Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXI/336/2013 Rady Miejskiej w Suwałkach

z dnia 30 stycznia 2013r.

o zmianie uchwały w sprawie planowania w budżecie Gminy Miasto Suwałki środków finansowych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, a także przyjęcia Regulaminu określającego rodzaje świadczeń oraz warunki i sposób ich przyznawania w ramach pomocy zdrowotnej nauczycielom przedszkoli, szkół i placówek oświatowych oraz placówki opiekuńczo - wychowawczej i ośrodka adopcyjno - opiekuńczego prowadzonych przez Gminę Miasto Suwałki

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 72 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela
(Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, Nr 97, poz. 1218 i Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 17,
poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369 i Nr 247,
poz. 1821, z 2008 r. Nr 145, poz. 917 i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 1, poz. 1, Nr 56,
poz. 458, Nr 67, poz. 572, Nr 97, poz. 800, Nr 213, poz. 1650 i Nr 219, poz. 1706, z 2011 r.
Nr 149, poz. 887 i Nr 205, poz. 1206, z 2012 r. poz. 908 i poz. 1544) w związku z art. 18 ust. 2
pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591, z 2002 r.Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806,z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116,
poz. 1203i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17,
poz. 128i Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218,
z 2008 r.Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r.Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113,
Nr 117,poz. 679, Nr 134, poz. 777 i nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567) uchwala się,
co następuje:

§ 1. W uchwale Nr X/97/07 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 30 maja 2007 r. w sprawie planowania w budżecie Gminy Miasto Suwałki środków finansowych na pomoc zdrowotną
dla nauczycieli, a także przyjęcia Regulaminu określającego rodzaje świadczeń oraz warunki
i sposób ich przyznawania w ramach pomocy zdrowotnej nauczycielom przedszkoli, szkół
i placówek oświatowych oraz placówki opiekuńczo - wychowawczej i ośrodka adopcyjno - opiekuńczego prowadzonych przez Gminę Miasto Suwałki (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2007 r.
Nr 142, poz. 1313, z 2010 r. Nr 78, poz. 1188) wprowadza się następujące zmiany:

1) tytuł uchwały otrzymuje brzmienie: "w sprawie planowania w budżecie Gminy Miasto Suwałki środków finansowych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, a także przyjęcia Regulaminu określającego rodzaje świadczeń oraz warunki i sposób ich przyznawania w ramach pomocy zdrowotnej nauczycielom przedszkoli, szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Miasto Suwałki";

2) w § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie: "1. W budżecie Gminy Miasto Suwałki corocznie planuje się środki finansowe z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, w tym nauczycieli emerytów lub rencistów, przedszkoli, szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Miasto Suwałki,w wysokości 0,3% kwoty stanowiącej iloczyn rocznego wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela mianowanego z tytułem magistra z przygotowaniem pedagogicznym
i średniorocznej liczby etatów kalkulacyjnych zatrudnionych nauczycieli.",

3) § 2 otrzymuje brzmienie: "§ 2. Przyjmuje się Regulamin określający rodzaje świadczeń oraz warunki i sposób ich przyznawania, w ramach pomocy zdrowotnej, nauczycielom przedszkoli, szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Miasto Suwałki, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.",

4) w załączniku do uchwały:

a) tytuł załącznika otrzymuje brzmienie: "Regulamin określający rodzaje świadczeń oraz warunki i sposób ich przyznawania, w ramach pomocy zdrowotnej, nauczycielom przedszkoli, szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Miasto Suwałki",

b) w § 2:

- pkt 2) otrzymuje brzmienie: "2) "szkole/placówce" - należy przez to rozumieć przedszkole, szkołę i placówkę oświatową, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Suwałki;",

- pkt 3) otrzymuje brzmienie: "3) "dyrektorze" - należy przez to rozumieć dyrektora przedszkola, szkoły i placówki oświatowej, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Suwałki:",

- pkt 4) otrzymuje brzmienie: "4) "nauczycielach" - należy przez to rozumieć nauczycieli, w tym nauczycieli emerytów lub rencistów, przedszkoli, szkół i placówek oświatowych,
dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Suwałki;".

§ 2. W stosunku do nauczycieli zatrudnionych w placówce opiekuńczo - wychowawczej stosuje się - do dnia 31 grudnia 2013 r. uchwałę wymienioną w § 1, w brzmieniu obowiązującym do dnia wejścia w życie niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Suwałk.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Suwałkach


Andrzej Paweł Chuchnowski

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-02-20
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe