Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XVI/97/13 Rady Gminy Klukowo

z dnia 31 stycznia 2013r.

w sprawie podziału Gminy Klukowo na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 14 ust.1 i art. 16 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 113, zm.[1]) ) oraz art.12; § 2, § 3, §11, § 12 i § 13 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, zm.[2]) ) na wniosek Wójta Gminy Klukowo, uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się podziału Gminy Klukowo na stałe obwody głosowania, ustala ich numery, granice oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych, w sposób określony w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Klukowo.

§ 3. Po jednym egzemplarzu uchwały przekazuje się niezwłocznie Wojewodzie Podlaskiemu
i Komisarzowi Wyborczemu w Łomży.

§ 4. Do nowych, przedterminowych i uzupełniających wyborów do Rady Gminy Klukowo oraz przedterminowych wyborów Wójta Gminy Klukowo przeprowadzonych w trakcie kadencji, w czasie której uchwała weszła w życie, stosuje się dotychczasowy podział gminy na stałe obwody głosowania.

§ 5. Na ustalenia Rady Gminy w sprawie obwodów wyborczych, wyborcom w liczbie co najmniej 15, przysługuje prawo wniesienia skargi do Komisarza Wyborczego w Łomży, w terminie 5 dni od daty podania do publicznej wiadomości.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodniczący Rady Gminy


Andrzej Tymiński


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI/97/13
Rady Gminy Klukowo
z dnia 31 stycznia 2013 r.

Podział Gminy Klukowo

na stałe obwody głosowania

Numer
obwodu
głosowania


Granice obwodu

Siedziba obwodowej
komisji wyborczej


1

Klukowo, Klukowo-Kolonia, Dzikowiny, Kapłań, Sobolewo, Żabiniec, Piętki-Basie, Piętki-Gręzki, Piętki-Szeligi, Piętki-Żebry, Łuniewo Małe, Łuniewo Wielkie,

Klukowo Gminny Ośrodek Kultury w Klukowie ul. Mazowiecka 14


2

Trojanowo, Trojanówek, Lubowicz-Byzie, Lubowicz-Kąty, Lubowicz Wielki, Kuczyn, Gródek, Janki, Malinowo, Wiktorzyn, Usza Mała, Usza Wielka, Żebry Wielkie.

Kuczyn nr 69
Szkoła Podstawowa


3

Kostry-Podsędkowięta, Kostry-Śmiejki, Stare Kostry, Stare Zalesie, Wyszonki-Włosty, Wyszonki-Wypychy, Kaliski, Stare Warele, Wyszonki- Wojciechy, Wyszonki-Błonie, Wyszonki-Klukówek, Wyszonki-Nagórki, Wyszonki Kościelne.


Wyszonki Kościelne nr 1
Szkoła Podstawowa


[1]) Dz. U. z 2011 r. Nr 102, poz. 588, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz.889

[2]) Dz. U. z 2011 r. Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016, Nr 217, poz. 1281 z 2012 r. poz.849, poz. 951

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-02-19
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe