Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXI/188/13 Rady Gminy Narewka

z dnia 1 lutego 2013r.

w sprawie pozbawienia drogi gminnej kategorii drogi gminnej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 10 ust. 1 i 2, w związku z art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych /Dz.U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115, Nr 23, poz. 136, Nr 192, poz. 1381, z 2008 r. Nr 54, poz. 326, Nr 218, poz. 1391, Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 19, poz. 100 i 101, Nr 86, poz. 720, Nr 168, poz. 1323, z 2010 r. Nr 106, poz. 675, Nr 152, poz. 1018, Nr 225, poz. 1466, z 2011 r. Nr 5, poz. 13, Nr 159, poz. 945, Nr 222, poz. 1321, z 2012 r., poz. 472, poz. 965, poz. 1256, poz. 1445/ po zasięgnięciu opinii Zarządu Powiatu Hajnowskiego uchwala się, co następuje:

§ 1. Pozbawia się kategorii drogi gminnej drogi o Nr 107096B położonej w obrębie geodezyjnym Eliaszuki.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Narewka.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Mieczysław Gryc

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-02-20
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe