Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXIX/214/13 Rady Gminy Gródek

z dnia 29 stycznia 2013r.

w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania na rok 2013 opłat za kształcenie nauczycieli pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, ustalenia specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane oraz opracowania na rok 2013 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 70 a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, Nr 170, poz. 1218, Nr 220, poz. 1600, 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz. 1103, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369, Nr 247, poz. 1821, 2008 r. Nr 145, poz. 917, Nr 227, poz. 1505, 2009 r. Nr 1, poz. 1, Nr 56, poz. 458, Nr 67, poz. 572, Nr 97, poz. 800, Nr 213, poz. 1650, Nr 219, poz. 1706, 2011 r. Nr 149, poz. 887, Nr 205, poz.1206, 2012 r. poz. 908) oraz § 6 ust. 2 i § 7 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli pomiędzy budżety poszczególnych wojewodów, form doskonalenia zawodowego dofinansowanych ze środków wyodrębnionych w budżetach organów prowadzących szkół, wojewodów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania tych środków (Dz. U. Nr 46, poz. 430), po zasięgnięciu opinii związków zawodowych zrzeszających nauczycieli uchwala się, co następuje:

§ 1. W roku 2013 maksymalna kwota dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli wynosi dla jednego nauczyciela w jednym semestrze nauki 50% opłat poniesionych przez nauczyciela, lecz nie więcej niż 1.500,00 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych).

§ 2. 1. Dofinansowaniu podlegają opłaty za studia magisterskie uzupełniające, studia podyplomowe, formy kształcenia pozwalające uzyskać kwalifikacje do nauczania drugiego przedmiotu oraz kursy kwalifikacyjne i doskonalące organizowane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli.

2. W roku 2013 dofinansowane jest kształcenie w następujących specjalnościach:

1) w Zespole Szkół w Gródku:

a) mediacje,

b) socjoterapia,

c) zarządzanie oświatą,

d) ocenianie kształtujące,

e) bezpieczeństwo i higiena pracy;

2) w Przedszkolu Samorządowym w Gródku:

a) oligofrenopedagogika.

3. Dofinansowane mogą być tylko formy doskonalenia zawodowego, które zostały określone w wieloletnim planie doskonalenia zawodowego nauczycieli w danej szkole.

§ 3. Dofinansowane będą następujące formy doskonalenia zawodowego nauczycieli wynikające z potrzeb szkół:

a) szkolenie rad pedagogicznych w kwocie 10.200,00 zł,

b) opłaty za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli w kwocie 4.800,00 zł,

c) opłata za kursy kwalifikacyjne i doskonalące, seminaria oraz inne formy doskonalenia zawodowego dla nauczycieli skierowanych przez dyrektora szkoły w kwocie 5.100,00 zł,

d) koszty przejazdów oraz zakwaterowania i wyżywienia nauczycieli, który na podstawie skierowania uczestniczą w różnych formach doskonalenia zawodowego, a w szczególności uzupełniają lub podnoszą kwalifikacje w kwocie 2.351,00 zł.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gródek.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Wieczysław Gościk

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-02-15
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe