Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki

z dnia 14 lutego 2013r.

o decyzjach z dnia 14 lutego 2013 r. nr WCC/719-ZTO-D/229/W/OLB/2013/MSZ i nr PCC/748-ZTO-D/229/W/OLB/2013/MSZ w sprawie zmiany koncesji na wytwarzanie ciepła oraz koncesji na przesyłanie i dystrybucję ciepła Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółka z o. o. z siedzibą w Łapach

Tekst pierwotny

W dniu 14 lutego 2013 r., na wniosek Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółka z o. o. z siedzibą przy ul. Polnej 19A, 18-100 Łapy (zwanego dalej "Koncesjonariuszem"), Prezes Urzędu Regulacji Energetyki postanowił zmienić zapisy na drugich stronach decyzji, dotyczące przedmiotu i zakresu działalności, udzielonych koncesji na wytwarzanie ciepła oraz koncesji na przesyłanie i dystrybucję ciepła.

Uzasadnienie

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łapach posiada koncesje udzielone decyzjami Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w następującym zakresie:

- na wytwarzanie ciepła, udzieloną decyzją z dnia 22 grudnia 1998 r. nr WCC/719/229/U/1/98/AS z późn. zm.,

- na przesyłanie i dystrybucję ciepła, udzieloną decyzją z dnia 22 grudnia 1998 r. nr PCC/748/229/U/1/98/AS z późn. zm.

Pismem z dnia 14 listopada 2012 r. (znak: Z JP 500-1/622/12), uzupełnionym pismem z dnia 23 stycznia 2013 r. (znak: Z JP 500-1/50/13), Koncesjonariusz wystąpił o zmiany koncesji na wytwarzanie oraz przesyłanie i dystrybucję ciepła, dotyczące przedmiotu i zakresu działalności, w związku z zakupem w dniu 31 października 2012 r. dotychczas dzierżawionego przez Koncesjonariusza majątku ciepłowniczego ZNTK w Łapach S.A. w upadłości likwidacyjnej.

Na potwierdzenie powyższej zmiany Koncesjonariusz przedstawił akt notarialny z dnia 31 października 2012 r., dotyczący sprzedaży przez Syndyka Masy upadłości majątku ciepłowni i sieci ciepłowniczych ZNTK w Łapach S.A. w upadłości likwidacyjnej na rzecz Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Łapach.

Zmianie uległy również parametry techniczne poszczególnych sieci ciepłowniczych należących do Koncesjonariusza zgodnie z aktualnym programem pracy sieci ciepłowniczych.

W toku postępowania, zgodnie z art. 23 ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne
(t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 1059), zwrócono się do Zarządu Województwa Podlaskiego z prośbą o wyrażenie opinii w sprawie. Zarząd Województwa, postanowieniem z dnia 4 grudnia 2012 r.
nr DIS-I.8271.37.2012, przedstawił opinię pozytywną.

Zgodnie z art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego
(Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), decyzja ostateczna, na mocy której strona nabyła prawo, może być w każdym czasie za zgodą strony uchylona lub zmieniona przez organ administracji publicznej, który ją wydał, jeżeli przepisy szczególne nie sprzeciwiają się uchyleniu lub zmianie takiej decyzji i przemawia za tym interes społeczny lub słuszny interes strony.


W związku z powyższym, na podstawie art. 155 ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego, w związku z art. 41 ust. 1 i art. 30 ust. 1 ustawy - Prawo energetyczne, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki postanowił zmienić decyzję z dnia 22 grudnia 1998 r. nr WCC/719/229/U/1/98/AS z późn. zm. w sprawie udzielenia koncesji na wytwarzanie ciepła oraz decyzję z dnia 22 grudnia 1998 r. nr PCC/748/229/U/1/98/AS z późn. zm. w sprawie udzielenia koncesji na przesyłanie i dystrybucję ciepła, we wspomnianym wyżej zakresie.

Z upoważnienia Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
Radca Prezesa


Agnieszka Szypulska

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-02-15
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe