Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Porozumienie Zarządu Powiatu Hajnowskiego

z dnia 7 lutego 2013r.

w sprawie założenia i prowadzenia przez Powiat Hajnowski Publicznego Gimnazjum, które będzie wchodziło w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Hajnówce

Tekst pierwotny

zawarte pomiędzy Gminą Miejską Hajnówka reprezentowaną przez:

Jerzego Siraka - Burmistrza Miasta Hajnówki,

zwaną w dalszej części porozumienia "Gminą"

a

Powiatem Hajnowskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Hajnowskiego w osobach:

1) Włodzimierz Pietroczuk - Starosta Hajnowski

2) Andrzej Skiepko - Wicestarosta

zwanym w dalszej części porozumienia "Powiatem".

Na podstawie art. 5 ust. 5b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U.
z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.), art. 46 ustawy z dnia 13 listopada 2013 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2010 r. Nr 80, poz. 526 ze zm.) oraz uchwał:

Nr XXII/170/12 Rady Miasta Hajnówka z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta Hajnówka do podpisania porozumienia w sprawie założenia i prowadzenia przez Powiat Hajnowski gimnazjum, które będzie wchodziło w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Hajnówce

Nr XXI/160/13 Rady Powiatu Hajnowskiego z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu Hajnowskiego do podpisania porozumienia w sprawie założenia i prowadzenia przez Powiat Hajnowski bezobwodowego gimnazjum, które będzie wchodziło w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Hajnówce

strony zawierają porozumienie o następującej treści:

§ 1. 1. Gmina powierza Powiatowi założenie i prowadzenie od roku szkolnego 2013/2014, bezobwodowego Publicznego Gimnazjum, które będzie wchodziło w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Hajnówce, zwanego dalej "Gimnazjum".

2. Gimnazjum funkcjonować będzie w obiektach Zespołu Szkół Ogólnokształcących
w Hajnówce, ul. Piłsudskiego 7.

3. Strony porozumienia ustalają, że każdego roku nabór do Gimnazjum obejmować będzie tylko jeden oddział, przy czym nabór ze szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę nie może przekraczać 25 uczniów.

4. Powiat przejmuje prawa i obowiązki organu prowadzącego w stosunku tworzonego Gimnazjum.

§ 2. Strony porozumienia ustalają, że w prowadzonym już przez Powiat Hajnowski gimnazjum przy Zespole Szkół z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego w Hajnówce, każdego roku nabór ze szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę nie może przekraczać 50 uczniów.

§ 3. Powiat zobowiązuje się do prawidłowego wywiązywania się z zadań organu prowadzącego, określonych w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.).

§ 4. 1. Gmina przekaże Powiatowi w formie dotacji celowej część oświatowej subwencji ogólnej przysługującej na każdego ucznia pochodzącego ze szkół prowadzonych przez Gminę stosownie do ilości uczniów za okres wrzesień - grudzień 2013 roku.

2. Dotacja celowa będzie przekazywana w 4 ratach miesięcznych do dnia 25 - tego każdego miesiąca na konto wskazane przez Powiat.

3. Dotacja celowa winna być wykorzystana zgodnie z jej przeznaczeniem w terminie do końca 2013 r.

4. Powiat przedłoży Gminie rozliczenie udzielonej dotacji celowej do 15 stycznia 2014 r. W przypadku niewykorzystania dotacji zgodnie z jej przeznaczeniem winna ona być zwrócona na rzecz Gminy do dnia 5 stycznia 2014 r. na konto wskazane przez Gminę.

§ 5. 1. Porozumienie zostaje zawarte na czas nieokreślony.

2. Porozumienie może zostać rozwiązane przez każdą ze stron, z zachowaniem 6 miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec roku szkolnego, z możliwością zapewnienia kontynuacji nauki uczniom uczęszczającym do klas II i III gimnazjum.

§ 6. W sprawach nieuregulowanych porozumieniem mają zastosowanie przepisy ustawy o systemie oświaty i przepisy kodeksu cywilnego.

§ 7. Wszelkie zmiany porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 8. Spory mogące wyniknąć na tle realizacji niniejszego porozumienia będą rozstrzygane polubownie, a w przypadku braku porozumienia przez właściwe miejscowo i rzeczowo sądy powszechne.

§ 9. Porozumienie zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

§ 10. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Burmistrz


Jerzy Sirak

Starosta Hajnowski


Włodzimierz Pietroczuk


Wicestarosta Hajnowski


Andrzej Skiepko

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-02-15
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe