Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXIII/105/13 Rady Gminy Mały Płock

z dnia 12 lutego 2013r.

w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mały Płock

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15, art.40 ust.1 i art.41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zm. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281, z 2012 r., poz.567) oraz art. 4 ust.1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz.U. z 2012 r. poz. 391, poz.951) po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kolnie uchwala , co następuje:

§ 1. Przyjmuje się regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mały Płock, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mały Płock.

§ 3. 1. Traci moc uchwała Nr XXVII/163/06 Rady Gminy Mały Płock z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ustalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mały Płock ( Dz. U Woj. Podl. Nr 152, poz. 1412),

2. Traci moc uchwała Nr XXI/95/12 Rady Gminy Mały Płock z dnia 5 grudnia 2012 r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mały Płock.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Regina Boryszewska


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIII/105/13
Rady Gminy Mały Płock
z dnia 12 lutego 2013 r.

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Mały Płock

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. 1. Regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mały

Płock.

2. Regulamin obowiązuje:

1) właścicieli i zarządców nieruchomości, użytkowników nieruchomości, lokali użytkowych i obiektów przeznaczonych do celów handlowych, gastronomicznych, magazynowych i innych gospodarczych oraz obiektów użyteczności publicznej,

2) wykonawców robót budowlanych w stosunku do terenów budów,

3) zakłady i firmy wywozu i unieszkodliwiania odpadów komunalnych.

§ 2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

1. ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391);

2. nieruchomości - zgodnie z 46 ust. 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 26, poz. 93 z póżn. zm.) są to części powierzchni ziemskiej stanowiące odrębny przedmiot własności (grunty), jak również budynki trwale z gruntem związane lub części takich budynków;

3. właścicielach nieruchomości - zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt. 4 ustawy rozumie się przez to także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomościami mającymi obowiązek realizować obowiązki w zakresie utrzymania czystości i porządku;

4. umowach - należy przez to rozumieć umowy rozumiane zgodnie z treścią art. 6 ust. 1 ustawy tj. podpisane z podmiotem uprawnionym przez właścicieli nieruchomości dotyczące korzystania z usług wykonywanych przez zakład będący gminną jednostką organizacyjną lub przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości lub w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych (wpisany do Rejestru Działalności Regulowanej) ;

5. pojemnikach - rozumie się przez to także kontenery, worki, kosze uliczne służące do gromadzenia odpadów;

6. punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych - należy przez to rozumieć zgodnie z ustawą wyznaczone przez Gminę Mały Płock miejsce odbioru i gromadzenia odpadów zbieranych selektywnie (punkty takie mogą być stacjonarne i mobilne, punktem mobilnym jest także samochód);

7. odpadach komunalnych - zgodnie z treścią art. 3 ust. 3, pkt. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243)należy przez to rozumieć odpady powstające w gospodarstwach domowych, a także odpady nie zawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych;

8. odpadach wielkogabarytowych - należy przez to rozumieć jeden ze strumieni odpadów komunalnych wymienionych w ustawie, charakteryzujący się tym, że jego składniki ze względu na swoje rozmiary i masę nie mogą być umieszczane w typowych pojemnikach przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych. Do odpadów wielkogabarytowych nie zalicza się wszelkiego rodzaju odpadów z budów i remontów oraz odpadów, których waga jednostkowa przekracza 50 kg;

9. odpadach ulegających biodegradacji - należy rozumieć przez to odpady kuchenne, odpady zielone, papier i makulaturę nie opakowaniowe, opakowania z papieru i tektury, tekstylia oraz części z drewna odpadów wielkogabarytowych i budowlanych wymienione w KPGO pośród 18 strumieni składających się na odpady komunalne, zgodnie z treścią art. 3 ust. 3, pkt. 7 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243);

10. odpadach zielonych - należy przez to rozumieć frakcję odpadów roślinnych ulegających biodegradacji powstających m. in. w wyniku pielęgnacji i uprawy ogrodów, parków i terenów zielonych zgodnie z treścią art. 3 ust. 3 pkt. 8b ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243);

11. odpadach opakowaniowych - rozumie się przez to wszystkie opakowania, w tym opakowania wielokrotnego użytku wycofane z ponownego użycia, stanowiące odpady w rozumieniu przepisów o odpadach, z wyjątkiem odpadów powstających w procesie produkcji opakowań zgodnie z treścią art. 3 ust.3 ustawy o opakowaniach i odpadach opakowaniowych;

12. odpadach budowlano-remontowych i rozbiórkowych - rozumie się przez to frakcje odpadów pochodzących z remontów, budów i rozbiórek na które nie trzeba uzyskać pozwoleń na budowę lub których nie trzeba zgłaszać do administracji budowlano-architektonicznej;

13. odpadach niebezpiecznych - należy rozumieć zgodnie z treścią art. 3 ust. 2 ustawy z dnia27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243) w odniesieniu do frakcji składających się na odpady komunalne, a więc: baterie, akumulatory, świetlówki, resztki farb, lakierów, rozpuszczalników, środków do impregnacji drewna, olejów mineralnych i syntetycznych, benzyn, leków przeterminowanych i chemikaliów, opakowań po środkach ochrony roślin, nawozów, opakowań po aerozolach zużyte opatrunki pochodzące z domu;

14. nieczystości ciekłych - należy przez to rozumieć ścieki gromadzone przejściowo w zbiornikach bezodpływowych zgodnie z treścią art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy;

15. zbiornikach bezodpływowych - należy przez to rozumieć instalacje i urządzenia przeznaczone do gromadzenia nieczystości ciekłych w miejscu ich powstania zgodnie z treścią art. 2 ust. 1 pkt. 5 ustawy;

16. harmonogramie - należy przez to rozumieć plan odbioru odpadów komunalnych na terenie Gminy Mały Płock;

17. przedsiębiorcach - podmiot realizujący zadania w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz prowadzący działalność w zakresie wymienionym w art. 7 ustawy, na która konieczne jest uzyskanie zezwolenia;

18. zwierzętach domowych - należy rozumieć zgodnie z treścią art. 4 ust. 17 ustawy o ochronie zwierząt co odpowiada treści Europejskiej Konwencji Ochrony Zwierząt Towarzyszących mówiącej,

że jest to każde zwierze utrzymywane lub przeznaczone do utrzymania przez człowieka, w szczególności w jego otoczeniu domowym dla osobistej przyjemności i dla towarzystwa;

19. zwierzętach gospodarskich - należy przez to rozumieć zwierzęta utrzymywane w celach hodowlanych i produkcyjnych zgodnie z treścią art. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 29 czerwca 2007 r. o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich (Dz. U. z 2007 r. Nr 133, poz. 321 z późn. zm.);

20. zwierzętach bezdomnych - należy przez to rozumieć zwierzęta domowe lub gospodarskie, które uciekły, zbłąkały się lub zostały porzucone przez człowieka, a nie ma możliwości ustalenia ich właściciela lub innej osoby pod której opieką trwale pozostawały zgodnie z art.4 pkt. 16 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002 z późn. zm.);

21. regulaminie - należy przez to rozumieć niniejszy "Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Mały Płock".

Rozdział 2.
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości

§ 3. 1. Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku oraz właściwy stansanitarno - higieniczny nieruchomości poprzez

1) bieżące zbieranie odpadów komunalnych z terenu nieruchomości i bezzwłoczne umieszczanie ich pojemnikach zlokalizowanych na terenie nieruchomości;

2) wyposażenie nieruchomości w dostateczną ilość pojemników służących do gromadzenia segregowanych i niesegregowanych odpadów komunalnych oraz utrzymanie ich w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym. Pojemniki udostępniane są właścicielom nieruchomości przez przedsiębiorcę wyłonionego przez Gminę Mały Płockw trybie przewidzianym w ustawie;

3) dbanie o nieprzepełnianie pojemników poprzez odpowiedni dobór ich pojemności;

4) utrzymywanie pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym,
w szczególności poprzez ich okresowe mycie i dezynfekowanie.

2. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do prowadzenia selektywnego zbierania, aprzedsiębiorcy do odbierania następujących odpadów komunalnych:

1) papieru i tektury;

2) metali i tworzyw sztucznych;

3) szkła;

4) opakowań wielomateriałowych;

5) odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, w tym odpadów opakowaniowych ulegających biodegradacji;

6) przeterminowanych leków i chemikaliów;

7) zużytych baterii i akumulatorów;

8) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego;

9) mebli i innych odpadów wielkogabarytowych;

10) odpadów budowlanych i rozbiórkowych;

11) zużytych opon;

12) bioodpadów, w tym odpadów zielonych;

3. Odpady określone w ust . 2 odbierane są w sposób gwarantujący ich niezmieszanie z innymirodzajami odpadów. Odpady te należy zbierać z częstotliwością określoną w rozdziale 4regulaminu.

4. Pozostałe frakcje odpadów komunalnych mogą być zbierane łącznie jako niesegregowane(zmieszane) odpady komunalne.

5. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do uprzątnięcia błota, śniegu, lodu oraz innychzanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości.

6. Właściciel nieruchomości zapewnia utrzymanie nieruchomości służących do użytku publicznego
w czystości i porządku poprzez jej zamiatanie, usuwanie śniegu, lodu i błota, wykaszanie orazzbieranie wszelkich innych zanieczyszczeń.

7. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami może odbywać się wyłącznie pod warunkiem:

1) niezanieczyszczania środowiska i odprowadzania powstających ścieków do kanalizacji sanitarnej lub zbiornika bezodpływowego;

2) dokonywanie tych czynności w miejscach o utwardzonym podłożu oraz przy użyciu środków podlegających biodegradacji;

3) mycie dotyczy nadwozia samochodu.

8. Naprawy pojazdów samochodowych, poza warsztatami samochodowymi, mogą być wykonywanewyłącznie pod warunkiem:

1) niezanieczyszczenia środowiska i gromadzenia powstających odpadów w pojemnikach do tego przeznaczonych;

2) niestwarzania uciążliwości dla mieszkańców sąsiednich nieruchomości;

§ 4. Inne obowiązki właścicieli nieruchomości w zakresie utrzymania czystości i porządku dotyczą:

1) przyłączenia nieruchomości do istniejącej lub nowej sieci kanalizacyjnej w terminie12 miesięcy od dnia przekazania jej do eksploatacji;

2) gromadzenia nieczystości ciekłych w zbiornikach bezodpływowych lub oczyszczanie poprzez przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych, jeżeli zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo decyzja o warunkach zabudowy dopuszczają takie rozwiązanie;

3) oddzielnego gromadzenia nieczystości ciekłych w postaci ścieków bytowych oraz gnojówkii gnojowicy w przypadku prowadzenia działalności rolniczo - hodowlanej, którą należy wykorzystywać zgodnie z zapisami ustawy z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu;

4) utrzymywania czystości na przystankach i przejściach dla pieszych i wokoło nich;

5) niezwłocznego usuwania z terenu nieruchomości materiału rozbiórkowego i resztek materiałów budowlanych powstałych w wyniku budów i remontów lokali i budynków;

6) umieszczania plakatów, reklam, ogłoszeń, nekrologów na urządzeniach do tego celu przeznaczonych;

7) postępowania z odpadami innymi niż komunalne, powstającymi na terenie nieruchomości w wyniku prowadzenia działalności gospodarczej zgodnie z zasadami przewidzianymi w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2001 r. Nr 62. poz. 628 z późn. zm.);

8) stosowania się właścicieli zwierząt domowych i gospodarskich do przepisów rozdziałów6 i 7 niniejszego regulaminu;

§ 5. Na terenie gminy Mały Płock uwzględniając zasady utrzymania czystości i porządku zabrania się:

1) spalania w pojemnikach lub na terenie nieruchomości, bądź poza nią jakichkolwiek odpadów komunalnych;

2) zagęszczania odpadów komunalnych zbieranych w pojemnikach w sposób uniemożliwiający ich usunięcie z pojemnika;

3) magazynowania na terenie nieruchomości odpadów komunalnych poza miejscami do tego przeznaczonymi;

4) wrzucania do pojemników śniegu, lodu, substancji palnych, żrących, toksycznych gorącego popiołu i żużla, a także odpadów z działalności gospodarczej, które nie są odpadami komunalnymi oraz wylewania nieczystości ciekłych;

5) umieszczania w koszach ulicznych odpadów komunalnych wytworzonych w lokalach mieszkalnych, usługowych, handlowych i gastronomicznych;

Rozdział 3.
Rodzaje i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunki rozmieszczania tych pojemników i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym

§ 6. 1. 1 Ustala się następujące rodzaje pojemników przeznaczonych do zbierania na terenie nieruchomości

oraz na drogach publicznych odpadów komunalnych:

1) kosze uliczne o pojemności: od 35 do 70 litrów,

2) pojemniki na odpady o pojemności: 120 l., 240 l., 1100 litrów,

3) pojemniki i worki na odpady z przeznaczeniem w stosunku do każdego rodzaju odpadu selektywnie zbieranego od 60 do 120 litrów,

4) kontenery o pojemności: od 5 do 10 m3.

2. Pojemniki wymienione w ust. 1 pkt. 2, 3, 4 powinny spełniać wymagania obowiązującychPolskich Norm lub posiadać wystawioną przez producenta deklarację zgodności zgodnie z ustawąz dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodności (Dz. U. z 2010 r. Nr 138, poz. 935 z późn. zm.).

§ 7. 1. Właściciel nieruchomości jest zobowiązany zbierać niesegregowane (zmieszane) odpadykomunalne w pojemnikach o minimalnej pojemności uwzględniające następujące tygodniowewielkości wytwarzanych odpadów:

1) 40 l - na osobę w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych i wielorodzinnych,

2) 3 l - na każdego ucznia i pracownika przebywającego na terenie szkoły wszelkiego rodzaju,

3) 5 l - na 1 pracownika w zakładach produkcyjnych, rzemieślniczych, usługowych, sklepach, biurach, urzędach, przychodniach, gabinetach lekarskich, lecznicach dla zwierząt, obiektach użyteczności publicznej,

4) 5 l - na jedno miejsce konsumpcyjne w lokalach gastronomicznych.

2. Właściciel nieruchomości jest zobowiązany zbierać segregowane odpady komunalne wpojemnikach o minimalnej pojemności uwzględniające następujące miesięczne wielkościwytwarzanych odpadów:

1) 30 l - na osobę w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych i wielorodzinnych.

3. Każda nieruchomość musi być wyposażona w co najmniej jeden pojemnik o pojemności 120 litrówna niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne.

2. Odpady komunalne zebrane selektywnie należy gromadzić w pojemnikach o następującejkolorystyce:

1) niebieski - z przeznaczeniem na papier i tekturę,

2) żółty - z przeznaczeniem na tworzywa sztuczne, metal, opakowania wielomateriałowe,

3) biały - z przeznaczeniem na szkło i opakowania szklane.

§ 8. Określa się rodzaje pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów na terenach przeznaczonych do użytku publicznego:

1) na chodnikach, przystankach komunikacji publicznej, na skwerach:

a) kosze uliczne o pojemności od 35 do 70 litrów,

b) odległość pomiędzy koszami na odpady rozstawionymi na drogach publicznych i skwerach powinna być dostosowana do panującego na danym terenie ruchu pieszych,

c) na przystankach komunikacji kosze należy lokalizować pod wiatą, a jeśli jej nie ma tow sąsiedztwie oznaczenia przystanku.

§ 9. Ustala się następujące zasady wyposażenia nieruchomości w pojemniki na odpady komunalne:

1) każda nieruchomość powinna być wyposażona w pojemniki na odpady komunalne;

2) pojemniki służące do gromadzenia odpadów komunalnych należy ustawić w miejscach łatwo dostępnych, zarówno dla użytkowników jak i pracowników przedsiębiorcy odbierającego odpady komunalne, w sposób nie powodujący nadmiernych uciążliwości i utrudnień dla mieszkańców i osób trzecich z zachowaniem warunków określonych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.), na równiej utwardzonej nawierzchni, zabezpieczonej przed zbieraniem się wody i błota;

3) w przypadku prowadzenia działalności handlowej w branży spożywczej lub gastronomicznej, podmiot prowadzący tę działalność zobowiązany jest do ustawienia poza lokalem dodatkowych koszy na odpady, które powinny być systematycznie opróżniane.

Rozdział 4.
Częstotliwość pozbywania się odpadów komunalnych

§ 10. 1. Właściciel nieruchomości obowiązany jest do pozbywania się odpadów komunalnych z terenunieruchomości w sposób systematyczny, gwarantujący zachowanie czystości i porządku nanieruchomości.

2. Pozbywanie się odpadów komunalnych przez właścicieli nieruchomości odbywa się poprzezumieszczanie ich w odpowiednich pojemnikach, a następnie odbieranie przez przedsiębiorcęodbierającego odpady.

3. Właściciel nieruchomości obowiązany jest udostępnić pojemniki przeznaczone do zbieraniaodpadów komunalnych na czas odbierania tych odpadów, w szczególności poprzez ichwystawianie na nieruchomości lub poza teren nieruchomości, w miejsce umożliwiające swobodnydojazd.

4. Do zbierania okresowo zwiększonej ilości odpadów komunalnych oprócz typowych pojemnikówmogą być używane odpowiednio oznaczone worki z tworzyw sztucznych, udostępniane przezprzedsiębiorcę świadczącego usługi na wywóz odpadów komunalnych po wcześniejszymuzgodnieniu terminu i miejscu ich odbioru.

5. W okresie letnim właściciele nieruchomości na ternach których prowadzona jest działalnośćwiążąca się z okresowym przebywaniem osób (wynajem pokojów) zobowiązani są dozwiększeniaczęstotliwości usuwania odpadów lub wyposażenia nieruchomości w dodatkowepojemniki na odpady.

6. W przypadku nieruchomości, na których organizowane są imprezy masowe wprowadza sięobowiązek niezwłocznego usuwania odpadów po zakończeniu imprezy oraz z terenówprzyległych, jeżeli występuje taka konieczność.

§ 11. Ustala się następującą częstotliwość odbierania odpadów komunalnych określonych w § 3 ust. 2.
z terenów nieruchomości, na której na której zamieszkują mieszkańcy oraz na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne:

a) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne 2 razy w miesiącu,

b) segregowane odpady komunalne - 1 raz w miesiącu.

§ 12. Określa się szczegółowy sposób pozbywania się odpadów komunalnych przez właścicieli nieruchomości:

1) odpady komunalne wymienione w § 3 ust 2 pkt 1 - 4 i 12 należy zbierać w pojemnikach, aw terminach odbioru odpadów udostępnić przedsiębiorcy odbierającemu odpady komunalne;

2) bioodpady należy zbierać w pojemnikach, a w terminach odbioru odpadów udostępnić przedsiębiorcy odbierającemu odpady komunalne przy czym, odpady zielone można także:gromadzić w kompostownikach przydomowych;

3) przeterminowane leki:

a) gromadzić w przeznaczonych do tego pojemnikach ustawionych w aptekach,

b) przekazywać do punktu selektywnego zbierania odpadów;

4) chemikalia, zużyte akumulatory i opony oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny należy przekazywać do:

a) punktów ich sprzedaży,

a) przekazywać do punktu selektywnego zbierania odpadów;

5) zużyte baterie należy:

a) gromadzić w przeznaczonych do tego pojemnikach ustawionych w sklepach lub budynkach użyteczności publicznej,

b) przekazywać do punktu selektywnego zbierania odpadów;

6) meble i odpady wielkogabarytowe należy:przekazywać do punktu selektywnego zbierania odpadów;

7) odpady budowlane i rozbiórkowe - po wcześniejszym uzgodnieniu przekazać dla przedsiębiorcy odbierającego odpady.

§ 13. Ustala się następującą częstotliwość pozbywania się odpadów komunalnych określonych w § 3 ust. 2 pkt. 6 - 12 z terenów nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy:

1) przeterminowane leki - w aptekach i punkcie selektywnego zbierania odpadów - w godzinach ich pracy,

2) zużyte baterie, akumulatory, opony oraz sprzęt elektryczny i elektroniczny - w punktach ich sprzedaży i punkcie selektywnego zbierania odpadów - w godzinach ich pracy,

3) meble i odpady wielkogabarytowe - w punkcie selektywnego zbierania odpadów - w godzinach jego pracy,

4) odpady budowlane i rozbiórkowe - z miejsca odbioru odpadów komunalnych od właściciela danej nieruchomości.

§ 14. Nieczystości ciekłe ze zbiorników bezodpływowych muszą być usuwane z terenu nieruchomości z częstotliwością i w sposób gwarantujący, że nie nastąpi wypływ ze zbiornika oraz zanieczyszczenie powierzchni ziemi, wód powierzchniowych i podziemnych. Częstotliwość opróżniania zbiorników powinna być dostosowana do ilości wytwarzanych nieczystości ciekłych. Odbiór nieczystości ciekłych odbywa się na podstawie zamówienia właściciela złożonego do przedsiębiorcy, z którym podpisał umowę.

Rozdział 5.
Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki komunalnej

§ 15. Właściciele nieruchomości powinni kierować się zasadami zmierzającymi do ograniczenia ilości powstawania odpadów komunalnych poprzez:

1) świadomy wybór produktów pod kątem ilości i zawartości;

2) zagospodarowanie odpadów ulegających biodegradacji poprzez kompostowanie na terenie nieruchomości, jeśli nie powoduje to uciążliwości dla otoczenia i negatywnego oddziaływania na środowisko.

Rozdział 6.
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe mające na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi

§ 16. 1. Obowiązkiem osób utrzymujących zwierzęta domowe jest:

1) takie ich utrzymywanie, które zapewnia im ochronę przed wszelkimi zagrożeniami, a także uciążliwościami dla ludzi i dla otoczenia szczególnie w zakresie hałasu, zanieczyszczenia, wydzielania przykrych zapachów, chorób odzwierzęcych;

2) dbanie o stan zdrowotny zwierząt poprzez zapewnienie im niezbędnej opieki weterynaryjnej
i zabezpieczenie przed rozprzestrzenianiem się zakaźnych chorób zwierzęcych oraz systematyczne szczepienie przeciwko wściekliźnie zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami ;

3) wyprowadzanie zwierząt tylko pod opieką osoby dorosłej lub osoby zdolnej do panowania nad nimi;

4) psy należy prowadzić na smyczy, przy czym psy rasy uznanej za agresywną lub zagrażające otoczeniu muszą mieć założony kaganiec. Zwolnienie psa ze smyczy jest dopuszczalne jedynie w miejscach mało uczęszczancych przez ludzi i tylko w przypadku, gdy posiadacz psa ma możliwość sprawowania bezpośredniej kontroli nad jego zachowaniem;

5) usuwanie zanieczyszczeń spowodowanych przez te zwierzęta w miejscach publicznych oraz w innych miejscach przeznaczonych do wspólnego użytku.

2. Przepisy ust. 1 pkt 3 i 4 stosuje się do innych zwierząt domowych mogących stanowić zagrożeniedla ludzi.

3. Właściciele nieruchomości, na których utrzymywane są psy, zobowiązani są do umieszczenia nabramie lub furtce prowadzącej do tej nieruchomości, tabliczki informującej o posiadaniu psa.

Rozdział 7.
Wymagania odnośnie utrzymania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych
z produkcji rolniczej

§ 17. 1. Na terenach wyłączonych z produkcji rolnej dopuszcza się utrzymywanie zwierząt gospodarskich

pod następującymi warunkami:

1) posiadania budynków służących do hodowli zwierząt spełniających wymogi ustawy z dnia

7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późn. zm.),

2) wytwarzane podczas prowadzenia hodowli odpady i nieczystości będą gromadzone i usuwane zgodnie z obowiązującymi przepisami i nie będą powodować zanieczyszczenia terenu nieruchomości oraz wód powierzchniowych i podziemnych,

3) hodowla nie będzie powodowała zanieczyszczenia przyległego terenu i powietrza wyziewami oraz uciążliwości dla innych osób, w tym szczególnie dla mieszkańców sąsiednich nieruchomości oraz nie może powodować zagrożenia dla otaczającego środowiska;

4) właściciel zwierzęcia, które zanieczyściło teren ogólnodostępny, posesję sąsiada, ulice bądź chodnik zobowiązany jest do uprzątnięcia zanieczyszczenia.

2. Pszczoły należy trzymać w ulach ustawionych w odległości nie mniejszej 10 m od granicynieruchomości w taki sposób, aby wylatujące i przylatujące pszczoły nie zakłóciły korzystaniai nie stanowiły uciążliwości dla właścicieli nieruchomości sąsiednich.

Rozdział 8.
Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji terminy jej przeprowadzenia

§ 18. Wyznacza się zabudowany obszar Gminy Mały Płock, jako obszar podlegający obowiązkowi przeprowadzenia deratyzacji. Właściciele nieruchomości zobowiązani są przeprowadzić okresową deratyzację miejsc i pomieszczeń szczególnie narażonych na występowanie gryzoni.

§ 19. W przypadku wystąpienia populacji gryzoni, stwarzającej zagrożenie sanitarne, Wójt Gminy Mały Płock określi w uzgodnieniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym, obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji oraz (poprzez zarządzenie) sposób i termin jej przeprowadzenia.

§ 20. W przypadku terenów użyteczności publicznej obowiązek przeprowadzenia deratyzacji spoczywa na Gminie Mały Płock.

§ 21. Kosztami przeprowadzenia deratyzacji obciążeni zostaną właściciele nieruchomości.

Rozdział 9.
Postanowienia końcowe

§ 22. 1. Nadzór nad realizacją obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu sprawuje Wójt GminyMały Płock poprzez działania funkcjonariuszy Straży Gminnej oraz uprawnionych pracownikówUrzędu Gminy w Małym Płocku.

2. Pracownicy przeprowadzający kontrolę legitymować się będą wobec użytkownikównieruchomości legitymacją służbową.

3. W sprawach nieobjętych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy ustaw: outrzymaniu czystości i porządku w gminach, o ochronie zwierząt, o odpadach, prawo ochronyśrodowiska.

4. Kto nie wykonuje obowiązków określonych postanowieniami niniejszego Regulaminu podlegakarze grzywny na podstawie art. 10 ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniuczystości i porządku w gminach.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-02-25
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe