznia 2013r.

w sprawie nadania statutu Zakładowi Opiekuńczo-Leczniczemu w Szczuczynie

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, zm. Nr 149, poz. 887, Nr 174, poz. 1039, Nr 185, poz. 1092, z 2012 r. poz. 742), uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Nadaje się Statut Zakładowi Opiekuńczo-Leczniczemu w Szczuczynie w brzmieniu jak załącznik do niniejszej uchwały.

2. Traci moc dotychczasowy statut Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Szczuczynie.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu Grajewskiego


Stanisław Kossakowski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXI/162/13
Rady Powiatu Grajewskiego
z dnia 29 stycznia 2013 r.

Statut Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Szczuczynie

Rozdział 1.
- Postanowienia Ogólne

§ 1. 1. Nazwa podmiotu wykonującego działalność leczniczą brzmi Zakład Opiekuńczo-Leczniczy
w Szczuczynie, zwany dalej "Zakładem".

2. Zakład jest samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej.

3. Podmiotem tworzącym Zakładu jest Powiat Grajewski.

4. Nadzór nad działalnością Zakładu sprawuje Zarząd Powiatu Grajewskiego.

§ 2. Podstawą działalności Zakładu jest ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U.
Nr 112, poz.654 z późn. zm.), Uchwała Nr XVI/93/2000 Rady Powiatu Grajewskiego z dnia 25 marca 2000 r. na mocy, której został utworzony Zakład oraz niniejszy Statut.

§ 3. 1. Zakład wpisany jest do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą, prowadzonego przez Wojewodę Podlaskiego pod numerem 000000010835.

2. Zakład posiada osobowość prawną i jest wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000050190.

§ 4. 1. Siedzibą Zakładu jest miasto Szczuczyn.

2. Obszarem działania Zakładu jest Powiat Grajewski.

3. Postanowienia ust. 2 nie naruszają prawa pacjentów do wyboru lekarza i podmiotu leczniczego oraz umów zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Rozdział 2.
- Cele i zadania

§ 5. Celem działania Zakładu jest:

1) udzielanie świadczeń leczniczych i opiekuńczych osobom przewlekle chorym nie wymagającym hospitalizacji,

2) udzielanie podopiecznym pomocy mającej doprowadzić do odzyskania możliwie największego zakresu sprawności i niezależności oraz poprawy jakości życia, a także życia zaangażowanych członków rodziny (bliskich).

§ 6. 1. Podstawowymi kierunkami działalności zakładu są:

1) udzielanie podopiecznym całodobowych świadczeń zdrowotnych, które obejmują swoim zakresem leczenie, pielęgnację i rehabilitację,

2) zapewnienie podopiecznym środków farmaceutycznych i materiałów medycznych oraz pomieszczeń i wyżywienia odpowiednich do stanu zdrowia,

3) zapewnienie podopiecznym opieki w czasie organizowanych zajęć kulturalno rekreacyjnych,

4) promocja zdrowia,

5) udzielanie pielęgniarskich świadczeń zdrowotnych w ramach opieki długoterminowej w domu pacjenta.

Rozdział 3.
- Organy i struktura organizacyjna Zakładu

§ 7. Organami Zakładu są:

1) Dyrektor,

2) Rada Społeczna.

§ 8. 1. Dyrektor kieruje Zakładem i reprezentuje go na zewnątrz.

2. Odpowiedzialność za zarządzanie Zakładem ponosi Dyrektor.

3. Dyrektorem podmiotu leczniczego nie będącego przedsiębiorcą może być osoba, która spełnia wymagania określone przepisami prawa w tym zakresie.

4. Podmiot tworzący nawiązuje z Dyrektorem stosunek pracy na podstawie powołania lub umowy o pracę albo zawiera z nim umowę cywilnoprawną.

5. Dyrektor, z którym podmiot tworzący nawiązał stosunek pracy na podstawie powołania, umowy o pracę albo zawarł umowę cywilnoprawną, wykonujący zawód medyczny, może udzielać świadczeń zdrowotnych, jeżeli zawarta z nim umowa przewiduje taką możliwość. W takim przypadku umowa określa również warunki udzielania świadczeń zdrowotnych, w tym wymiar czasu pracy.

6. Dyrektor nie może podejmować innego zatrudnienia bez wyrażonej w formie pisemnej zgody podmiotu tworzącego.

7. W celu monitorowania przestrzegania przepisów prawa pracy, Dyrektor raz na kwartał przekazuje Państwowej Inspekcji Pracy oraz właściwym organom samorządu zawodów medycznych informacje
o liczbie osób, które wykonują zawód medyczny na podstawie umów cywilnoprawnych albo jako praktykę zawodową, z którą Zakład zawarł umowę cywilnoprawną.

§ 9. Strukturę organizacyjną zakładu tworzą:

1) Dział Opiekuńczo-Leczniczy, stanowiący przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego wykonującego działalność leczniczą w rozumieniu art. 2 pkt 8 ustawy o działalności leczniczej,

2) pielęgniarska opieka długoterminowa domowa, stanowiąca przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego wykonującego działalność leczniczą w rozumieniu art. 2 pkt 8 ustawy o działalności leczniczej,

3) komórki stanowiące zaplecze administracyjno - techniczne i gospodarcze oraz samodzielne stanowiska pracy:

a) Sekcja ekonomiczno-administracyjna,

b) Kuchnia,

c) Pralnia,

d) Zastępca Dyrektora,

e) Pielęgniarka Oddziałowa,

f) Główny Księgowy,

g) Kierownik Administracyjno-Gospodarczy.

§ 10. Organizację wewnętrzną Zakładu, sposób i warunki udzielania świadczeń zdrowotnych oraz zadania poszczególnych komórek organizacyjnych ustala Dyrektor zakładu w Regulaminie Organizacyjnym.

§ 11. 1. Rada Społeczna jest:

1) organem inicjującym i opiniodawczym Zarządu Powiatu Grajewskiego,

2) organem doradczym Dyrektora Zakładu.

2. Radę Społeczną powołuje i odwołuje Zarząd Powiatu Grajewskiego.

3. Pierwsze posiedzenie Rady Społecznej Zakładu zwołuje Zarząd Powiatu Grajewskiego.

§ 12. 1. W skład Rady Społecznej działającej w Zakładzie wchodzi 7 osób, w tym:

a) jako przewodniczący - Starosta Powiatu Grajewskiego lub osoba przez niego wyznaczona,

b) jako członkowie:

- przedstawiciel wojewody,

- przedstawiciele wybrani przez Radę Powiatu Grajewskiego - w liczbie 5 osób.

2. Członkiem Rady Społecznej Zakładu nie może być osoba zatrudniona w Zakładzie.

3. Odwołanie członka Rady Społecznej przed upływem kadencji może nastąpić w następujących przypadkach:

a) śmierci,

b) pisemnego zrzeczenia się członkostwa w Radzie Społecznej.

4. Zarząd Powiatu Grajewskiego może w każdym czasie odwołać członka Rady Społecznej na wniosek organu uprawnionego do wskazania swojego przedstawiciela.

5. Kadencja Rady Społecznej trwa 2 lata z zastrzeżeniem, że po upływie kadencji Rada Społeczna działa do czasu powołania składu osobowego kolejnej kadencji.

§ 13. 1. Sposób zwoływania posiedzeń Rady Społecznej Zakładu, tryb jej pracy oraz podejmowania uchwał określa regulamin uchwalony przez Radę Społeczną zatwierdzony przez Zarząd Powiatu Grajewskiego.

2. W posiedzeniu Rady Społecznej Zakładu uczestniczy Dyrektor Zakładu oraz przedstawiciele organizacji związkowych działających w Zakładzie.

3. W posiedzeniu Rady Społecznej Zakładu mają prawo uczestniczyć, z głosem doradczym, przedstawiciele samorządów zawodów medycznych.

§ 14. 1. Do zadań Rady Społecznej należy:

1) przedstawianie podmiotowi tworzącemu wniosków i opinii w sprawach:

a) zbycia aktywów trwałych oraz zakupu lub przyjęcia darowizny nowej aparatury i sprzętu medycznego,

b) związanych z przekształceniem lub likwidacją, rozszerzeniem lub ograniczeniem działalności,

c) przyznawania dyrektorowi nagród,

d) rozwiązania stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej z dyrektorem;

2) przedstawianie dyrektorowi wniosków i opinii w sprawach:

a) planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego,

b) rocznego sprawozdania z planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego,

c) kredytów bankowych lub dotacji,

d) podziału zysku,

e) zbycia aktywów trwałych oraz zakupu lub przyjęcia darowizny nowej aparatury i sprzętu medycznego,

f) regulaminu organizacyjnego;

3) dokonywanie okresowych analiz skarg i wniosków wnoszonych przez pacjentów, z wyłączeniem spraw podlegających nadzorowi medycznemu;

4) opiniowanie wniosku w sprawie czasowego zaprzestania działalności leczniczej;

5) wykonywanie innych zadań określonych w ustawie i statucie.

2. Rada Społeczna może wyrazić opinie w sprawach istotnych dla funkcjonowania Zakładu innych niż wymienione w ust.1.

Rozdział 4.
- Zasady działalności finansowej i gospodarczej

§ 15. 1. Zakład samodzielnie gospodaruje przekazanym mu w użytkowanie wieczyste lub nieodpłatne użytkowanie mieniem powiatowym, oraz otrzymanym lub zakupionym majątkiem własnym,
z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, a także przydzielonymi środkami finansowymi, kierując się efektywnością ich wykorzystania zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami racjonalnej gospodarki finansowej na zasadach wynikających z obowiązujących przepisów prawa.

2. Zbycie, wydzierżawienie lub wynajęcie majątku trwałego albo wniesienie tego majątku do spółki lub fundacji wymaga zgody Zarządu Powiatu Grajewskiego pod rygorem nieważności.

3. Zakład może dokonać zakupu lub przyjąć darowiznę aparatury sprzętu medycznego wyłącznie
o przeznaczeniu i standardzie określonym przez Zarząd Powiatu Grajewskiego oraz po uzyskaniu zgody Zarządu Powiatu Grajewskiego na zakup lub przyjęcie darowizny.

§ 16. Gospodarka finansowa Zakładu opiera się na zasadach określonych aktualnie obowiązującymi przepisami prawa.

§ 17. Zakład może uzyskiwać środki finansowe:

1) z odpłatnej działalności leczniczej, chyba że przepisy odrębne stanowią inaczej,

2) na pokrycie ujemnego wyniku finansowego na zasadach określonych w ustawie o działalności leczniczej,

3) w formie określonej w § 18,

4) z darowizn, zapisów, spadków i ofiarności publicznej w tym pochodzenia zagranicznego,

5) z działalności gospodarczej, innej niż wymieniona w pkt 1, na podstawie odrębnych przepisów.

§ 18. 1. Zakład może otrzymać środki publiczne z przeznaczeniem na:

1) realizację zadań w zakresie programów zdrowotnych i promocji zdrowia, w tym na zakup aparatury
i sprzętu medycznego oraz wykonanie innych inwestycji koniecznych do realizacji tych zadań;

2) remonty;

3) inne niż określone w pkt 1 inwestycje, w tym zakup aparatury i sprzętu medycznego;

4) realizację projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub nie podlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), lub innych niż wymienione środków pochodzących ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi na zasadach określonychw odrębnych przepisach;

5) cele określone w odrębnych przepisach oraz umowach międzynarodowych;

6) realizację programów wieloletnich;

7) pokrycie kosztów kształcenia i podnoszenia kwalifikacji osób wykonujących zawody medyczne.

2. Zakład może otrzymywać środki publiczne na zadania, o których mowa w ust. 1 pkt 1-3, w zakresie,
w jakim realizacja tych zadań służy udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

3. Wysokość środków publicznych, o których mowa w ust. 2, nie może przekroczyć wysokości kosztów koniecznych do realizacji całości zadania i jest ustalana na zasadach określonych w ustawieo działalności leczniczej.

4. Środki publiczne na zadania określone w ust. 1 pkt 7 są przyznawane na zasadach określonych
w odrębnych przepisach.

§ 19. 1. Na realizację zadań, o których mowa w § 18 ust. 1 pkt 1 i 4-7, Zakład może uzyskać środki finansowe na podstawie umowy zawartej:

1) ze Skarbem Państwa, reprezentowanym przez ministra, centralny organ administracji rządowej, wojewodę, a także z jednostką samorządu terytorialnego lub z uczelnią medyczną;

2) z innym podmiotem uprawnionym do finansowania tych zadań na podstawie odrębnych przepisów.

2. Postanowienie ust. 1 stosuje się odpowiednio do decyzji, o której mowa w art. 5 pkt 9 ustawy z dnia
6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz.712 i Nr 157,
poz. 1241, z 2011 r. Nr 279, poz. 1644).

3. Na realizację zadań, o których mowa w § 18 ust. 1 pkt 1-6, Zakład może uzyskać od podmiotu, o którym mowa w ust. 1, z wyjątkiem uczelni medycznej, dotację w rozumieniu przepisów o finansach publicznych.

4. Do warunków i trybu przekazywania środków publicznych na podstawie umowy, o której mowa w ust. 1, nie mają zastosowania przepisy o zamówieniach publicznych, chyba że przepisy odrębne stanowią inaczej.

§ 20. 1. Wartość majątku Zakładu określają:

1) fundusz założycielski,

2) fundusz zakładu.

§ 21. 1. Podstawę gospodarki finansowej Zakładu stanowi plan finansowy ustalony przez Dyrektora Zakładu.

2. Zakład z posiadanych środków i uzyskanych przychodów pokrywa koszty działalności i reguluje zobowiązania.

§ 22. 1. Zakład prowadzi rachunkowość w oparciu o powszechnie obowiązujące w tym zakresie przepisy.

2. Roczne sprawozdanie finansowe zakładu podlega weryfikacji sprawdzającej jego rzetelność
i prawidłowość stosownie do obowiązujących przepisów.

3. Dyrektor przedstawia Zarządowi Powiatu Grajewskiego roczne sprawozdanie finansowe celem zatwierdzenia.

4. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy.

§ 23. Zakład samodzielnie decyduje o podziale zysku z zachowaniem procedury określonej w § 14 statutu.

§ 24. 1. Zakład pokrywa we własnym zakresie ujemny wynik finansowy.

2. Podmiot tworzący samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej może, w terminie 3 miesięcy od upływu terminu zatwierdzenia sprawozdania finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zalotnej, pokryć ujemny wynik finansowy za rok obrotowy tego zakładu, jeżeli wynik ten, po dodaniu kosztów amortyzacji, ma wartość ujemną - do wysokości tej wartości.

Rozdział 5.
- Postanowienia końcowe

§ 25. Zmian Statutu dokonuje się w trybie przewidzianym dla jego uchwalania.

§ 26. Statut wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Radę Powiatu Grajewskiego.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-02-15
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe