Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Porozumienie Zarządu Powiatu w Augustowie

z dnia 6 lutego 2013r.

w sprawie powierzenia Gminie Miasto Augustów wykonywania zadania prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej

Tekst pierwotny

1. Franciszka Wiśniewskiego - Starosty Augustowskiego,

2. Jarosława Szlaszyńskiego - Wicestarosty Augustowskiego,

zwanym dalej "Powierzającym"

a Gminą Miasto Augustów reprezentowaną przez

Kazimierza Kożuchowskiego - Burmistrza

zwaną dalej "Przyjmującym"

w sprawie powierzenia Gminie Miasto Augustów wykonywania zadania prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej

Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), art. 8 ust. 2a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 46 ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2010r. Nr 80, poz. 526 z późn. zm.) oraz art. 19 ust. 3, w związku z art. 20a ust. 2 ustawy z dnia 27 czerwca 1997r. o bibliotekach (tekst jednolity: Dz. U. z 2012r., poz. 642 z późn. zm.), Uchwały Nr XXII/166/12 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie przyjęcia od Powiatu Augustowskiego zadań w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej i Uchwały Nr 148/XXII/13 Rady Powiatu w Augustowie z dnia 17 stycznia 2013r. w sprawie powierzenia w latach 2013-2015 Gminie Miasto Augustów prowadzenia zadania publicznego z zakresu powiatowej biblioteki publicznej,strony postanawiają, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się, że Gmina Miasto Augustów będzie wykonywała w latach 2013 - 2015 zadanie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej.

2. Strony ustalają, że zadania powiatowej biblioteki publicznej, wynikające z art. 20a ustawy z dnia 27 czerwca 1997r. o bibliotekach, będą realizowane przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Augustowie wchodzącą w skład Augustowskich Placówek Kultury w Augustowie.

3. Za realizację zadań, o których mowa w ust. 2 uznaje się w szczególności następujące zadania:

1) gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie materiałów bibliotecznych służących obsłudze potrzeb informacyjnych, edukacyjnych i samokształceniowych, zwłaszcza dotyczących wiedzy o własnym regionie oraz dokumentujących jego dorobek kulturalny, naukowy i gospodarczy,

2) pełnienie funkcji ośrodka informacji biblioteczno - bibliograficznego, organizowanie obiegu wypożyczeń międzybibliotecznych, opracowywanie i publikowanie bibliografii regionalnych, a także innych materiałów informacyjnych o charakterze regionalnym,

3) udzielanie bibliotekom gminnym z terenu powiatu augustowskiego pomocy instrukcyjno - metodycznej i szkoleniowej,

4) sprawowanie nadzoru merytorycznego w zakresie realizacji przez gminne biblioteki publiczne zadań określonych w art. 27 ust. 5 ustawy o bibliotekach.

4. Na realizację zadania, o którym mowa w ust. 1 Powierzający przyznaje na każdy rok kalendarzowy Przyjmującemu dotację w kwocie 7.000 zł (słownie: siedem tysięcy złotych).

5. Środki na poczet realizacji niniejszego porozumienia będą przekazywane przez Powierzającego do 30 kwietnia danego roku kalendarzowego na konto Urzędu Miejskiego w Augustowie:

Bank PEKAO S.A. Oddział I Suwałki Filia nr 1 Augustów, Rynek Zygmunta Augusta 33

nr rachunku: 77 1240 5211 1111 0000 4929 4220.

§ 2. Prawa i obowiązki stron niniejszego porozumienia nie mogą być przenoszone na inne osoby bez zgody Powierzającego.

§ 3. Przyjmujący zobowiązany jest do wykorzystania środków uzyskanych na podstawie niniejszego porozumienia na realizację zadań określonych w § 1 ust. 2, w szczególności na:

1) zakup pomocy metodycznych, księgozbiorów i prasy,

2) szkolenie i doskonalenie zawodowe bibliotekarzy, prowadzenie nadzoru merytorycznego, udzielanie pomocy instrukcyjno - metodycznej i szkoleniowej,

3) organizację konkursów i spotkań autorskich.

§ 4. 1. Przyjmujący zobowiązany jest do przedstawienia Powierzającemu rocznego rozliczenia sposobu wykorzystania dotacji, uzyskanej na podstawie niniejszego porozumienia na realizację powierzonych zadań, zgodnie z zasadami i terminami określonymi w ustawie o finansach publicznych.

2. Rozliczenie wykorzystania dotacji powinno zawierać sprawozdanie rzeczowe oraz finansowe z realizacji zadań.

3. W przypadku niewykorzystania środków, podlegają one zwrotowi w terminie do 27 grudnia danego roku kalendarzowego.

4. Środki wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem podlegają zwrotowi na rachunek Powierzającego wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, liczonymi od dnia stwierdzenia wykorzystania środków niezgodnie z przeznaczeniem.

5. Od kwot środków zwróconych po terminie nalicza się odsetki w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, począwszy od dnia następującego po dniu, w którym upłynął termin zwrotu środków.

6. Należności, o których mowa w niniejszym paragrafie, Przyjmujący przekaże na konto Starostwa Powiatowego w Augustowie:

Bank PEKAO S.A. w Warszawie Podlaskie Centrum Korporacyjne w Białymstoku

nr rachunku: 90124052111111001043410223

§ 5. 1. Powierzający jest uprawniony do przeprowadzania kontroli realizacji porozumienia.

2. Przyjmujący jest zobowiązany do udostępnienia na żądanie upoważnionych przedstawicieli Powierzającego informacji i dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia kontroli.

§ 6. Porozumienie zostaje zawarte na okres od dnia podpisania do 31 grudnia 2015r.

§ 7. Wszelkie zmiany porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 8. Porozumienie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

§ 9. Porozumienie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Powierzający:

Przyjmujący:

Starosta Augustowski


Franciszek Wiśniewski


Wicestarosta Augustowski


Jarosław Szlaszyński

Burmistrz Miasta Augustowa


Kazimierz Kożuchowski

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-02-25
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe