reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 168/XXVII/13 Rady Miejskiej w Szczuczynie

z dnia 28 stycznia 2013r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "d", oraz lit. "i" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Wprowadzić zmiany w planie dochodów zgodnie z załącznikiem nr 1:

a) zmniejszyć dochody o kwotę 1.011.655 zł,

b) zwiększyć dochody o kwotę 573.923 zł.

§ 2. Wprowadzić zmiany w planie wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2:

a) zmniejszyć wydatki o kwotę 1.598.606 zł,

b) zwiększyć wydatki o kwotę 1.475.874 zł.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) po stronie planowanych dochodów 23.081.961 zł, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 18.067.949 zł,

- dochody majątkowe w wysokości 5.014.012 zł;

2) po stronie planowanych wydatków 24.023.826 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 15.032.680 zł,

- wydatki majątkowe w wysokości 8.991.146 zł;

3) planowany deficyt budżetowy 941.865 zł przewidziany do sfinansowania kredytem długoterminowym w kwocie 626.865 zł oraz wolnymi środkami w kwocie 315.000 zł.

§ 4. Wprowadzić zmiany w wykazie wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2013, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. Wprowadzić zmiany w wydatkach na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 6. Wprowadzić zmiany w planie rozchodów i przychodów budżetu na 2013 rok, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 7. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów
i pożyczek zaciąganych na:

1) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 626.865 zł,

2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 1.873.135 zł.

§ 8. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania kredytów i pożyczek na:

a) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 626.865 zł,

b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 1.873.135 zł.

§ 9. Objaśnienie dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szczuczyna.

§ 11. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz poprzez wywieszenie na tablicy informacyjnej w Urzędzie Miejskim.

Przewodniczący Rady


Witold Grunwald


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 168/XXVII/13
Rady Miejskiej w Szczuczynie
z dnia 28 stycznia 2013 r.

Zmiany w tabeli plan ów dochodów budżetu Gminy Szczuczyn w 2013 roku

§ 1. Zmniejszenie planowanych dochodów w budżecie o kwotę 1.011.655 zł oraz zwiększenie planowanych dochodów w budżecie o kwotę 573.923 zł, w tym:

Rodzaj

Własne

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

852

Pomoc społeczna

593 080,00

3 923,00

597 003,00

85212

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

8 000,00

3 723,00

11 723,00

920

Pozostałe odsetki

0

23

23

970

Wpływy z różnych dochodów

0

3 700,00

3 700,00

85295

Pozostała działalność

121 000,00

200

121 200,00

970

Wpływy z różnych dochodów

0

200

200

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

6 636 398,00

-441 655,00

6 194 743,00

90095

Pozostała działalność

6 330 278,00

-441 655,00

5 888 623,00

970

Wpływy z różnych dochodów

300 000,00

570 000,00

870 000,00

6207

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

5 233 363,00

-1 011 655,00

4 221 708,00

Razem:

21 139 776,00

-437 732,00

20 702 044,00

Rodzaj

Zlecone

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

Razem:

2 379 917,00

0

2 379 917,00

Ogółem:

23 519 693,00

-1 011 655,00

23 081 961,00

573 923,00


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 168/XXVII/13
Rady Miejskiej w Szczuczynie
z dnia 28 stycznia 2013 r.

Zmiany w tabeli planów wydatków budżetu Gminy Szczuczyn w 2013 roku

§ 1. Zmniejszenie planowanych wydatków w budżecie o kwotę 1.598.606 zł oraz zwiększenie planowanych wydatków w budżecie o kwotę 1.475.874 zł, w tym:

Rodzaj:

Własne

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

750

Administracja publiczna

3 274 710,00

-2 836,00

3 271 874,00

75011

Urzędy wojewódzkie

15 200,00

1 000,00

16 200,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

800

1 000,00

1 800,00

75023

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

3 047 553,00

-3 836,00

3 043 717,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

76 353,00

-4 336,00

72 017,00

4610

Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

500

500

1 000,00

852

Pomoc społeczna

1 206 440,00

8 360,00

1 214 800,00

85212

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

0

8 160,00

8 160,00

2910

Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

0

4 000,00

4 000,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

0

2 250,00

2 250,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

0

410

410

4560

Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

0

1 500,00

1 500,00

85295

Pozostała działalność

171 000,00

200

171 200,00

2910

Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

0

200

200

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

7 941 251,00

-128 256,00

7 812 995,00

90095

Pozostała działalność

6 953 655,00

-128 256,00

6 825 399,00

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

0

1 024 733,00

1 024 733,00

6057

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

5 301 905,00

-1 594 270,00

3 707 635,00

6059

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

1 564 545,00

441 281,00

2 005 826,00

Razem:

21 766 641,00

-122 732,00

21 643 909,00

Rodzaj:

Zlecone

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

Razem:

2 379 917,00

0

2 379 917,00

Ogółem:

24 146 558,00

-1 598 606,00

24 023 826,00

1 475 874,00


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 168/XXVII/13
Rady Miejskiej w Szczuczynie
z dnia 28 stycznia 2013 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2013 ROKU

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Wartość

600

Transport i łączność

243 532,00

60016

Drogi publiczne gminne

243 532,00

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

236 520,00

Przebudowa dróg gminnych

236 520,00

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

7 012,00

Zakup wału do równania dróg

7 012,00

750

Administracja publiczna

1 200 000,00

75023

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

1 200 000,00

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

1 200 000,00

Przebudowa i nadbudowa istniejącego budynku Urzędu Miejskiego w Szczuczynie wraz ze zmianą sposobu użytkowania poddasza nieużytkowego na cele biurowe

1 200 000,00

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

7 135 164,00

90003

Oczyszczanie miast i wsi

312 000,00

6057

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

190 244,00

Budowa sieci kanalizacji deszczowej tłoczno-grawitacyjnej "Osiedla Pawełki" w mieście Szczuczyn

190 244,00

6059

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

121 756,00

Budowa sieci kanalizacji deszczowej tłoczno-grawitacyjnej "Osiedla Pawełki" w mieście Szczuczyn

121 756,00

90015

Oświetlenie ulic, placów i dróg

70 676,00

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

70 676,00

Budowa oświetlenia ulicznego

70 676,00

90095

Pozostała działalność

6 752 488,00

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

1 024 733,00

Zwiększenie atrakcyjności Miasta Szczuczyna poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych strefy aktywności gospodarczej w Szczuczynie

1 024 733,00

6057

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

3 707 635,00

Budowa targowiska miejskiego w mieście Szczuczyn wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną

485 927,00

Kompleksowe rozwiązanie problemu niskiej emisji na terenie Gminy Szczuczyn poprzez zakup i montaż instalacji solarnych na budynkach mieszkalnych

1 460 193,00

Zwiększenie atrakcyjności Miasta Szczuczyna poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych strefy aktywności gospodarczej w Szczuczynie

1 688 345,00

Zagospodarowanie terenu wraz z urządzeniem placu zabaw i wykonaniem ogrodzenia na części działki nr 1543 w m. Szczuczyn

73 170,00

6059

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

2 005 826,00

Budowa targowiska miejskiego w mieście Szczuczyn wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną

985 145,00

Kompleksowe rozwiązanie problemu niskiej emisji na terenie Gminy Szczuczyn poprzez zakup i montaż instalacji solarnych na budynkach mieszkalnych

786 257,00

Zwiększenie atrakcyjności Miasta Szczuczyna poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych strefy aktywności gospodarczej w Szczuczynie

187 594,00

Zagospodarowanie terenu wraz z urządzeniem placu zabaw i wykonaniem ogrodzenia na części działki nr 1543 w m. Szczuczyn

46 830,00

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

14 294,00

Zakup sprzętu na place zabaw

14 294,00

Razem

8 578 696,00


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 168/XXVII/13
Rady Miejskiej w Szczuczynie
z dnia 28 stycznia 2013 r.

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI

Lp.

Projekt

Kategoria interwencji funduszy strukturalnych

Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf

Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu)

w tym:

Środki z budżetu krajowego

Środki z budżetu UE

1

2

3

4

5

6

7

I

Wydatki majątkowe razem:

X

16 221 090

6 303 949

9 917 141

Razem rok 2013

7 050 194

3 152 315

3 897 879

1.1

Program:

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

Priorytet: 3

Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej.

Działanie: 3.2.1

Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej

Nazwa projektu;

Budowa sieci kanalizacji deszczowej tłoczno-grawitacyjnej "Osiedla Pawełki" w mieście Szczuczyn

Razem wydatki:

900.90001.605

1 305 339

507 664

797 675

z tego: 2013 r.

900.90001.605

312 000

121 756

190 244

2014

900.90001.605

332 314

129 684

202 630

2015

900.90001.605

661 025

256 224

404 801

1.2

Program:

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

Priorytet: 3

Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej.

Działanie: 3.2.1

Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej

Nazwa projektu;

Budowa targowiska miejskiego w mieście Szczuczyn wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną

Razem wydatki:

900.90095.605

2 971 072

1 971 072

1 000 000

z tego: 2013 r.

900.90095.605

1 471 072

985 145

485 927

1.3

Program:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013

Priorytet: 1

Wzrost innowacyjności i wspieranie przedsiębiorczości w regionie

Działanie: 1.2.1

Tereny inwestycyjne

Nazwa projektu;

Zwiększenie atrakcyjności Miasta Szczuczyna poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych strefy aktywności gospodarczej w Szczuczynie

Razem wydatki:

900.90095.605

9 513 029

2 979 139

6 533 890

z tego: 2013 r.

900.90095.605

2 900 672

1 212 327

1 688 345

2014

900.90095.605

4 796 222

1 280 901

3 515 321

2015

900.90095.605

1 816 135

485 911

1 330 224

1.4

Program:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013

Priorytet: 5

Rozwój infrastruktury ochrony środowiska

Działanie: 5.2

Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska

Nazwa projektu;

Kompleksowe rozwiązanie problemu niskiej emisji na terenie Gminy Szczuczyn poprzez zakup i montaż instalacji solarnych na budynkach mieszkalnych

Razem wydatki:

900.90095.605

2 262 450

791 864

1 470 586

z tego: 2013 r.

900.90095.605

2 246 450

786 257

1 460 193

1.5

Program:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013

Priorytet: 3

Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej.

Działanie:

Odnowa i rozwój wsi

Nazwa projektu;

Zagospodarowanie terenu wraz z urządzeniem placu zabaw i wykonaniem ogrodzenia na części działki nr 1543 w m. Szczuczyn

Razem wydatki:

900.90095.605

120 000

46 830

73 170

z tego: 2013r.

900.90095.605

120 000

46 830

73 170

1.6

Program:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013

Priorytet: 4

Społeczeństwo informacyjne

Działanie:

Nazwa projektu;

Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa

Razem wydatki:

720.72095.606

49 200

7 380

41 820

z tego: 2014r.

720.72095.606

49 200

7 380

41 820

II

Wydatki bieżące razem:

X

292 580

43 887

248 693

Razem rok 2013

56 288

8 444

47 844

1.1

Program:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013

Priorytet: 4

Społeczeństwo informacyjne

Działanie:

Nazwa projektu;

Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa

Razem wydatki:

720.72095.4217,4219

184 378

27 657

156 721

z tego: 2013 r.

720.72095.4217,4219

22 688

3 404

19 284

2014

720.72095.4217,4219, 4707,4709

161 690

24 253

137 437

1.2

Program:

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-20013

Priorytet: 9

Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

Działanie: 9.1.2

Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych

Nazwa projektu;

"Rozwijanie umiejętności"

Razem wydatki:

853.85395.4307,4309

108 202

16 230

91 972

z tego: 2013 r.

853.85395.4307,4309

33 600

5 040

28 560

RAZEM

16 513 670

6 347 836

10 165 834


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 168/XXVII/13
Rady Miejskiej w Szczuczynie
z dnia 28 stycznia 2013 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2013 ROKU

Lp.

Treść

Klasyfikacja
§

Kwota
2013r.

1

2

3

4

Przychody ogółem:

2 815.000

1

Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy

§ 950

315.000

2.

Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym

§ 952

2.500.000

Rozchody ogółem:

1.873.135

1.

Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów

§ 992

1 873.135


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 168/XXVII/13
Rady Miejskiej w Szczuczynie
z dnia 28 stycznia 2013 r.

Objaśnienie dokonanych zmian w budżecie gminy na 2013 rok.

Po stronie dochodów wprowadzono zmiany m.in. z tytułu:

- zawarcia umów z Powiatowym Urzędem Pracy o refundację wynagrodzeń pracowników interwencyjnych zatrudnionych w OPS w Szczuczynie, zwiększono dochody o kwotę 2.660 zł z przeznaczeniem na płace i pochodne,

- decyzji OPS o zwrocie nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i świadczeń z tytułu pomocy finansowej dla niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne wypłaconych w 2012 roku i wpłaconych przez świadczeniobiorcę wraz z odsetkami w kwocie 1.263 zł,

- możliwości odzyskania podatku VAT od prowadzonej inwestycji "Budowa targowiska miejskiego w mieście Szczuczyn wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną", której termin zakończenia został przesunięty z 2014 roku na 2013 rok w kwocie 200.000 zł oraz wprowadzenia zmian dotyczących wyłączenia podatku VAT z kosztów kwalifikowanych inwestycji "Zwiększenie atrakcyjności Miasta Szczuczyn poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych strefy aktywności gospodarczej w Szczuczynie" co umożliwia gminie odliczenie podatku naliczonego od podatku należnego w kwocie 370.000 zł,

- zmniejszenia dochodów w kwocie 1.011.655 zł , w związku z wydłużeniem terminu realizacji inwestycji dotyczącej terenów inwestycyjnych do roku 2015, co wiąże się z jednoczesnym rozłożeniem zwrotu pozyskanych środków z Unii Europejskiej.

Po stronie wydatków wprowadzono zmiany m.in. z tytułu:

- zwiększenia planu finansowego na zakup materiałów w związku ze zmianą druków w rozdziale "urzędy wojewódzkie" w kwocie 1.000 zł ,

- zwiększenia planu w rozdziale "urzędy gmin' na wydatki związane z opłatą komorniczą w kwocie 500 zł,

- zwiększenia planu na zwrot dotacji dotyczącej wypłaty świadczeń rodzinnych i świadczeń wypłaconych w latach ubiegłych w kwocie 5.700 zł wraz z odsetkami,

- zwiększenia wydatków inwestycyjnych w wyniku przyśpieszenia terminu zakończenia budowy targowiska w kwocie 1.271.072 zł,

- przesunięć z § 6057 i 6059 do § 6050 w dziale "gospodarka komunalna i ochrona środowiska" środków finansowych dotyczących kosztów niekwalifikowanych w kwocie 1.024.733 zł inwestycji "Zwiększenie atrakcyjności Miasta Szczuczyn poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych strefy aktywności gospodarczej w Szczuczynie". Koszty niekwalifikowane dotyczą podatku VAT oraz środków związanych z częściowym wykupem gruntów.

W związku z przyśpieszeniem terminu realizacji inwestycji "Budowa targowiska miejskiego w mieście Szczuczyn wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną" oraz zmniejszeniem dofinansowania o podatek VAT dotyczący inwestycji "Zwiększenie atrakcyjności Miasta Szczuczyn poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych strefy aktywności gospodarczej w Szczuczynie" zwiększono deficyt do kwoty 941.865 zł. Wzrost deficytu o kwotę 315.000 zł zostanie pokryty wolnymi środkami w kwocie 315.000zł.

Przewodniczący Rady


Witold Grunwald

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy

Doradztwo podatkowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama