Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Zarządzenie nr 0050/287/2012 Burmistrza Supraśla

z dnia 21 grudnia 2012r.

w sprawie zmian do budżetu gminy na 2012 r

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 222 ust. 4 i art.257 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) oraz § 13 pkt 3 uchwały Rady Miejskiej Nr XV/125/2012 z dnia 31 stycznia 2012 r. w sprawie budżetu gminy na 2012 rok, zarządzam co następuje:

§ 1. Zwiększa i zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 23.162 zł, zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) Plan dochodów po zmianach 30.180.715 zł, z tego:

a) bieżące w kwocie 29.318.130 zł,

b) majątkowe w kwocie 862.585 zł,

2) Plan wydatków po zmianach 31.595.977 zł, z tego:

a) bieżące w kwocie 26.556.709 zł,

b) majątkowe w kwocie 5.039.268 zł,

§ 3. Źródłem pokrycia deficytu budżetu gminy w wysokości 1.415.262 zł są przychody pochodzące z:

1) planowanych do zaciągnięcia kredytów w kwocie 521.777 zł,

2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikajacej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 893.485 zł.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Burmistrz Supraśla


dr Radosław Dobrowolski


Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050/287/2012
Burmistrza Supraśla
z dnia 21 grudnia 2012 r.

Zmiany planu wydatków budżetowych

infoRgrafika

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-02-19
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe