Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XVIII/123/13 Rady Gminy Szumowo

z dnia 6 lutego 2013r.

w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 6 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012, poz. 391 i poz. 951 oraz z 2013 r. poz. 21) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się górną stawkę opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za:

1) odebranie 1 m3niesegregowanych odpadów komunalnych w wysokości 100,00 zł (słownie: sto złotych) brutto;

2) usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z nieruchomości w wysokości 35,00 zł (słownie: trzydzieści pięć złotych) brutto za 1 m3.

§ 2. Ustala się górną stawkę opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości za odebranie 1 m3odpadów z makulatury, tworzyw sztucznych, szkła oraz odpadów zielonych zebranych w sposób seslektywny w wysokości 50 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) brutto.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Szumowo.

§ 4. Traci moc uchwała Nr XVI/85/04 Rady Gminy Szumowo z dnia 23 lutego 2004 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za odbieranie nieczystości stałych i płynnych na terenie Gminy Szumowo (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego Nr 21, poz. 418).

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Teresa Orłowska

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-02-15
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe