Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 3/I/13 Zgromadzenia Zambrowskiego Związku Gmin

z dnia 28 stycznia 2013r.

w sprawie budżetu Zambrowskiego Związku Gmin na 2013 r

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 73a w związku z art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567) oraz i art. 198 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych i § 8 pkt. 4 Statutu Zambrowskiego Związku Gmin, Zgromadzenie Zambrowskiego Związku Gmin uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się:

1. dochody Związku w wysokości 28 996 zł w tym bieżące: 28 996 zł

- zgodnie z załącznikiem nr1

2. wydatki Związku w wysokości 30 471 zł

- w tym bieżące 30 471 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 2

3. deficyt budżetowy Związku w wysokości 1 475 zł zostanie pokryty nadwyżką z lat ubiegłych

4. plan przychodów w kwocie 1475 zł plan rozchodów w kwocie 0 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 5

§ 2. Ustala się rezerwę ogólną w kwocie 300 zł.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Zambrowskiego Związku Gmin.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 r. podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 3/I/13
Zgromadzenia Zambrowskiego Związku Gmin
z dnia 28 stycznia 2013 r.

Plan dochodów budżetu Zambrowskiego Związku Gmin na 2013 rok

Dział

Rozdz.

§

Treść

Plan na 2013

750

Administracja publiczna

28 996

75 095

Pozostała działalność

28 996

2900

Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu gminnego lub związków na dofinansowanie zadań bieżących

28 996

Ogółem

28 996


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 3/I/13
Zgromadzenia Zambrowskiego Związku Gmin
z dnia 28 stycznia 2013 r.

Plan wydatków budżetu Zambrowskiego Związku Gmin na 2013 rok

Dział

Rozdział

§

Treść

Plan
na 2012

750

Administracja publiczna

16 271

75095

Pozostała działalność

16 271

4010

Wynagrodzenie osobowe pracowników

12 000

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

1 000

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

2 071

4120

Składki na Fundusz Pracy

200

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

300

4300

Zakup pozostałych usług

500

4410

Podróże służbowe krajowe

200

758

Różne rozliczenia

300

75818

Rezerwy ogólne i celowe

300

4810

Rezerwy

300

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

13 900

90002

Gospodarka odpadami

13 900

4300

Zakup pozostałych usług

13 900

Ogółem

30 471


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 3/I/13
Zgromadzenia Zambrowskiego Związku Gmin
z dnia 28 stycznia 2013 r.

Objaśnienia do budżetu Zambrowskiego Związku Gmin na rok 2013

1. Dochody

Na przewidziane w planie budżetu dochody w kwocie 28 996 zł przewiduje się wpływy z:

- 28 996 zł - wpływy z wpłat gmin z tytułu składki,

2. Wydatki

- 16 271 zł - Wydatki administracyjne:

- 13 900 zł - z tytułu zawartego porozumienia (utylizacja padłego bydła z terenów gmin wchodzących do Związku),

Niedobór w kwocie 1 475 zł zostanie pokryty z nadwyżek budżetowych z lat ubiegłych.


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 3/I/13
Zgromadzenia Zambrowskiego Związku Gmin
z dnia 28 stycznia 2013 r.

Informacja o stanie mienia komunalnego Zambrowskiego Związku Gmin

Zambrowski Związek Gmin nie posiada własnego mienia.


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 3/I/13
Zgromadzenia Zambrowskiego Związku Gmin
z dnia 28 stycznia 2013 r.

Plan dochodów i rozchodów

Plan przychodów

Paragraf

Treść

Po
zmianie

957

Nadwyżki z lat ubiegłych

1 475,00

Plan rozchodów

Paragraf

Treść

Po
zmianie

-

-

0,00

Zarząd Zambrowskiego Związku Gmin informuje, iż nie zaciągał i nie zamierza zaciągać kredytów ani pożyczek w 2013 roku

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-02-21
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe