Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXIII/113/13 Rady Gminy Wiżajny

z dnia 29 stycznia 2013r.

w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281; z 2012 r. poz. 567), oraz art. 6 n ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391) Rada Gminy Wiżajny uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Deklaracja, o której mowa w § 1, przeznaczona jest dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych, właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne oraz właścicieli nieruchomości częściowo zamieszkałych.

2. Właściciele nieruchomości zobowiązani są złożyć do Wójta Gminy Wiżajny pierwszą deklarację, o której mowa w § 1 w terminie do dnia 31 marca 2013 r.

3. W przypadku zmiany danych zwartych w złożonej deklaracji, które są podstawą do ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Wójta Gminy Wiżajny nową deklarację, w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wiżajny.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Walenty Wałejko


Załącznik do uchwały Nr XXIII/113/13

Rady Gminy Wiżajny

z dnia 29 stycznia 2013roku

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2012r., poz. 391)

Zobowiązany do złożenia deklaracji:

Deklarację zobowiązani są złożyć właściciele nieruchomości, na których zamieszkują, nie zamieszkują mieszkańcy oraz właściciele nieruchomości częściowo zamieszkałych na terenie gminy Wiżajny (Deklarację może złożyć także współwłaściciel, użytkownik wieczysty, osoba posiadająca nieruchomość w zarządzie, użytkowaniu lub osoba faktycznie władająca daną nieruchomością)

Termin składania deklaracji:

Pierwszy termin składania deklaracji do dnia 31 marca 2013r. Kolejny raz w ciągu 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości lub 14 dni od dnia, w którym nastąpiły zmiany danych określonych w deklaracji

Miejsce składania deklaracji:

Urząd Gminy Wiżajny ul. Rynek 1, 16 - 407 Wiżajny

WYPEŁNIAĆ NALEŻY JASNE POLA DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, KOLOREM CZARNYM LUB NIEBIESKIM

  1. Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji (proszę zaznaczyć stawiając znak "X" w odpowiednim polu)

Złożenie pierwszej deklaracji

Zmiana danych zawartych w poprzedniej deklaracji

  1. Składający deklarację (zaznaczyć jedno pole znakiem "X")

Właściciel nieruchomości

Użytkownik wieczysty nieruchomości

Osoba posiadająca nieruchomość w zarządzie, użytkowaniu lub faktycznie nią władająca

Współwłaściciel nieruchomości

Zarządca nieruchomości (w przypadku nieruchomości zabudowanej budynkami wielolokalowymi, w których ustanowiono odrębną własność lokali i został ustanowiony zarząd nieruchomością wspólną)

C. Dane składającego deklarację i dane nieruchomości (proszę zaznaczyć, stawiając znak "X" w odpowiednim polu, miejsca w których dane należy wpisać, proszę wypełnić dużymi, drukowanymi literami)

Osoba fizyczna

Osoba prawna

Jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej

C.1. Imię

C.2. Nazwisko

C.3. PESEL

C.4. Pełna nazwa (w przypadku osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej)

C.5. .NIP

C.6. Numer telefonu

C.7. Adres nieruchomości, której dotyczy deklaracja

Gmina

Miejscowość

Kod pocztowy

Poczta

Ulica

Nr domu

Nr lokalu

C.8. Adres zamieszkania (lub adres siedziby składającego deklarację)

Adres zamieszkania składającego deklarację (lub adres siedziby składającego deklarację) jeżeli jest taki sam jak adres nieruchomości, której dotyczy deklaracja (zaznaczyć znak "X" i pominąć pozostałą część punktu C.9)

Gmina

Miejscowość

Kod pocztowy

Poczta

Ulica

Nr domu

Nr lokalu

RODZAJ NIERUCHOMOŚCI:

Zamieszkała - należy wypełnić część F deklaracji

Niezamieszkała 1) - należy wypełnić część G deklaracji

Częściowo zamieszkała 2)- należy wypełnić część H deklaracji

  1. Dane na temat sposobu zbierania i magazynowania odpadów

D.1. Sposób zbierania odpadów3)

Odpady komunalne będą zbierane w sposób selektywny zgodnie z regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Wiżajny

Odpady komunalne nie będą zbierane w sposób selektywny

D.2. Sposób magazynowania odpadów

Pojemniki przeznaczone wyłącznie dla budynków jednorodzinnych

Boks śmietnikowy, altana śmietnikowa, plac (budynki wielorodzinne)

Adres, lokalizacja boksu, altany, placu

  1. INFORMACJA O LICZBIE MIESZKAŃCÓW ORAZ NIERUCHOMOŚCI

E.1. Deklaruję, że na terenie nieruchomości wskazanej w części C 8 niniejszej deklaracji zamieszkuje

jedna

dwie

Trzy

cztery

Pięć

6 osób i więcej tj.

E.2. Prowadzenie kompostownika na nieruchomości zabudowanej budynkiem jednorodzinnym

Deklaruję, że na terenie nieruchomości, której dotyczy deklaracja, prowadzić będę kompostownik

tak

nie

F. WYSOKOŚĆ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

(od właścicieli nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy)

F. 1. Liczba osób zamieszkałych (poz. E.1.)

……………..……………………… osób

F. 2. Wysokość opłaty 4)

SELEKTYWNIE

…………………………….zł/mc

NIESELEKTYWNIE

…………………………zł/mc

  1. WYSOKOŚĆ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

(od właścicieli nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy)

Liczba pojemników na odpady na terenie nieruchomości

Stawka opłaty za pojemnik z odpadami gromadzonymi

Opłata za pojemniki

SELEKTYWNIE

NIESELEKTYWNIE

60 l

...........

szt.

…………….………. zł

……………………….. zł

……….....….. zł/mc

110-120 l

...........

szt.

………………………zł

……………………….. zł

……….....….. zł/mc

240 l

...........

szt.

………………..…… zł

……………………….. zł

………….........zł/mc

400 l

...........

szt.

………………..…… zł

………………….. ……zł

………….........zł/mc

660 l

...........

szt.

………………..…… zł

……………………….. zł

………….........zł/mc

1100 l

...........

szt.

…………………..… zł

………………….. ……zł

………….........zł/mc

16 m3

...........

szt.

…………………..… zł

……………………….. zł

………….. .......zł/mc

WYSOKOŚĆ OPŁATY 5)

(liczba pojemników x stawka opłaty za pojemnik)

………………………..…………………….. zł/mc

  1. WYSOKOŚĆ OPŁATY ZA GOSPODARSOWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

(od właścicieli nieruchomości, na której częściowo zamieszkują mieszkańcy)

H. 1. Liczba osób zamieszkałych

(z pozycji E.1.)

……..…………………………………………… osób

H.2. Wysokość opłaty 4)

SELEKTYWNIE

………………………………… zł/mc

NIESELEKTYWNIE

………………………………… zł/mc

H. 3. Liczba pojemników na odpady na terenie nieruchomości

Stawka opłaty za pojemnik z odpadami gromadzonymi

Opłata za pojemniki

SELEKTYWNIE

NIESELEKTYWNIE

60 l

................

szt.

…………… zł

……………….. zł

………….. zł/mc

110-120 l

................

szt.

…………… zł

……………….. zł

………….. zł/mc

400 l

................

szt.

…………… zł

……………….. zł

………….. zł/mc

660 l

................

szt.

…………… zł

……………….. zł

………….. zł/mc

1100 l

................

szt.

…………… zł

……………….. zł

………….. zł/mc

1100 l

................

szt.

…………… zł

……………….. zł

………….. zł/mc

16 m3

................

szt.

…………… zł

……………….. zł

………….. zł/mc

H. 4. WYSOKOŚĆ OPŁATY 6)

(wysokość opłaty z pozycji H.2. + liczba pojemników x stawka opłaty za pojemnik)

…………………………………………………….. zł/mc

J. Oświadczenia i podpis składającego deklarację

1. Pouczony/a o odpowiedzialności karnej z art. 56 Kodeksu karno skarbowego - kto składając zeznanie mające służyć jako dowód w postępowaniu sądowym lub innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3 - oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą.

2. Zgodnie z art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Urząd Gminy Wiżajny danych dotyczących mojej osoby w celu przeprowadzenia postępowania administracyjnego.

…………………………………….……………………………

Podpis i data

K. ADNOTACJE ORGANU:

Pouczenie

1. Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 229, poz. 1954 z późn. zm.).

2. Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć deklarację do Wójta Gminy Wiżajny o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.

3. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację do Wójta Gminy Wiżajny w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.

4. W przypadku niezłożenia deklaracji w terminie określonym w pkt 2 i 3, lub w razie uzasadnionych wątpliwości, co do złożonych w deklaracji informacji, Wójt Gminy określi w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami, biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki (w tym średnią ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze).

5. W przypadku posiadania przez właściciela więcej niż jednej nieruchomości, należy złożyć odrębne deklaracje dla każdej z tych nieruchomości.

6. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczoną na podstawie niniejszej deklaracji należy wpłacać do 10 dnia po upływie każdego miesiąca, za który opłata dotyczy.

7. Wysokość stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz termin, częstotliwość i tryb uiszczania opłat są określone w odrębnej uchwale Rady Gminy Wiżajny.

8. Wraz z uchwaleniem przez Radę Gminy Wiżajny nowej uchwały w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności, właściciel nieruchomości jest zobowiązany do złożenia nowej deklaracji, ustalającej wymiar opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie takiej uchwały.

OBJAŚNIENIA

1. Dotyczy nieruchomości, która jest niezamieszkiwana przez mieszkańców, ale na jej terenie powstają odpady komunalne.

2. Dotyczy nieruchomości, która w części jest zamieszkiwana przez mieszkańców oraz w części jest niezamieszkała (np. część nieruchomości jest wykorzystywana do prowadzenia działalności gospodarczej, obiekty użyteczności publicznej, itp.)

3. Opis selektywnego i nieselektywnego zbierania odpadów komunalnych znajduje się w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wiżajny.

4. Wysokość miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości zamieszkałej ustala się zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Wiżajny w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik.

5. Wysokość miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości niezamieszkałej wylicza się mnożąc liczbę pojemników przez stawkę opłaty za dany pojemnik.

6. Miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości częściowo zamieszkałej składa się z dwóch części. Pierwszą część stanowi kwota wyliczona za osoby zamieszkałe na danej nieruchomości (liczba osób zamieszkałych pomnożona przez stawkę opłaty uchwaloną na jednego mieszkańca uzależnioną od sposobu gromadzenia odpadów (tj. selektywnie/nieselektywnie). Drugą część miesięcznej opłaty stanowi iloczyn liczby pojemników przez stawkę opłaty za dany pojemnik.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-02-18
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe