Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XVIII/139/13 Rady Gminy Jasionówka

z dnia 21 stycznia 2013r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jasionówka na rok 2013

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 475, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1706, z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, poz. 226, poz. 1475, Nr 238, poz. 1578, z 2011 r. Nr 171, poz. 1016, Nr 178, poz. 1061 i Nr 197, poz. 1170, z 2012 r. poz. 986) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz.1578, Nr 257, poz.1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707) uchwala się, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 8 107 831 zł, z tego:

1) bieżące w wysokości 7 529 872 zł;

2) majątkowe w wysokości 577 959 zł,
zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

§ 2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 7 549 432 zł, z tego :

1) bieżące w wysokości 6 995 610 zł;

2) majątkowe w wysokości 553 822 zł,
zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości - 7 500 zł;

2) celową w wysokości - 14 000 zł, z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe w kwocie - 14 000 zł.

§ 4. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2013, zgodnie z Załącznikiem nr 3.

§ 5. Nadwyżka budżetu w kwocie 558 399 zł zostanie przeznaczona na spłatę rat kredytów i pożyczek.

§ 6. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 23 701 zł - pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku, zgodnie z Umową Nr 037/12/B-OZ-034/9, z dn. 26 października 2012 r. (II transza). W związku z powyższym dochody budżetowe w kwocie 23 701 zł przeznaczone zostaną na spłatę rat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. Ustala się łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 582 100 zł. Łączne kwoty przychodów i rozchodów budżetu stanowi Załącznik nr 4.

§ 7. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 500 000 zł;

2) z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 23 701 zł - pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku, zgodnie z Umową Nr 037/12/B-OZ-034/9, z dn. 26 października 2012 r. (II transza).

§ 8. Łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielonych w roku budżetowym w kwocie 25 000 zł.

§ 9. 1. Ustala się dochody w kwocie 30 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 29 600 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 400 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

3. Ustala się środki pochodzące z opłaty produktowej w kwocie 300 zł na realizacje zadań związanych z ochroną środowiska

4. Ustala się dochody w kwocie 4 000 zł i wydatki w kwocie 4 000 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.

5. Ustala się dochody i wydatki w kwocie 150 000 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

§ 10. Wyodrębnia się w budżecie kwotę 149 829 zł, do dyspozycji sołectw, z tego dla:

1) sołectwa Brzozówka Folwarczna - kwotę 6 693 zł;

2) sołectwa Czarnystok - kwotę 9 221 zł;

3) sołectwa Górnystok - kwotę 6 488 zł;

4) sołectwa Jasionóweczka - kwotę 10 601 zł;

5) sołectwa Jasionówka - kwotę 25 504 zł;

6) sołectwa Kalinówka Królewska - kwotę 11 827 zł;

7) sołectwa Kamionka - kwotę 12 057 zł;

8) sołectwa Kąty - kwotę 7 587 zł;

9) sołectwa Koziniec- kwotę 7 178 zł;

10) sołectwa Krasne Folwarczne - kwotę 7 510 zł;

11) sołectwa Krasne Małe - kwotę 6 539 zł;

12) sołectwa Krzywa - kwotę 7 536 zł;

13) sołectwa Kujbiedy - kwotę 6 463 zł;

14) sołectwa Milewskie - kwotę 12 568 zł;

15) sołectwa Słomianka - kwotę 12 057 zł.

§ 11. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z Załącznikiem nr 5.

§ 12. Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody - 151 600 zł, wydatki - 151 600 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 6.

§ 13. Upoważnia się Wójta do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 7 Uchwały:

a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 500 000 zł;

2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;

3) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;

4) do dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działów;

5) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków oraz w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych

6) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 25 000 zł;

7) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 14. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady


Tadeusz Snarski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/139/13
Rady Gminy Jasionówka
z dnia 21 stycznia 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Plan dochodów budżetowych


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVIII/139/13
Rady Gminy Jasionówka
z dnia 21 stycznia 2013 r.
Zalacznik2.pdf

Plan wydatków budżetowych


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVIII/139/13
Rady Gminy Jasionówka
z dnia 21 stycznia 2013 r.

Limity wydatków na zadania inwestycyjne w roku 2013

Lp.

Dział

Rozdz.

§**

Nazwa zadania inwestycyjnego
i okres realizacji
(w latach)

Łączne koszty finansowe

Planowane wydatki

Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie progr.

2013

z tego źródła finansowania

Dochody własne jst

kredyty
i pożyczki

środki pochodzące
z innych źródeł*

środki wymienione
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

14

1

600

60016

6050

Przebudowa dróg gminnych w ramach Funduszu Sołeckiego

99167

99167

99167

0

0

0

Gmina Jasionówka

2

921

92109

6050

Budowa altany wolnostojącej z kominkiem grillowym na działce obok świetlicy

12057

12057

12057

0

0

0

Gmina Jasionówka

3

926

92695

6050

Wykonanie placów zabaw dla dzieci

36105

36105

36105

0

0

0

Gmina Jasionówka

4

900

90095

6050

"Rekultywacja gminnego składowiska odpadów komunalnych w Jasionówce"

635743

391273

0

23701

367572

0

Gmina Jasionówka

5

900

90002

6050

Zakup oprogramowania komputerowego w związku z realizacją systemu gospodarowania odpadami.

3000

3000

3000

0

0

0

Gmina Jasionówka

6

720

72095

6067
6069

"Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa"

122201

12220

1833

0

0

10387

Gmina Jasionówka

Ogółem

908273

553822

152162

23701

367572

10387

Gmina Jasionówka

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, …)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

* kwoty prognozowane

Przewodniczący Rady


Tadeusz Snarski


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVIII/139/13
Rady Gminy Jasionówka
z dnia 21 stycznia 2013 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2013 r.

Lp.

Treść

Klasyfikacja
§

Kwota
2013 r.

1

2

3

4

Przychody ogółem:

23701

1.

Kredyty

§ 952

0

2.

Pożyczki

§ 952

23701

3.

Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE

§ 903

4.

Spłaty pożyczek udzielonych

§ 951

5.

Prywatyzacja majątku jst

§ 944

6.

Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych

§ 957

7.

Papiery wartościowe (obligacje)

§ 931

8.

Inne źródła (wolne środki)

§ 955

Rozchody ogółem:

582100

1.

Spłaty kredytów

§ 992

493000

2.

Spłaty pożyczek

§ 992

89100

3.

Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE

§ 963

4.

Udzielone pożyczki

§ 991

5.

Lokaty

§ 994

6.

Wykup papierów wartościowych (obligacji)

§ 982

7.

Rozchody z tytułu innych rozliczeń

§ 995

Przewodniczący Rady


Tadeusz Snarski


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVIII/139/13
Rady Gminy Jasionówka
z dnia 21 stycznia 2013 r.

Dotacje udzielane z budżetu gminy

Dotacje

Dla jednostek sektora fin. publ.

Dla jednostek spoza sektora fin. publ.

Lp

Podmiot dotowany

Celowa

Podmiotowa

Przedmiotowa

Lp

Nazwa zadania

Celowa

Podmiotowa

Przedmiotowa

1

Domy i ośrodki kultury

283710

1

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu

20000

2

Biblioteka

85000

2

3

Gmina Białystok

11500

3

Ogółem

11500

368710

Ogółem

20000

-

-

Przewodniczący Rady


Tadeusz Snarski


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XVIII/139/13
Rady Gminy Jasionówka
z dnia 21 stycznia 2013 r.

Plan dochodów i wydatków wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych na 2013 r.

lp.

Wyszczególnienie

Stan środków obrotowych** na początek roku

Przychody*

Wydatki

Stan środków obrotowych** na koniec roku

Rozliczenia
z budżetem
z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2013 r.

ogółem

w tym:

ogółem

w tym: wpłata do budżetu

dotacje
z budżetu***

w tym:

§ 265

na inwestycje

Dochody własne jednostek budżetowych

151600

x

x

151600

x

z tego:

1.dożywianie

149000

x

x

x

2.wynajem

2000

x

x

x

3.odsetki

100

x

x

x

4.darowizny

500

x

x

x

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych:

*dochody

** stan środków pieniężnych

*** źródła dochodów wskazanych przez Radę

Przewodniczący Rady


Tadeusz Snarski

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-02-19
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe