Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXIII/118/13 Rady Gminy Wiżajny

z dnia 29 stycznia 2013r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 r

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "d" oraz lit. "i" ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 229, Nr 106, poz. 675), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz. 835, Nr 52, poz. 1020, Nr 96, poz. 620) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości - 9 068 940,- zł, z tego: dochody bieżące w wysokości -
7 238 940,- zł, dochody majątkowe w wysokości - 1 830 000,- zł.

§ 2. Wydatki budżetu gminy w wysokości - 9 020 490,- zł, z tego: wydatki bieżące - 7 139 948,- zł,
wydatki majątkowe - 1 880 542,- zł.

§ 3. Nadwyżkę w kwocie - 48 450,- zł przeznacza się na spłatę planowanych rat kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych.

§ 4. Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXII/108/12 Rady Gminy Wiżajny z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2013 rok "Przychody i rozchody budżetu w 2013 roku" otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacjiw Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Walenty Wałejko


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIII/118/13
Rady Gminy Wiżajny
z dnia 29 stycznia 2013 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2013 roku.

Lp.

Treść

§

Plan

1

2

3

4

1.

Dochody w tym:

9 068 940,00

- dochody bieżące

7 238 940,00

- dochody majątkowe

1 830 000,00

2.

Wydatki w tym:

9 020 490,00

- wydatki bieżące

7 139 948,00

- wydatki majątkowe

1 880 542,00

3.

Wynik budżetu

48 450,00

Przychody ogółem:

438 330,00

1.

Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

§ 903

0,00

2.

Sprzedaż papierów wartościowych (obligacje)

§ 931

0,00

3.

Przychody z prywatyzacji majątku gminy

§ 944

0,00

4.

Wolne środki

§ 950

438 330,00

5.

Spłaty pożyczek udzielonych

§ 951

0,00

6.

Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym

§ 952

0,00

7.

Nadwyżka z lat ubiegłych

§ 957

0,00

Rozchody ogółem:

486 780,00

1.

Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

§ 963

0,00

2.

Wykup papierów wartościowych

§ 982

0,00

3.

Pożyczki udzielone

§ 991

0,00

4.

Spłaty otrzymanych kredytów

§ 992

486 780,00

5.

Lokaty

§ 994

0,00

6.

Rozchody z tytułu innych rozliczeń

§ 995

0,00

Przewodniczący Rady Gminy


Walenty Wałejko

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-02-25
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe