Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXVIII/150/13 Rady Gminy Dobrzyniewo Duże

z dnia 31 stycznia 2013r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / Dz.U z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220 ,Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz .1218, z 2008 Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, 2009 r Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 21, poz. 113, Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 217, poz. 1281, Nr 149, poz. 887, 2012 poz. 567 / oraz art. 211, art. 214, art. 215, art. 217 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych / Dz. U. Nr 157, poz. 1240,z 2010 r Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 96, poz. 620, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726 z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 257, poz. 1726, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707, 2012 poz. 1456, poz. 1548/ uchwala się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXVII/148/12 Rady Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrzyniewo Duże na 2013 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) § 5 otrzymuje brzmienie: "Deficyt budżetu w wysokości 63.012 zł , który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :

1) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie - 63.012 zł"

2) § 6 otrzymuje brzmienie : " Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 1.692.834 zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1.629.822 zł"

§ 2. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 116.543 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 3. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 1.576.291 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 4. Dokonuje się przeniesień planu wydatków między działami i paragrafami na kwotę 809.221 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 5. Dokonuje się zmian załącznika Nr 3 Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2013 roku do Uchwały Nr XXVII/148/12 Rady Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 28 grudnia 2012 r w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrzyniewo Duże na 2013 rok, zgodnie z Załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 6. Dokonuje się zmian załącznika Nr 4 Przychody i rozchody budżetu w 2013 roku do Uchwały Nr XXVII/148/12 Rady Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 28 grudnia 2012 r w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrzyniewo Duże na 2013 rok, zgodnie z Załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 7. Dokonuje się zmian załącznika Nr 5 Wykaz dotacji udzielanych z budżetu gminy na 2013 rok do Uchwały Nr XXVII/148/12 Rady Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 28 grudnia 2012 r w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrzyniewo Duże na 2013 rok, zgodnie z Załącznikiem nr 5 do uchwały

§ 8. Objaśnienia do uchwały budżetowej zawarte są w Załączniku nr 6 do uchwały.

§ 9. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi :

1) plan dochodów w kwocie 24.999.933 zł z tego:

a) dochody bieżące 22.219.216 zł,

b) dochody majątkowe 2.780.717 zł;

2) plan wydatków w kwocie 25.062.945 zł z tego:

a) wydatki bieżące 20.739.609 zł,

b) wydatki majątkowe 4.323.336 zł ;

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Mirosław Kłosek


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/150/13
Rady Gminy Dobrzyniewo Duże
z dnia 31 stycznia 2013 r.

infoRgrafika

infoRgrafika


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/150/13
Rady Gminy Dobrzyniewo Duże
z dnia 31 stycznia 2013 r.

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVIII/150/13
Rady Gminy Dobrzyniewo Duże
z dnia 31 stycznia 2013 r.

infoRgrafika


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVIII/150/13
Rady Gminy Dobrzyniewo Duże
z dnia 31 stycznia 2013 r.

infoRgrafika


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXVIII/150/13
Rady Gminy Dobrzyniewo Duże
z dnia 31 stycznia 2013 r.

Wykaz dotacji udzielanych z budżetu gminy na 2013 rok.

Dla jednostek sektora finansów publicznych

Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Lp

Podmiot dotowany

celowa

podmiotowa

przedmiotowa

Lp.

Nazwa zadania lub podmiotu

celowa

podmiotowa

przedmiotowa

1

Powiat białostocki

1.250.000,00

-

-

1.

Rozpowszechnianie sportu na terenie gminy70.750,00--

3

Gminne Centrum Kultury


-


434.770,00


-

4

Gminna Biblioteka Publiczna


-


83.600,00


-

Ogółem

1.250.000,00

518.370,00

-

70.750,00

-

-


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXVIII/150/13
Rady Gminy Dobrzyniewo Duże
z dnia 31 stycznia 2013 r.

Objaśnienia dokonanych zmian w planie budżetu gminy na 2013 rok.

I. Dokonano zmniejszenia planu dochodów budżetowych o kwotę 116.543 zł

- spowodowane to jest zmniejszeniem kwoty wpływu środków UE o kwotę 174.543 zł związane to jest z rozstrzygniętymi przetargami z etapu I - termomodernizacja,

- wprowadzono środki UE dotyczące projektu Ocieplenia GCK w Dobrzyniewie Dużym - kwota 25.000 zł.

II. Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetowych o kwotę 1.576.291 zł

- wprowadzono do budżetu w rozdziale 01010 kwotę 63.205 zł - dotyczy zapłaty faktury za zawory napowietrzające na kanalizacji tłocznej,

- zwiększono kwotę inwestycji - Termomodernizacji obiektów nie zrealizowanej w 2012 roku ( kwota może ulec zmianie po przeprowadzeniu przetargu na II etap),

- wprowadzono do budżetu zadanie inwestycyjne dotyczące Wdrażania elektronicznych usług- zadanie z dofinansowaniem środków UE ( realizowane przy współpracy z Urzędem Marszałkowskim w Białymstoku),

- ze względu na nie podpisanie umowy z Edukatorem na prowadzenie szkoły w Chrabołach kwota dotacji została przeniesiona na wydatki bieżące tej szkoły, jak również uzupełniono brakującą część wydatków,

III. Dokonuje się przeniesień planu wydatków między działami i paragrafami na kwotę 809.221 zł w celu prawidłowej realizacji budżetu za 2013 rok .

III. Zmianie uległ załącznik dotacji udzielanych w 2013 roku zgodnie z przyznanymi dotacjami w budżecie.

IV. Zmianie ulega załącznik inwestycyjny w związku ze zmianami w realizacji zadań inwestycyjnych.

V. Zmianie ulega załącznik przychodów i rozchodów w związku ze zmianą przychodów i rozchodów budżetu w 2013 roku.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-02-25
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe