Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXVI/230/2012 Rady Miejskiej w Supraślu

z dnia 28 grudnia 2012r.

w sprawie zmian do budżetu gminy na 2012 r

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Dz. U. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558 i Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759 z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Dz.U. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218,z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Dz.U. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 106, poz. 675, Dz.U. z 2011 r., Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, ostatnia zmiana:Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887,ostatnia zmiana:Nr 217, poz. 1281, Dz.U.z 2012 r. poz.567) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, Dz.U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz.1578, Nr 257, poz. 1726, Dz.U. z 2011 r., Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 89.523 zł,

2. zmniejsza się plan dochodów o kwotę 27.046 zł,- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 82.477 zł,

2. zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 20.000 zł,- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonuje się aktualizacji załącznika Nr 7 do uchwały Nr XV/125/2012 Rady Miejskiej w Supraślu z dnia 31 stycznia 2012 r. w sprawie budżetu gminy na 2012 rok. Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) Plan dochodów po zmianach 30.243.192 zł, z tego:

a) bieżące w kwocie 29.380.607 zł,

b) majątkowe w kwocie 862.585 zł,

2) Plan wydatków po zmianach 31.658.454 zł, z tego:

a) bieżące w kwocie 26.619.186 zł,

b) majątkowe w kwocie 5.039.268 zł.

§ 5. Źródłem pokrycia deficytu budżetu gminy w wysokości 1.415.262 zł są przychody pochodzące z:

1) planowanych do zaciągnięcia kredytów w kwocie 521.777 zł,

2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikajacej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 893.485 zł.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Supraśla

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


mgr Wojciech Fiłonowicz


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVI/230/2012
Rady Miejskiej w Supraślu
z dnia 28 grudnia 2012 r.

Zmiany planu dochodów budżetowych

infoRgrafika


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/230/2012
Rady Miejskiej w Supraślu
z dnia 28 grudnia 2012 r.

Zmiany planu wydatków budżetowych

infoRgrafika


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVI/230/2012
Rady Miejskiej w Supraślu
z dnia 28 grudnia 2012 r.

Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2012 rok.

infoRgrafika

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-02-19
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe