Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Decyzja nr OLB-4210-2(5)/2013/538/VIII/JD Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki

z dnia 20 lutego 2013r.

w sprawie zatwierdzenia zmiany taryfy dla ciepła Zakładu Energetyki Cieplnej, Wodociągów i Kanalizacji w Choroszczy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Choroszczy

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188, Nr 170, poz. 1660, z 2004 r. Nr 162, poz. 1692, z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 78, poz. 682, Nr 181, poz. 1524, z 2008 r. Nr 229, poz. 1539, z 2009 r. Nr 195, poz. 1501, Nr 216, poz. 1676, z 2010 r. Nr 40, poz. 230, Nr 167, poz. 1131, Nr 182, poz. 1228, Nr 254, poz. 1700, z 2011 r. Nr 6, poz. 18, Nr 34, poz. 173, Nr 106, poz. 622 i Nr 186, poz. 1100, z 2012 r. poz. 1101, poz. 1529) oraz art. 47 ust. 1 i 2, art. 23 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 i 3 w związku z art. 45 i art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059),

po rozpatrzeniu wniosku
z dnia 28 stycznia 2013 r.
w sprawie zatwierdzenia zmiany taryfy dla ciepła
Zakładu Energetyki Cieplnej, Wodociągów i Kanalizacji w Choroszczy
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Choroszczy,

posiadającego:

1) numer w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (KRS): 0000027596,

2) numer identyfikacji podatkowej (NIP): 5421021522,

zwanego w dalszej części decyzji "Przedsiębiorstwem",

postanawiam

zmienić decyzję Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 31 października 2012 r. nr OLB-4210-20(20)/2012/538/VIII/JD i zatwierdzić ustaloną przez Przedsiębiorstwo zmianę taryfy dla ciepła. Postanowienia taryfy będące przedmiotem zmiany stanowią załącznik do niniejszej decyzji.

Uzasadnienie

Decyzją z dnia 31 października 2012 r. nr OLB-4210-20(20)/2012/538/VIII/JD została zatwierdzona przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (zwanego dalej "Prezesem URE"), ustalona przez Przedsiębiorstwo taryfa dla ciepła z okresem obowiązywania do dnia 31 grudnia 2013 r.

Na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 2, w związku z art. 47 ust. 1 ustawy - Prawo energetyczne, pismem z dnia 9 stycznia 2013 r. nr OLB-4210-2(1)/2013/538/VIII/JD, Prezes URE wezwał Przedsiębiorstwo do przedłożenia zmiany taryfy dla ciepła, w związku ze zmianą taryfy dla paliw gazowych Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A. (dostawcy gazu ziemnego do Przedsiębiorstwa), zatwierdzoną decyzją Prezesa URE z dnia 17 grudnia 2012 r., nr DTA-4212-48(9)/2012/652/V/AG. Zmiana cen gazu skutkuje zmniejszeniem kosztów zużycia paliwa przez Przedsiębiorstwo, a tym samym zmniejszeniem kosztów dostarczania ciepła do odbiorców. Powyższe stanowi zatem przesłankę określoną w § 28 ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 17 września 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz. U. z 2010 r. Nr 194, poz. 1291), zwanego dalej "rozporządzeniem taryfowym", uprawniającą do zmiany taryfy dla ciepła w przypadku zaistnienia istotnej, nieprzewidzianej zmiany warunków prowadzenia działalności przez przedsiębiorstwo energetyczne.

W myśl art. 47 ust. 1 ustawy - Prawo energetyczne, przedsiębiorstwa energetyczne posiadające koncesje przedkładają do zatwierdzenia taryfy z własnej inicjatywy lub na żądanie Prezesa URE.

Pismem z dnia 28 stycznia 2013 r. znak: l.dz. 19/2013, Przedsiębiorstwo wystąpiło do Prezesa URE z wnioskiem o zmianę zatwierdzonej taryfy dla ciepła, poprzez zmianę cen i stawek opłat dla odbiorców ciepła. Z uzasadnienia wniosku wynika, iż zmiana cen paliwa gazowego spowoduje spadek kosztów uzasadnionych ponoszonych przez Przedsiębiorstwo, a co za tym idzie zasadna jest zmiana cen i stawek opłat za dostarczone ciepło dla odbiorców.

Ocena przedstawionego przez Przedsiębiorstwo wniosku oraz zawartego w jego uzasadnieniu materiału analitycznego, dokonana w trakcie prowadzonego postępowania administracyjnego w przedmiotowej sprawie, pozwoliła na uwzględnienie żądania Przedsiębiorstwa w zakresie zatwierdzenia zmiany aktualnie obowiązującej taryfy dla ciepła, zgodnie ze złożonym wnioskiem. Zmiana cen paliwa gazowego wypełnia dyspozycję § 28 ust. 1 rozporządzenia taryfowego stanowiącego, że " W przypadku nieprzewidzianej, istotnej zmiany warunków wykonywania przez przedsiębiorstwo energetyczne działalności gospodarczej jest możliwa zmiana taryfy wprowadzonej do stosowania, w trybie określonym w art. 47 ustawy lub przez zawarcie umów z odbiorcami, po dokonaniu analizy i oceny skutków ekonomicznych tych zmian ".

Wobec powyższego należy stwierdzić, iż za zmianą decyzji w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła Przedsiębiorstwa w części 4 przemawia słuszny interes strony, wyrażający się w konieczności dostosowania sposobu prowadzenia koncesjonowanej działalności gospodarczej do zmieniających się obiektywnych warunków ekonomicznych i zmianie tej nie sprzeciwiają się przepisy szczególne.

Zgodnie z art. 155 Kodeksu postępowania administracyjnego, decyzja ostateczna, na mocy której strona nabyła prawo, może być w każdym czasie za zgodą strony uchylona lub zmieniona przez organ administracji publicznej, który ją wydał, jeżeli przepisy szczególne nie sprzeciwiają się uchyleniu lub zmianie takiej decyzji i przemawia za tym interes społeczny lub słuszny interes strony. Natomiast, zgodnie z art. 23 ust. 1 ustawy - Prawo energetyczne, Prezes URE reguluje działalność przedsiębiorstw energetycznych (...) zmierzając do równoważenia interesów przedsiębiorstw energetycznych i odbiorców paliw i energii.

Uznając, iż w przedmiotowej sprawie spełnione zostały przesłanki określone w art. 155 Kpa umożliwiające zmianę decyzji, w szczególności, iż zmiana ta nie stoi w sprzeczności z interesem społecznym, postanowiono jak w sentencji.

POUCZENIE

1. Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie - Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, za pośrednictwem Prezesa URE, w terminie dwutygodniowym od dnia jej doręczenia (art. 30 ust. 2 i 3 ustawy - Prawo energetyczne oraz art. 47946pkt 1 i art. 47947§ 1 Kodeksu postępowania cywilnego).

2. Odwołanie od decyzji powinno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonej decyzji i wartości przedmiotu sporu, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także zawierać wniosek o uchylenie albo zmianę decyzji w całości lub w części (art. 47949Kodeksu postępowania cywilnego). Odwołanie należy przesłać na adres Urzędu Regulacji Energetyki Wschodniego Oddziału Terenowego z siedzibą w Lublinie - ul. Garbarska 20, 20-340 Lublin.

3. Stosownie do art. 47 ust. 3 pkt 2 ustawy w związku z art. 31 ust. 3 pkt 2 i ust. 4 ustawy - Prawo energetyczne, decyzja zostanie skierowana do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

4. Stosownie do art. 47 ust. 4 ustawy - Prawo energetyczne, przedsiębiorstwo energetyczne wprowadza zmianę taryfy do stosowania nie wcześniej niż po upływie 14 dni i nie później niż do 45 dnia od dnia jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Z upoważnienia Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
Dyrektor Wschodniego Oddziału Terenowego z siedzibą w Lublinie


Tomasz Adamczyk

Otrzymują:

1. Zakład Energetyki Cieplnej, Wodociągów i Kanalizacji w Choroszczy Sp. z o.o., ul. Sienkiewicza 25A, 16-070 Choroszcz;

2. Wojewoda Podlaski;

3. a/a

Niniejsza decyzja zwolniona jest z opłaty skarbowej na podstawie art. 4 ustawy o opłacie skarbowej w związku z treścią załącznika do tej ustawy (cz. I pkt 53).

Jolanta Dereń - starszy specjalista

infoRgrafika

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-02-20
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe