Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XVIII/122/13 Rady Gminy Szumowo

z dnia 6 lutego 2013r.

w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Szumowo

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 i poz. 951 oraz z 2013 r. poz. 21) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Szumowo zawarte w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Szumowo stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Szumowo.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XXXIII/164/05 Rady Gminy Szumowo z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Szumowo (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2006 r. Nr 38 poz. 461) oraz uchwała Nr XVII/111/12 Rady Gminy Szumowo z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Szumowo.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Teresa Orłowska


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/122/13
Rady Gminy Szumowo
z dnia 6 lutego 2013 r.

REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE GMINY SZUMOWO

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Szumowo, zwany dalej

"regulaminem ", określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy

Szumowo.

Rozdział 2.
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości.

§ 2. 1. Właściciele nieruchomości obowiązani są do prowadzenia selektywnego zbierania odbierający do odbierania następujących rodzajów odpadów:

1) zmieszane odpady opakowaniowe, w tym: papier, tekturę, metale, tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe;

2) opakowania szklane;

3) meble i inne odpady wielkogabarytowe;

4) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, świetlówki i inne źródła światła;

5) przeterminowane leki i chemikalia;

6) zużyte baterie i akumulatory;

7) zużyte opony;

8) odpady zielone;

9) odpady budowlane i rozbiórkowe;

10) pozostałe zmieszane odpady komunalne dalej zwane "zmieszanymi odpadamikomunalnymi".

2. Zabrania się mieszania odpadów wymienionych w ust. 1.

§ 3. 1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do utrzymania czystości i porządku poprzez:

1) niezwłoczne uprzątanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z częścinieruchomości służących do użytku publicznego, w tym z dojazdów i dojść donieruchomości i obiektów zlokalizowanych na jej terenie;

2) zapewnienie dojazdu od drogi publicznej do miejsca ustawienia swoich pojemnikówna odpady komunalne w celu odbioru tych odpadów.

2. Przez niezwłoczne uprzątnięcie należy rozumiećuprzątnięcie w dniu powstaniazanieczyszczeń, o których mowa w ust. 1, w sposób nie utrudniający ruchu pieszych ipojazdów.

3. Nieusunięty w terminie, o którym mowa w ust. 1 i 2, lód należy posypaćpiaskiem lubinnym dopuszczalnym środkiem, w celu zlikwidowania śliskości.

§ 4. 1. Dopuszcza się mycie pojazdów samochodowych poza myjniami pod warunkiem, że ścieki z mycia są odprowadzane przez osadnik i separator oleju do kanalizacji sanitarnej lub zbiorników bezodpływowych.

2. Naprawa pojazdów samochodowych poza warsztatami naprawczymi może odbywać się wyłącznie pod warunkiem, że:

1) nie spowoduje zanieczyszczania środowiska a powstające odpady będą gromadzone w urządzeniach do tego przeznaczonych;

2) naprawa pojazdów samochodowych dotyczy drobnych napraw;

3) naprawa pojazdów samochodowych nie stwarza uciążliwości dla właścicieli sąsiednich nieruchomości.

Rozdział 3.
Rodzaje i minimalne pojemności pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunki rozmieszczenia tych pojemników i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.

§ 5. 1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są we własnym zakresie do wyposażenia nieruchomości w odpowiednią ilość pojemników do gromadzenia odpadów komunalnych, uwzględniając ilość wytwarzanych odpadów oraz ilość osób z nich korzystających.

2. Ilość i pojemność pojemników do gromadzenia odpadów, w które zostanie wyposażona nieruchomość zamieszkała musi być dostosowana do:

1) liczby mieszkańców korzystających z pojemników;

2) średniej ilości odpadów wytwarzanych w gospodarstwie domowym przez jednego

mieszkańca w ciągu jednego dnia na poziomie 3,00 litrów.

3. Właściciele nieruchomości niezamieszkałych zobowiązani są do wyposażenia nieruchomości w pojemniki na odpady komunalne, dostosowując pojemność pojemników do swych indywidualnych potrzeb uwzględniając następujące normatywy:

1) dla szkół wszelkiego typu - 3 litry na każdego ucznia i pracownika;

2) dla przedszkoli - 3 litry na każde dziecko i pracownika;

3) dla lokali handlowych - 50 litrów na każde 10 m2 powierzchni całkowitej, jednak co najmniej jeden pojemnik o pojemności 120 l na lokal;

4) dla punktów handlowych (poza lokalem) - 50 litrów na każdego zatrudnionego, jednak co najmniej jeden pojemnik o pojemności 120 l na każdy punkt;

5) dla lokali i punktów gastronomicznych - 20 litrów na jedno miejsce konsumpcyjne, dotyczy to także miejsc w tzw. ogródkach zlokalizowanych na zewnątrz lokalu, jednak co najmniej jeden pojemnik o pojemności 120 l na każdy lokal, punkt;

6) dla zakładów rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych w odniesieniu do pomieszczeń biurowych i socjalnych - pojemnik 120 l na każdych 10 pracowników;

7) dla hoteli itp. 20 litrów na jedno łóżko.

4. Z obowiązku wymienionego w ust. 3 zwalnia się właścicieli niezabudowanych działek budowlanych do czasu rozpoczęcia budowy.

§ 6. 1. Dopuszcza się stosowanie następujących pojemników, przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych:

1) pojemniki z tworzyw sztucznych o pojemności 120 l lub 240 l;

2) pojemniki z tworzyw sztucznych lub metalowe o pojemności 1100 l;

3) kontenery KP 7, KP 10;

4) worki o pojemności 120 l - wyłącznie dla zmieszanych odpadów opakowaniowych i opakowań szklanych;

5) kosze uliczne o pojemności 30 l - 50 l.

2. Pojemnik z tworzywa sztucznego o pojemności 120 l lub 240 l powinien:

1) spełniać wymagania polskiej normy PN-EN 840;

2) być kompletny i zdatny do użytkowania;

3) być odporny na UV, niskie temperatury i nagrzewanie;

4) być wyposażony w kółka;

5) posiadać szczelnie zamykaną klapę;

6) posiadać uchwyt lub listwę ułatwiającą przetaczanie;

7) posiadać nadruk określający jakie odpady w nich umieszczać.

3. Pojemnik z tworzywa sztucznego lub stali o pojemności 1100 l powinien:

1) spełniać wymagania normy PN-EN 840;

2) być kompletny i zdatny do użytkowania;

3) posiadać szczelnie zamykaną klapę;

4) posiadać uchwyt lub listwę ułatwiającą przetaczanie;

5) być wyposażony w 4 kółka;

6) dla zmieszanych odpadów komunalnych być w kolorze stonowany, z wyłączeniem żółtego i zielonego;

7) dla zmieszanych odpadów opakowaniowych być w kolorze żółtym;

8) dla opakowań szklanych być w kolorze zielonym;

9) posiadać nadruk określający jakie odpady w nich umieszczać.

4. Kontenery KP 7, KP 10, powinny:

1) być wykonane ze stali ocynkowanej bądź stali nierdzewnej;

2) być kompletne i zdatne do użytkowania;

3) posiadać szczelnie zamykające się klapy;

4) być dostosowane do załadunku hakowego, bramowego lub hakowo - bramowego;

5) być w kolorze stonowanym, z wyłączeniem kolorów: żółtego i zielonego.

5. Worki powinny:

1) mieć odpowiednią wytrzymałość zarówno na przebicie jak i rozciąganie;

2) posiadać mocny i trwały zgrzew;

3) być wykonane z surowca LDPE;

4) być w kolorze:

a) niebieskim - na papier,

b) żółtym - na plastik i metal,

c) białym - na szkło;

6) posiadać nadruk określający jakie odpady należy w nich umieszczać.

§ 7. 1. Pojemniki do zbierania odpadów komunalnych należy ustawić na nieruchomości, na twardej, równej powierzchni, zabezpieczonej przed zbieraniem się wody, błota i innych zanieczyszczeń, w sposób nie powodujący uciążliwości i utrudnień dla mieszkańców nieruchomości lub osób trzecich.

2. Dopuszcza się wyjątkowo, w przypadkach utrudnionego dojazdu do nieruchomości pojazdów ciężarowych, uwzględniając zapisy § 5 ust. 2, możliwość stosowania worków do zbierania zmieszanych odpadów komunalnych zamiast pojemników. Każdorazowo przypadek trudnego dojazdu należy uzgodnić z Urzędem Gminy.

§ 8. 1. Właściciele zobowiązani są do zapewnienia swobodnego dostępu do pojemników i worków we wskazanym w harmonogramie terminie. Pojemniki o pojemności do 240 l i worki z odpadami powinny zostać wystawiane do krawędzi jezdni w sposób nie powodujący uciążliwości i utrudnień dla mieszkańców nieruchomości i osób trzecich.

2. Właściciele nieruchomości, której wielkość nie pozwala na urządzenie na terenie nieruchomości punktu gromadzenia odpadów, zobowiązani są zawrzeć z właścicielem nieruchomości udostępniającego miejsce na gromadzenie odpadów, alternatywnie:

1) umowę określającą warunki urządzenia takiego punktu na terenie jego nieruchomości;

2) warunki korzystania z urządzonego już z istniejącego na jego terenie punktu gromadzenia odpadów.

§ 9. Właściciele nieruchomości mają obowiązek utrzymywać pojemniki na odpady w takim stanie sanitarnym i technicznym, aby korzystanie z nich mogło odbywać się bez przeszkód i powodowania zagrożeń dla zdrowia użytkowników, a w szczególności ma obowiązek utrzymywania ich w czystości oraz w miarę potrzeby okresowej ich dezynfekcji.

Rozdział 4.
Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu
nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego.

§ 10. 1. Odbiór zmieszanych odpadów komunalnych odbywa się systematycznie, w sposób zapobiegający przepełnianiu się pojemników i worków oraz zanieczyszczaniu i zaśmiecaniu terenu przyległego:

1) Odbiór zmieszanych odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych odbywa się nie rzadziej niż raz w miesiącu;

2) Odbiór zmieszanych odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych odbywa się nie rzadziej niż raz w miesiącu.

2. Odbiór zmieszanych odpadów opakowaniowych odbywa się systematycznie, w sposób zapobiegający przepełnianiu się pojemników i worków oraz zanieczyszczaniu i zaśmiecaniu terenu przyległego - nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie, z częstotliwością dostosowaną do warunków lokalnych.

3. Odbiór odpadów opakowań szklanych odbywa się systematycznie, w sposób zapobiegający przepełnianiu się pojemników i worków oraz zanieczyszczaniu i zaśmiecaniu terenu przyległego - nie rzadziej niż raz na miesiąc, z częstotliwością dostosowaną do warunków lokalnych.

4. Odbieranie od właścicieli nieruchomości odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego następuje - nie rzadziej niż raz na kwartał.

5. Usuwanie odpadów komunalnych z koszy zlokalizowanych w miejscach użyteczności publicznej, z częstotliwością zapobiegającą przepełnianiu się koszy - jednak nie rzadziej niż raz w tygodniu.

§ 11. 1. Dopuszcza się oddawanie do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych, następujących odpadów powstających w gospodarstwie domowym:

1) zmieszane odpady opakowaniowe, w tym: papier, tekturę, metale, tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe;

2) opakowania szklane;

3) meble i inne odpady wielkogabarytowe;

4) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, świetlówki i inne źródła światła;

5) przeterminowane leki i chemikalia;

6) zużyte baterie i akumulatory;

7) zużyte opony;

8) odpady zielone;

9) odpady budowlane i rozbiórkowe.

2. Dopuszcza się kompostowanie odpadów ulegających biodegradacji (odpady zielone i odpady kuchenne) na własne potrzeby.

3. Dopuszcza się oddawanie do mobilnego punktu zbiórki odpadów, następujących odpadów powstających w gospodarstwie domowym:

1) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, świetlówki i inne źródła światła;

2) przeterminowane leki i chemikalia;

3) zużyte baterie i akumulatory.

4. Dopuszcza się możliwość zbierania w ogólnodostępnych pojemnikach do selektywnej zbiórki, odpadów z podziałem:

1) szkło - pojemnik koloru białego;

2) plastik i metal - pojemnik koloru żółtego;

3) papier - pojemnik koloru niebieskiego.

5. Dopuszcza się oddawanie odpadów do punktów skupu surowców wtórnych.

6. Dopuszcza się oddawanie do aptek wyposażonych w specjalne pojemniki przeterminowanych leków.

§ 12. 1. Harmonogram odbioru odpadów z nieruchomości dostarcza właścicielowi nieruchomości przedsiębiorca odbierający odpady.

2. Harmonogram odbioru odpadów z nieruchomości zamieszkałych zatwierdza Wójt Gminy.

§ 13. 1. W zakresie usuwania nieczystości ciekłych właściciele nieruchomości:

1) zobowiązani są do zawarcia umowy na pozbywanie się nieczystości ciekłych z wyspecjalizowaną firmą posiadającą stosowne zezwolenie, przy czym nieczystości ciekłe powinny być odbierane z częstotliwością zapewniającą nieprzepełnienie zbiornika bezodpływowego, a częstotliwość ta powinna być zależna od ilości zużytej wody;

2) mają obowiązek przedstawić do wglądu osobom upoważnionym przez Wójta Gminy Szumowo aktualną umowę z jednostką wywozową na wykonywanie usług i dokumenty potwierdzające ich realizację, za okres ostatnich sześciu miesięcy;

3) nie mogą opróżniać zbiorników bezodpływowych we własnym zakresie;

4) nie mogą odprowadzać płynnych odchodów zwierzęcych oraz odsiąków z obornika do zbiorników bezodpływowych, w których gromadzone są ścieki bytowe.

2. Częstotliwość opróżniania z osadów ściekowych zbiorników przydomowych oczyszczalni powinno wynikać z ich instrukcji obsługi. Właściciele nieruchomości mają obowiązek przedstawić do wglądu osobom upoważnionym przez Wójta Gminy Szumowo dokumenty potwierdzające realizację usługi.

Rozdział 5.
Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami.

§ 14. 1. Przedsiębiorca odbierający zmieszane odpady komunalne oraz selektywnie zebrane odpady zielone od właścicieli nieruchomości winien je przekazywać do Zakładu Przetwarzania i Unieszkodliwiania Odpadów (zwany dalej ZPiUO) w Czerwonym Borze Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., ul. Polowa 19, 18-300 Zambrów.

2. Wyznacza się ZPiUO w Czerwonym Borze Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., ul. Polowa 19, 18-300 Zambrów jako instalację do mechaniczno - biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych i wydzielania ze zmieszanych odpadów komunalnych frakcji nadających się w całości lub w części do odzysku.

3. Wyznacza się ZPiUO w Czerwonym Borze Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., ul. Polowa 19, 18-300 Zambrów jako instalację do przetwarzania selektywnie zebranych odpadów zielonych i innych bioodpadów oraz wytwarzanie z nich produktu o właściwościach nawozowych lub środków wspomagających uprawę roślin, spełniającego wymagania określone przepisami prawa.

4. Wyznacza się Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., ul. Polowa 19, 18-300 Zambrów, jako instalację do składowania odpadów powstających w procesie mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych.

5. Wyznacza się jako instalację do zastępczej obsługi gminy, w przypadku, gdy:

1) regionalna instalacja, określona w ust. 3 uległa awarii lub nie może przyjmować odpadów z innych przyczyn - instalację ,ZPiUO w Czartorii;

2) regionalna instalacja, określona w ust. 4 i 5 uległa awarii lub nie może przyjmować odpadów z innych przyczyn - ZPiUO w Czartorii.

Rozdział 6.
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed anieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku.

§ 15. 1. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane do zachowania bezpieczeństwa i środków ostrożności, zapewniających ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do użytku publicznego, ponoszą też pełną odpowiedzialność za zachowanie tych zwierząt.

2. Utrzymujący zwierzęta domowe zobowiązani są do sprawowania nad nimi właściwej opieki, a w szczególności nie pozostawienia ich bez dozoru.

3. Do obowiązków właścicieli utrzymujących zwierzęta domowe należy:

1) w odniesieniu do psów:

a) wyposażenia psa w obrożę, a w przypadku ras uznawanych za agresywne - w kaganiec,

b) prowadzenie psa na uwięzi i w nałożonym kagańcu,

c) zwolnienie przez właściciela nieruchomości psów ze smyczy na terenie nieruchomości może mieć miejsce w sytuacji, gdy nieruchomość jest ogrodzona w sposób uniemożliwiający jej opuszczenie przez psa i wykluczający dostęp osób trzecich, odpowiednio oznakowanej tabliczką ze stosownym ostrzeżeniem;

2) w odniesieniu do wszystkich zwierząt domowych:

a) stały i skuteczny dozór;

b) zwolnienie zwierząt domowych z uwięzi dopuszczalne jest wyłącznie na terenach do tego przeznaczonych i specjalnie oznakowanych, w sytuacji, gdy właściciel ma możliwość sprawowania kontroli nad ich zachowaniem, nie dotyczy ono psów ras uznanych za agresywne,

c) natychmiastowe usuwanie, przez właścicieli, zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzęta domowe w obiektach i na innych terenach przeznaczonych do użytku publicznego, a w szczególności na chodnikach, jezdniach, placach, parkingach, terenach zielonych, itp.; nieczystości te, mogą być deponowane w komunalnych urządzeniach do zbierania odpadów; postanowienie to nie dotyczy osób niewidomych , korzystających z psów przewodników,

d) niedopuszczanie do zakłócania ciszy i spokoju przez zwierzęta domowe,

e) właściwe traktowanie zwierząt domowych zgodnie z art. 5, art. 6 ust. 1 i 2 ustawy o ochronie zwierząt;

3) postanowienia pkt 2dotyczą także zwierząt nieudomowionych, utrzymywanych w charakterze zwierząt domowych.

Rozdział 7.
Wymagania dotyczące utrzymania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z
produkcji rolniczej, w tym także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub w
poszczególnych nieruchomościach.

§ 16. 1. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane do zachowania bezpieczeństwa i środków ostrożności, zapewniających ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do użytku publicznego, ponoszą też pełną odpowiedzialność za zachowanie tych zwierząt.

2. Utrzymujący zwierzęta domowe zobowiązani są do sprawowania nad nimi właściwej opieki, a w szczególności nie pozostawienia ich bez dozoru.

Rozdział 8.
Wyznaczanie obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej przeprowadzania.

§ 17. 1. Obowiązkowej deratyzacji podlegają obiekty, w których stwierdzono występowanie gryzoni.

2. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do stałego tępienia szczurów w obrębie swojej nieruchomości.

3. Deratyzację na obszarze całej Gminy należy przeprowadzić raz w roku - w drugiej połowie października.

Przewodniczący Rady


Teresa Orłowska

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-02-15
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe