Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXVII/141/13 Rady Gminy Łomża

z dnia 5 lutego 2013r.

w sprawie podziału Gminy Łomża na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 14 ust. 1 i art. 16 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 113, zm.[1]) ) oraz art. 12 § 2, § 3, § 11, § 12, § 13 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, zm.[2]) ) na wniosek Wójta Gminy Łomża, Rada Gminy Łomża uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się podziału Gminy Łomża na stałe obwody głosowania, ustala ich numery, granice oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych, w sposób określony w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łomża.

§ 3. Po jednym egzemplarzu uchwały przekazuje się niezwłocznie Wojewodzie Podlaskiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Łomży.

§ 4. Do nowych, przedterminowych i uzupełniających wyborów do Rady Gminy Łomża oraz przedterminowych wyborów Wójta Gminy Łomża przeprowadzonych w trakcie kadencji, w czasie której uchwała weszła w życie, stosuje się dotychczasowy podział gminy na stałe obwody głosowania.

§ 5. Na ustalenia Rady Gminy Łomża w sprawie obwodów głosowania wyborcom, w liczbie co najmniej 15, przysługuje prawo wniesienia skargi do Komisarza Wyborczego w Łomży w terminie 5 dni od daty podania uchwały do publicznej wiadomości.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodniczący Rady


Barbara Cychol


Załącznik do uchwały Nr XXVII/141/13
Rady Gminy Łomża
z dnia 5 lutego 2013 r.

Podział Gminy Łomża na stałe obwody głosowania

Numer obwodu głosowania

Granice obwodu głosowania

Siedziba obwodowej
komisji wyborczej

1

Dłużniewo, Janowo, Jarnuty, Łochtynowo, Sierzputy Młode,
Stare Sierzputy

Szkoła Podstawowa,
Jarnuty 1

2

Bożenica, Nowe Kupiski,
Stare Kupiski

Szkoła Podstawowa,
Nowe Kupiski 137

3

Giełczyn, Zawady

Świetlica Wiejska,
ul. Spokojna 12, Giełczyn

4

Podgórze, Siemień-Rowy

Szkoła Podstawowa,
ul. Szkolna 1, Podgórze

5

Gać, Koty, Lutostań, Milewo,
Nowe Wyrzyki, Puchały

Szkoła Podstawowa,
Puchały 31

6

Modzele-Skudosze,
Modzele-Wypychy, Stare Modzele,
Bacze Suche, Wygoda

Szkoła Podstawowa,
ul. Łomżyńska 2, Wygoda

7

Pniewo, Rybno

Szkoła Podstawowa
ul. Akacjowa 1, Pniewo

8

Andrzejki, Boguszyce,
Czaplice, Kisiołki

Szkoła Podstawowa,
Czaplice 59

9

Chojny Młode, Stare Chojny,
Grzymały Szczepankowskie, Mikołajki

Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej,
Chojny Młode 1A

10

Jednaczewo

Świetlica Wiejska,
ul. Łomżyńska 77, Jednaczewo

11

Konarzyce

Szkoła Podstawowa,
ul. Szkolna 4, Konarzyce

12

Siemień Nadrzeczny

Remiza Ochotniczej Staży Pożarnej, Siemień Nadrzeczny 40

13

Stara Łomża nad Rzeką,
Stara Łomża przy Szosie,
Zosin

Sala Konferencyjna Urzędu Gminy,
ul. Marii Skłodowskiej Curie 1a, Łomża


[1]) Dz.U. z 2011 r. Nr 102, poz. 588, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz.889, z 2012 r. poz. 1399

[2]) Dz.U. z 2011 r. Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 849, poz. 951

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-02-20
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe